Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności

W RODZINIE CIEPLEJ

Kolejna edycja kampanii społecznej poświęonej rodzinnej pieczy zastępczej przybliża możliwości wsparcia dzieci potrzebujących rodzin zastępczych.

 

Jednym z priorytetowych zadań stołecznego ratusza jest rozwój, w tym profesjonalizacja, rodzinnej pieczy zastępczej. W 2012 roku w stolicy wprowadzono stałe wsparcie dla rodzin zastępczych, które zapewniają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz zespół specjalistów w działającym od 2008 r. na zlecenie ratusza Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT (Towarzystwa Nasz Dom). Towarzystwu Nasz Dom miasto zleciło także prowadzenie działań, których celem jest zmiana świadomości społecznej w zakresie wiedzy o profesjonalnych, skutecznych formach pomocy dzieciom pozostającym bez opieki rodziców. Najnowsza kampania jest przykładem takich działań.

Ośrodek PORT skupia również wolontariuszy. Dotychczas wolontariusze byli zaangażowani w pomoc w lekcjach, w organizację zajęć reedukacyjnych, logopedycznych czy w organizację czasu wolnego dla podopiecznych przebywających w rodzinach zastępczych.

W 2016 r. ratusz ogłosił konkurs ofert na zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem. 65 dzieci z rodzin zastępczych objętych zostało diagnozą w kierunku FAS/FASD, a opiekunowie zastępczy uzyskali profesjonalną wiedzę oraz wsparcie. Działania będą kontynuowane w 2018 roku w ramach nowego otwartego konkursu ofert.

Warszawa realizuje projekt pn. „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” dofinansowany ze środków unijnych na kwotę ponad 2 mln zł. Celem są m.in. działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności. Projekt zakłada utworzenie dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych mają pierwszeństwo przy przyjmowaniu do publicznych przedszkoli. Wychowankowie mogą także ubiegać się o lokale mieszkalne z zasobów Miasta, a ich wnioski są traktowane priorytetowo. Od 2014 r. dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych a także placówek opiekuńczo – wychowawczych nie płaca za bilety komunikacji miejskiej.

Od kilku lat ratusz we współpracy z Fundacją Przyjaciółka organizuje Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Kongres jest okazją do debaty nad rodzicielstwem zastępczym, pogłębieniem wiedzy w tym zakresie, dzięki wystąpieniom polskich i zagranicznych ekspertów, platformą do wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.

Warszawa stawia na zawodowe rodziny zastępcze

Kolejnym ważnym krokiem na drodze ku profesjonalizacji warszawskich rodzin zastępczych był wzrost wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wyższe pensje rodziny otrzymują od lutego 2017 roku. To efekt przyjętego przez ratusz oraz radnych Warszawy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018. Ustawodawca określił wysokość wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka na poziomie nie niższym niż 2000 zł. Jednak stołeczny ratusz zdecydował jeszcze o podniesieniu tych wynagrodzeń o nie mniej niż:

- 2800 zł w przypadku sprawowania opieki nad jednym lub dwojgiem dzieci,

- 3400 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad trojgiem dzieci.

W przypadku osób prowadzących w Warszawie rodzinny dom dziecka wynagrodzenia wynoszą nie mniej niż 4600 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad czworgiem dzieci. Z kolei rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż 3800 zł miesięcznie w przypadku opieki nad trojgiem dzieci. Wynagrodzenie wzrasta wraz z przyjęciem kolejnych podopiecznych.

Uchwała rady Warszawy określa także wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych specjalistycznych mających pod swoją opieką m.in. dzieci niepełnosprawne. Rodziny te otrzymują wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż:

- 2900 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad jednym lub dwojgiem dzieci,

- 3500 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad trojgiem dzieci.

Miasto zapewnia również świadczenia dla osób pełniących funkcję rodziny pomocowej. Rodziny pomocowe pełnią ważną rolę w systemie, gdyż poza codziennym wsparciem dla zawodowej rodzinnej pieczy zastępczej mogą czasowo przejąć opiekę nad dziećmi. Jest to istotne w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub podczas urlopu osób prowadzących zawodową rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka.

Reorganizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych

Równocześnie z rozwojem rodzinnej pieczy zastępczej, w Warszawie reorganizowane są placówki opiekuńczo-wychowawcze. Powstaje system instytucjonalnej pieczy zastępczej oparty na trzech zespołach do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, przy zachowaniu odrębności samych placówek. To usprawnieni funkcjonowanie placówek, a przede wszystkim zapewni dzieciom łatwiejszy dostęp do specjalistów. Koncepcja utworzenia zespołów jest odpowiedzią na konieczność dostosowania struktury placówek do obowiązujących przepisów. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2021 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych może być do 14 wychowanków. Od 2020 r. do placówek będą kierowane dzieci w wieku powyżej 10 roku życia.

Artykuł żródłowy - strona www Urzędu Miasta Warszawy

Szczegóły dotyczące wsparcia są na stronie http://wrodziniecieplej.pl/

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Małgorzata Paprotny | Data: 2018-05-10 13:01
Ilość wyświetleń 267

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu