Serwis Pomoc Dziecku


Przedszkole Integracyjne nr 45
Lenartowicza 4; Mokotów
02-618 Warszawa
Tel: 228440829
Email:
przedszkole@pi45.waw.pl
WWW: www.pi45.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
-

Integracja to efekt działań, które zmierzają do tego, by w różnych grupach społecznych, osoby zdrowe i niepełnosprawne znalazły swoje miejsce do rozwoju i wspólnej aktywności. Wiek przedszkolny to okres sprzyjający tworzeniu podstaw dla integracji.

Przedszkole integracyjne, łączy wszystkie dzieci w jedną grupę wychowawczą, uczy je wzajemnej akceptacji i wrażliwości oraz umożliwia rozwój zgodny z indywidualnymi potrzebami każdego wychowanka.

Realizujemy program wychowawczo – dydaktyczny w oparciu o ustawę o systemie oświaty, podstawę programową wychowania przedszkolnego, wzbogacony o wewnątrzprzedszkolne programy autorskie. Szczegółowe priorytety i działania ujęte są w rocznym planie dydaktyczno – wychowawczym placówki.

Podstawą naszej pracy jest sojusz metod tradycyjnych i nowatorskich. Korzystamy z doświadczeń pedagogiki przedszkolnej i specjalnej, łącząc te ich aspekty, które najlepiej sprawdzają się w pracy z grupami integracyjnymi. Rozwijamy i uczymy dzieci poprzez ruch i zabawę, pamiętając, że w tym wieku jest to ich główna aktywność. Przesłaniem naszego programu jest rozwijanie u dzieci funkcji psychicznych, umiejętności komunikacyjnych oraz nabywanie przez nie kompetencji w działaniu i współdziałaniu, zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i możliwościami.

W działaniach edukacyjnych wykorzystujemy naturalną aktywność własną dzieci oraz ich zdolność do twórczego działania w otoczeniu. Dostarczając odpowiednich wzorów wyzwalamy ich kreatywność poznawczą oraz społeczną.

Nasze myślenie o dzieciach jest perspektywiczne. Uważamy, że nauczyciel powinien wiedzieć ku czemu je wychowuje i kształci. Pracujemy przede wszystkim z grupą i kładziemy nacisk na integrację treści programowych.

Obecność wychowanków o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, nakłada na pedagogów konieczność zabezpieczenia odpowiednich warunków rozwoju.

Wobec dzieci niepełnosprawnych realizujemy programy indywidualnie dostosowywane do ich specjalnych potrzeb rozwojowych. Biorą one udział we wszystkich zajęciach grupowych i jeśli zachodzi potrzeba otrzymują pomoc.

U dzieci zdrowych dbamy o rozwój funkcji poznawczych, dojrzałości emocjonalnej i społecznej zgodnej z ich wiekiem.

U wszystkich dzieci kładziemy nacisk na rozwój tych funkcji, które są niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i powodzenia w nauce szkolnej, niezależnie od typu szkolnictwa, do którego mogą się dostać.

Kadra: Jesteśmy zespołem wielospecjalistycznym:

pedagodzy przedszkolni i specjalni,
psycholog,
fizjoterapeuta,
instruktor integracji sensorycznej,
logopeda
instruktor rytmiki.

Główne cele naszej pracy to: kształtowanie relacji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,

wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci niepełnosprawnych,

ustalenie priorytetów do pracy rewalidacyjnej dla każdego dziecka niepełnosprawnego,

wykrywanie i usprawnianie dzieci z mniejszymi deficytami, wskazującymi na ryzyko dysleksji lub problemy emocjonalne,

dbałość o rozwój psychomotoryczny zgodny z możliwościami każdego dziecka – zdrowego i niepełnosprawnego, podczas zajęć grupowych i indywidualnych,

współpraca z rodzicami: konsultacje, spotkania edukacyjne, spotkania integracyjne.

Zagadnienia te omawiamy na wspólnych spotkaniach każdej grupy. Wymieniamy się wiedzą i ustalamy wspólny kierunek oddziaływań.

Grupą opiekuje się trzech pedagogów. Przez kilka godzin w ciągu dnia dwie nauczycielki pracują razem. W toku zajęcia grupowego pedagog specjalny wspiera dzieci niepełnosprawne – dostosowuje treści nauczania i kieruje ich aktywnością. Zajęcia ruchowe i rytmiczne prowadzi specjalista, uczestnicząca w nich nauczycielka modeluje zachowania dzieci, które mają trudności i adaptuje ćwiczenia, którym nie mogą sprostać dzieci niepełnosprawne.

Pedagog przedszkolny realizuje, razem z pedagogiem specjalnym, podstawowe zadania wynikające z programu wychowania i nauczania dla danej grupy dziecięcej oraz uczestniczy w programie ukierunkowanym na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.

Do pedagogów specjalnych należy adaptacja programu edukacyjnego do potrzeb dzieci specjalnej troski oraz prowadzenie z nimi programów indywidualnych. We współpracy z pedagogiem przedszkolnym pedagog specjalny realizuje ogólny program edukacyjny i wychowawczy.

Fizjoterapeuta prowadzi grupowe zajęcia ruchowe dla wszystkich dzieci i zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających pomocy w zakresie usprawniania ruchowego.

Instruktor integracji sensorycznej prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających tej formy pomocy w zakresie usprawniania ruchowego.

Instruktor rytmiki prowadzi zajęcia muzyczno–ruchowe dla wszystkich dzieci i ćwiczenia dobrego startu dla dzieci 5-letnich. Są to zajęcia dodatkowe.

Logopeda pracuje nad prawidłowym rozwojem mowy, prowadzi indywidualne zajęcia usprawniające komunikację i korygujące wady wymowy.

Psycholog prowadzi obserwacje i badania psychologiczne dzieci niepełnosprawnych, badania dojrzałości szkolnej oraz obserwacje i badania innych dzieci na prośbę nauczycielek lub rodziców. Udziela konsultacji rodzicom wychowanków.
Godziny pracy: Przedszkole jest otwarte od godziny 7.00 do 17.00.

Plan posiłków: śniadanie 8.30, obiad 12.30, podwieczorek 15.00.

Szczegółowy rozkład dnia znajduje się na stronie internetowej, na którą serdecznie zpraszamy.
Zapisy:

 

Zapisy do przedszkola odbywają się wiosną (marzec/kwiecień), po ogłoszeniu rozpoczęcia rekrutacji przez Biuro Edukacji.

Zwykle odbywa się to w następujący sposób:

Rodzice, którzy po raz pierwszy pragną zapisać do przedszkola swoje 3-letnie dziecko rejestrują swoje pociechy drogą elektroniczną i przez przyniesienie do wybranego przedszkola wypełnionej i podpisanej karty zapisu – według procedury podanej na stronie Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl Tam też znajduje się wzór karty zapisu do przedszkola.
Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, kartę należy złożyć osobiście w przedszkolu wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem przedszkola integracyjnego jako miejsca realizacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania. 
Wszystkich rodziców nowych kandydatów wraz z dziećmi zapraszamy do udziału w zajęciach otwartych, w terminach ustalonych w przedszkolu. Będzie to dobra okazja do poznania przyszłego miejsca pobytu dziecka, jego przyszłych opiekunów, propozycji form pracy i kolegów z grupy. Podczas rozmowy z pracownikiem przedszkola, będzie można przedstawić potrzeby swojego dziecka i własne oczekiwania. 

Ograniczenia

Ze względu na bariery architektoniczne wewnątrz budynku (schody, małe pomieszczenia) znacznie ograniczona jest możliwość przyjęcia dziecka z poważną niepełnosprawnością ruchową (niechodzące, na wózku, słabo chodzące, z zaburzeniami równowagi) i dziecka niewidomego. Specjalna dieta żywieniowa nie jest wskazaniem do przyjęcia dziecka. W przypadku, gdy dziecko zakwalifikowane wymaga diety, potwierdzonej przez lekarza, w miarę możliwości i w porozumieniu z rodzicami, staramy się ją zapewnić.

 


Dojazd:

 

Przedszkole znajduje się na warszawskim Mokotowie – położone jest przy ul. Lenartowicza 4 – pomiędzy ulicami Puławską i Krasickiego. Wejście do przedszkola znajduje się od ul. Malczewskiego 13.

Dojazd do przedszkola jest dogodny zarówno dla posiadaczy samochodów jak i dla osób podróżujących komunikacją miejską.

View Larger MapWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny