Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie
Św. Bonifacego 10; Mokotów
02-914 Warszawa
Tel: 6429844
Email:
szkointwa@neostrada.pl.
WWW: zsi62.neostrada.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 W skład Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 wchodzi: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 62, Gimnazjum Integracyjne nr 12, Liceum Ogólnokształcące nr CI. Do szkoły są przyjmowane zarówno dzieci z niepełnosprawnością ruchową jak i dzieci zdrowe.

 Zespół jako szkoła publiczna:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. Prowadzi naukę języka obcego rozpoczynającą się w kl. 0
 3. Nie podlega rejonizacji a uczniowie przyjmowani są zgodnie z odrębnymi zasadami rekrutacji
 4. Realizuje ustalone przez MENiS podstawy programowe.
 5. Realizuje w poszczególnych oddziałach programy wychowawcze opracowane zgodnie z programem wychowawczym i programem profilaktyki zespołu.
 6. Zapewnia pomoc materialną uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna.
 7. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
 8. Współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami specjalistycznymi.

      Terapie:

- terapia integracji sensorycznej

- terapia logopedyczna

- terapia biofeedback

- terapia metodą Tomatisa

- muzykoterapia

-zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze

-gimnastyka korekcyjna

- rehabilitacja ruchowa

 

Godziny pracy: Godziny pracy sekretariatu:od 9:00 do11:00 i od 13:00 do 17:00
Godziny pracy świetlicy szkolnej:od 7:30 do 9:00 i od 12:30 do 17:30
Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach od 8:10 do 15:30
Zapisy:

 

Regulamin przyjęć do gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

1) Pierwszeństwo przy zapisie zdrowych uczniów do gimnazjum mają absolwenci Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339, o ile spełniają następujące warunki:

- w ciągu lat nauki w szkole podstawowej wykazali się właściwą postawą wobec niepełnosprawnych kolegów (nie stronili od udzielania pomocy, nie przejawiali agresji czy niechęci wobec niepełnosprawnych itp.)

- w ciągu ostatniego roku szkolnego nie sprawiali rudności wychowawczych (nie mieli nieodpowiedniej oceny zachowania).

2) Na pozostałe miejsca przyjmowani są absolwenci innych szkół podstawowych; brane są pod uwagę przede wszystkim oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3) Rodzice lub opiekunowie składają podanie, które powinno zawierać istotne informacje o dziecku: data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon rodziców, informacje o placówce, do której dziecko uczęszczało i inne istotne informacje. W przypadku dziecka niepełnosprawnego wymagana jest także opinia psychologiczna (może być wystawiona przez psychologa naszej szkoły) oraz historia choroby wraz z informacją o stopniu samodzielności dziecka (§ 33: ust.1; pkt 9 Statutu ZSI62)

4) Dzieci niepełnosprawne (z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzice proszeni są o kontakt ze szkolnym psychologiem, niezależnie od tego czy dziecko było badane przez innego psychologa czy nie.

5) W przypadku dzieci niepełnosprawnych:

            - pierwszeństwo mają dzieci z upośledzonym narządem ruchu

            - w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci z innego rodzaju niepełnosprawnością

6) W przypadku uczniów niepełnosprawnych, którzy okresowo wymagają nauczania indywidualnego w warunkach domowych, będzie brane pod uwagę miejsce zamieszkania.

7) Podania o przyjęcie dziecka do gimnazjum przyjmowane są od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2011r. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z kserokopią zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej uczniowie naszej szkoły składają w dniu zakończenia roku szkolnego, zaś uczniowie spoza szkoły do 28 czerwca 2011 (wtorek) do godz. 15.00. Jeżeli w tym terminie do złożonego wcześniej podania nie zostanie dołączone świadectwo, będzie to traktowane jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do gimnazjum.

8) Podania rozpatruje komisja kwalifikacyjna w składzie:

            - dyrektor lub/i wicedyrektor

            - psycholog

            - pedagog szkolny lub/i przewodniczący zespołu diagnostyczno – terapeutycznego

            - wychowawca klasy, o przyjęcie do której ubiega się uczeń

9) Uczniowie zakwalifikowani przez komisję  kwalifikacyjną potwierdzają wolę nauki w gimnazjum poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu niezwłocznie po zawiadomieniu  o zakwalifikowaniu do przyjęcia do gimnazjum.

10) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum nastąpi 1 lipca 2011 r. (piątek) o godz. 16.00

11) Listy klas gimnazjalnych ustalane są przez komisję kwalifikacyjną, jak przy nowej rekrutacji. W tym sensie gimnazjum nie jest przedłużeniem szkoły podstawowej.

12) Nabór uzupełniający do klas I i II może być zorganizowany, jeśli zwolni się miejsce w klasie. Do klasy  III nowi uczniowie nie są przyjmowani.

 

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dla rodziców, którzy są zainteresowani zapisaniem dzieci sześcioletnich i siedmioletnich do naszej szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 planujemy utworzenie dwóch oddziałów: klasa „0” i klasa I. Spotkanie odbędzie się w Sali Muzycznej w dniu 10 lutego o godzinie 18:00. Zaprezentujemy Państwu ofertę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą naszej szkoły. Gorąco zachęcam do przybycia na spotkanie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie

mgr Danuta Bożentowicz - Sarna

 

http://zsi62.waw.pl/Pages/Aktualności.aspx 

 

 

 

 

Zapraszamy do 20 osobowej klasy w CI Integracyjnym LO

Oferujemy naukę języka angielskiego - 4 godz. tygodniowo
i języka hiszpańskiego - 3 godz. tygodniowo w małych grupach.

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: biologiczną, fizyczną, chemiczną
i informatyczną oraz ogromną salę gimnastyczną.
Cały budynek jest po remoncie

Proponujemy zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań
naszych uczniów.

Dzięki indywidualnej pracy nauczycieli z uczniami osiągamy
bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego.

Na terenie szkoły prężnie działa WOLONTARIAT.

W szkole pracują specjaliści wspierający rozwój uczniów: pedagodzy specjalni, rehabilitanci, logopeda, psycholog i reedukator.

Przyjazne otoczenie, zieleń i brak barier architektonicznych sprzyja uczniom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Regulamin rekrutacji do CI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego.

Podstawa prawna:

1.      Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125)

5.      Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).

6.      Zarządzenie nr 17 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 09 lutego 2010 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych  na rok szkolny 2008/2009

7.      § 24 ust. 3 pkt 6  Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2009 roku.

 

I. Charakterystyka klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.
W liceum tworzona jest jedna klasa pierwsza w każdym roku szkolnym, w której przewiduje się do 5 miejsc dla uczniów niepełnosprawnych oraz do 15 miejsc dla uczniów zdrowych .
Języki:
angielski - kontynuacja
hiszpański - od podstaw

Rozszerzenia: język angielski, historia

II. Wymagane dokumenty w rekrutacji do szkoły:

1.      Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,

2.      Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3.      Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

4.      3 fotografie,

5.      Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, olimpiad przedmiotowych, konkursów sportowych lub artystycznych określone w Załącznikach 1, 2, 3, 4 do Zarządzenia Nr  17  Mazowieckiego Kuratora Oświaty, opinia poradni określona w IV.4.3, zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień IV.4.1 - 6.

6.      Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów),

7.      Dotyczy uczniów niepełnosprawnych:
a) orzeczenie wydane przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
b) opinia psychologa szkolnego po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i badań uzupełniających.

III. Uwagi ogólne dotyczące rekrutacji.

1.      Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

2.      Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).

3.      Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

4.      W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

o    kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,

o    każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

o    jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,

o    kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,

o    kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa tyle kopii tych dokumentów ile szkół wybrał.

5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK) w składzie:
-dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący
-psycholog klas licealnych
-pedagog klas licealnych lub/i przewodniczący zespołu diagnostyczno - terapeutycznego lub/i wychowawca klasy pierwszej

9. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut, Program Szkoły), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.

IV. Kryteria rekrutacji do szkoły.

 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego z uwzględnieniem systemu elektronicznego.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:

L.p.

Kryterium pierwszeństwa

Pierwszeństwo określa się na podstawie:

1

sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,

Oświadczenie potwierdzone przez dyr. gimnazjum

2

kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki,

Wpis na świadectwie gimnazjalnym

3

kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, ( w ramach 5 miejsc w klasie integracyjnej)

Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 

5.Jeżeli liczba kandydatów niepełnosprawnych przekracza ilość miejsc, pierwszeństwo mają: absolwenci naszego gimnazjum; uczniowie niepełnosprawni ruchowo; uczniowie z widocznymi defektami.

6. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.

7. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.

8. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1-3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, a odnośnie p. II.5 - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.

9. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt).

10. Do CI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego będą przyjmowani kandydaci, którzy za swoje osiągnięcia uzyskali co najmniej 70 pkt.

11. Punkty przyznawane są za:

a. egzamin gimnazjalny (max. 100 pkt)

b. za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka angielskiego, historii i matematyki oraz za inne
osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum (max.100 pkt.)

12. Za egzamin gimnazjalny uczeń otrzymuje punkty w takiej liczbie, jaką otrzymał na egzaminie. W przypadku zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego kandydatowi podwaja się liczbę punktów uzyskaną z części wymienionej w IV.11.b, na podstawie świadectwa gimnazjalnego.

13. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w IV.11.b, uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:

ocena

liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

14

dobry

10

dostateczny

6

dopuszczający

2

 

14. Kandydaci - finaliści co najmniej jednego konkursu, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanego przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub laureaci i finaliści innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, a także uczestnicy II etapu olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -otrzymują 14 punktów (punktów się nie sumuje).

15. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje
2 punkty.

16. Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim, kandydat otrzymuje 4 punkty.

17. Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, kandydat otrzymuje 2 punkty.

18. Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4.

19.Za inne osiągnięcia odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat otrzymuje 2 punkty.
a. uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół.
b. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego.

20.Do 6 pkt. za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się  przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

21.Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

6 pkt. - ocena: celujący
5 pkt. - ocena: bardzo dobry
4 pkt. - ocena: dobry
3 pkt. - ocena: dostateczny
2 pkt. - ocena: dopuszczający.

(np. za średnią 4,75 przyznane będzie 4,75 pkt.)

22. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w p. IV.3-5 umieszczani są w pierwszej kolejności.

V.   SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2010/2011
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2008 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 09 lutego 2010 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

1.      od 12 maja (środa) od godz. 10.00  do 26 maja (środa) do godziny 13.00 kandydaci, w godzinach pracy sekretariatu (900 - 1600), składają podania o przyjęcie do szkoły;

2.      od 18 czerwca (piątek) do 22 czerwca (wtorek) do godz. 13.00 kandydaci mają możliwość dokonywania zmian wyboru szkół i oddziałów poprzez wycofanie złożonego wcześniej podania i złożenie w godzinach pracy sekretariatu (900 - 1600) nowego podania o przyjęcie do szkoły;

3.      od  25 czerwca (piątek) od godz. 11.00 do 28 czerwca (poniedziałek), do godz. 14.00
kandydaci składają jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz jedną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, opatrzone pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm oraz poświadczone za zgodność  z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej,  w szkole pierwszego wyboru.

4.      od 28 czerwca (poniedziałek) od godz. 14.00  do 1 lipca (czwartek) do godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur;

5.      1 lipca (czwartek), godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły;

6.      1 lipca (czwartek), od godz. 14.00 do 5 lipca (poniedziałek), do godz. 14.00 kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

7.      5 lipca (poniedziałek), godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły, a także informację o liczbie wolnych miejsc.

VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I DODATKOWA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2010/2011
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przyjmuje kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej (w u lipcu) i rekrutacji dodatkowej (w sierpniu) według następującego harmonogramu:

1.      6 lipca (wtorek) i 7 lipca (środa) do godz. 12.00 kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych   szkołach składają dokumenty.

2.      7 lipca (środa), godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uzupełniającej;

3.      od 7 lipca (środa), godz. 14.00 do 9 lipca (piątek), godz. 14.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji uzupełniającej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

4.      9 lipca (piątek), godz. 15.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2009/2010 z uwzględnieniem kandydatów przyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej;

5.      od 23 sierpnia (poniedziałek) do 27 sierpnia (piątek) szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację, o ile są wolne miejsca.

Szczegółowe warunki rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej określa SKRK i podaje do wiadomości kandydatom ubiegającym się o przyjęcie.
VIII. UWAGI KOŃCOWE

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi

 

 

 

 

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

UWAGA !

W roku szkolnym 2010/2011 przyjmujemy zarówno dzieci pięcioletnie jak i sześcioletnie do klas rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Szkoła prowadzi „zerówki od 1992 roku.

Sale lekcyjne i plac zabaw dostosowane są do potrzeb dzieci.

Dzieci korzystają z pracowni multimedialnej, informatycznej, biblioteki.

Otoczone są opieką psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy, reedukatora.

Od „zerówki” do klasy trzeciej zajęcia prowadzi ta sama nauczycielka i pedagog specjalny.

 

1. Dzieci przyjmowane są do klas rocznego przygotowania przedszkolnego. Do klas I – V szkoła prowadzi jedynie zapisy uzupełniające, gdy dysponuje wolnymi miejscami.

 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o pryjęcie dziecka do szkoły powinni złożyć podanie z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły oraz ankietę zawierającą podstawowe dane o dziecku: data urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, telefony kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów), informacje oprzedszkolu, do którego dziecko uczęszczało i inne istotne informacje. W przypadku dziecka niepełnosprawnego wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Druk ankiety można pobrać ze strony (link poniżej) lub otrzymać w sekretariacie szkoły. Wymagane jest podpisanie zarówno podania jak i ankiety  przez oboje rodziców (opiekunów prawnych).

 

3. Podania o przyjęcie do klas rocznego przygotowania przedszkolnego będą przyjmowane w terminie 15 stycznia 2010 – 26 lutego 2010.

Podania do innych klas przyjmowane są przez cały rok, ale komisja kwalifikująca jest powoływana (o ile są wolne miejsca) w następujących terminach:

- w okresie 07 – 15 września

- w ciągu tygodnia od zakończenia semestru lub tygodnia po zakończeniu ferii zimowych

- w czerwcu, w ciągu tygodnia po zakończeniu zajęć dydaktycznych

 

4. Nie przyjmujemy kandydatów do klasy VI.

 

5. Dzieci niepełnosprawne (z dysfunkcjami rozwojowymi) i ich rodzice  (prawni opiekunowie) proszeni są o dwukrotny kontakt ze szkolnym psychologiem ( niezależnie od tego czy dziecko było badane przez innego psychologa ). Na pierwszą wizytę proszony jest rodzic /opiekun prawny/ z dokumentacją dotyczącą dziecka : lekarską, psychologiczną ,ew. pedagogiczną ( np. opinia wychowawcy przedszkolnego ) – z ostatnich dwóch lat.  Na drugą wizytę rodzic /opiekun prawny/ przyprowadza dziecko.

W przypadku naboru do klas I  - V  również rodzice kandydatów zdrowych mogą być poproszeni o kontakt z psychologiem lub innymi członkami komisji kwalifikującej.

 

6. Podania rozpatruje komisja w składzie:

- dyrektor

- wicedytektor

- psycholog

- pedagog szkolny lub/i przewodniczący zespołu diagnostyczno – terapeutycznego

- wychowawcy klas rocznego przygotowania przedszkolnego, a w przypadku zapisów uzupełniających – wychowawca klasy, o przyjęcie do której ubiega się uczeń

 

7 W czwartym tygodniu marca odbywają się zajęcia zbiorowe dla kandydatów do klas rocznego przygotowania przedszkolnego (tj. między 22 a 26 marca 2010r). Listy uczestników zajęć na poszczególne dni zostaną opublikowane w pierwszym tygodniu marca.

 

8. Podania rozpatrywane są po zakończeniu wszystkich zajęć grupowych.  Po rozpatrzeniu komisja wywiesza listy uczniów przyjętych do szkoły. Dokładna data opublikowania list przyjętych podana zostanie w czwartym tygodniu marca – w czasie zajęć zbiorowych

 

9. Przy przyjmowaniu dzieci do szkoły brane są pod uwagę:

- opinia nauczycieli prowadzących zajęcia  zbiorowe dla kandydatów  do klas rocznego przygotowania przedszkolnego, dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie.

- obecność rodzeństwa uczącego się w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62

- miejsce zamieszkania  - preferowane są dzieci zamieszkałe w pobliżu szkoły

-zatrudnienie w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62  rodziców (prawnych opiekunów).

 

10. W przypadku dzieci niepełnosprawnych:

- pierwszeństwo mają dzieci z upośledzonym narządem ruchu, ze względu na udogodnienia architektoniczne, których brak jest w innych szkołach,

- w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci z innego rodzaju niepełnosprawnością.

 

11. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które okresowo wymagają nauczania indywidualnego w warunkach domowych będzie brane pod uwagę ich miejsce zamieszkania.

           


Dojazd: Dojazd autobusami linii 148,141,189,501,503


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny