Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226 "Małego Europejczyka"
Strumykowa 17; Białołęka
03-138 Warszawa
Tel: 226765195
Email:
p226@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.przedszkole226.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

www.przedszkole226.waw.pl

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226 "Małego Europejczyka" obejmuje opieką, edukacją oraz oddziaływaniami terapeutycznymi dzieci z dzielnicy Białołęka. Jesteśmy przedszkolem publicznym z 13 oddziałami. W ofercie naszego przedszkola obok oddziałów masowych są oddziały integracyjne, w których wspólnie z dziećmi zdrowymi przebywają dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Przedszkole nasze otrzymało certyfikat programu "Chronimy Dzieci", potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa wychowanków. "Chronimy Dzieci" to program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Program realizowany jest poprzez przyjęcie w placówce Polityki ochrony dzieci oraz spełnianie pozostałych standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

Naszym głównym celem jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka na miarę jego potencjału i możliwości oraz integracja dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnością. Pełne uczestnictwo w nauce, zabawie i życiu codziennym dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to nasz priorytet. Dbamy o pełne dostosowanie programów i metod pracy do możliwości każdego dziecka, jak również o to, aby wszystkie dzieci czuły się u nas szczęśliwe i osiągały sukces na własną miarę. Integracja dzieci z niepełnosprawnością ze środowiskiem społecznym rozumiana jest jako włączanie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz wdrażanie do wszelkich możliwych form działaności przedszkola.

Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół specjalistów zatrudnionych w przedszkolu (pedagog specjalny, logopeda, psycholog, terapeuta SI oraz rehabilitant ruchowy) opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny oraz indywidualne plany pracy poszczególnych specjalistów.

Rodzice dzieci mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji u specjalistów oraz z warsztatów organizowanych na terenie przedszkola i poza nim w palcówkach i instytuacjach, z którymi przedszkole współpracuje (m.in. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Komitet Ochrony Praw Dziecka i in.).

Dążymy do jak najlepszego przygotowania wszystkich dzieci do następnego ważnego etapu w ich życiu, jakim jest podjęcie obowiązku szkolnego i staramy się tak przygotować do niego dzieci, aby realizowały go w sposób bezstresowy i swobodny.
Osiągnięcie tak postawionego celu wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka pod względem poznawczym, emocjonalno-społecznym, jak również wyrównania startu szkolnego wszystkich dzieci, szczególnie tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W naszym przedszkolu zabawa zawsze była podstawową formą aktywności dzieci, a w codziennej pracy wykorzystywano szereg alternatywnych metod pracy w celu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania.

Wykorzystujemy programy własne, nowoczesne metody pracy, stosujemy wczesną diagnozę i pracę terapeutyczną z dziećmi wymagającymi wsparcia prowadzoną przez zatrudnianych w przedszkolu specjalistów oraz specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Nasze działania rozszerzyliśmy o wykorzystanie muzyki klasycznej w procesie przygotowania do nauki czytania i pisania oraz włączyliśmy do codziennej pracy metodę Doroty Dziamskiej "Edukacja przez ruch", metodę TOC oraz STORYLINE. Dbamy także o to, żeby dzieci uczyły się poprzez doświadczenia i eksperymenty, dlatego zabawy badawcze są stałym elementem edukacji w naszym przedszkolu. Realizujemy również projekty międzynarodowe eTwinning oraz własne projekty w ramach programu europejskiego Erasmus+.

Zaspakajamy indywidualne potrzeby edukacyjne naszych dzieci tworząc różnorodne programy i wykorzystując nowatorskie metody pracy,
m.in.:

 • Pedagogika zabawy
 • Metoda Dobrego Startu
 • "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej
 • TOC
 • STORYLINE
 • Program Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Metoda Efektu Mozarta
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda oparta na muzyce Fryderyka Chopina
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda krakowska
 • Terapia ręki
 • Arteterapia
 • Bajkoterapia

Placówka nasza dysponuje dużą salą wielofunkcyjną, w której odbywają się zajęcia o charakterze sportowym, a także bale, teatrzyki itp. Posiada także salę Doświadczania Świata, która wyposażona jest w sprzęt służący do oddziaływań polisensorycznych oraz osobną salę służącą do terapii integracji sensorycznej. Wyposażona jest w komputery dla dzieci i specjalne komputerowe programy edukacyjne, a także w trzy tablice multimedialne, w tym dwie mobilne.

Placówka nasza podejmuje także wszelkie działania zmierzające do integracji rodziny, przedszkola i środowiska. Służą temu spotkania w ramach organizowanych zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości i imprezy przedszkolne oraz pikniki rodzinne.

 

Kadra: - Nauczyciele wychowania przedszkolnego,
- pedagodzy specjalni,
- psycholog,
- logopeda,
- terapeuta integracji sensorycznej (SI),
- rehabilitant ruchowy.

W oddziałach integracyjnych z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego poza nauczycielem wychowania przedszkolnego pracuje dodatkowo nauczyciel wspierający.
Cała kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie.
Godziny pracy: 6.30 - 17.30
Zapisy:

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji.

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań w terminach i na zasadach opisanych na stronie Biura Edukacji.

Wypełniony formularz rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


Dojazd:

linie autobusowe: 186, 509

linie tramwajowe: 2

Przystanek: StefanikaWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny