Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
F. Pancerna 3; Białołęka
03-187 Warszawa
Tel: 226148909
Email:
przedszkole65@wp.pl
WWW: www.przedszkole65.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:


Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek”  to placówka, w której funkcjonuje 8 oddziałów w tym  3 oddziały integracyjne. Powstanie grup integracyjnych jest zgodne z ideą umożliwienia wszechstronnego rozwoju dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz włączania ich w grupę rówieśniczą.  Grupy integracyjne są mniej liczne, a nad zabezpieczeniem wszelkich potrzeb dzieci niepełnosprawnych czuwa poza  nauczycielem wychowania przedszkolnego  nauczyciel wspierający. Wspólnie tworzą oni atmosferę, w której  dzieci uczą się wrażliwości, akceptacji, tolerancji i empatii.

Dla prawidłowego planowania i zorganizowania oddziaływań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego zespół specjalistów zatrudnionych w placówce (logopeda, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI) opracowuje  indywidualne programy terapeutyczno – edukacyjne i miesięczne plany terapii. Zespół specjalistów współpracuje z placówkami zajmującymi się rehabilitacją dzieci w celu zapewnienia korelacji oddziaływań terapeutycznych.

 

Celem integracji w przedszkolu jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym takich warunków, aby każde dziecko miało szansę do wszechstronnego rozwoju na miarę swoich możliwości. Włączanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do grup rówieśniczych odbywa się zgodnie z zasadą równości praw i obowiązków. Integracja odbywa się poprzez stworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa, korekcyjną pracę indywidualną. Kształtowanie w dzieciach umiejętności współpracy i przyjmowania pomocy. Wszystkich obowiązują te same normy moralne i przyjęte zasady wychowawcze.

Zadaniem przedszkola jest wyzwolenie w dzieciach otwartości i wrażliwości na otaczający świat i jego problemy. Ma ono również pobudzać do ekspresji i twórczości oraz nieskrępowanego poznawania świata. Dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb edukacyjnych naszych dzieci wykorzystujemy nowatorskie metody pracy:

 

 

Placówka dysponuje salą gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia umuzykalniające, ćwiczenia gimnastyczne oraz zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych. Posiadamy również salę Doświadczania Świata, która wyposażona jest w sprzęt służący do oddziaływań polisensorycznych.

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i predyspozycje dzieci. Są to: zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne, nauka języka angielskiego, nauka tańca towarzyskiego, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna.

W celu dogłębnego  zrozumienia  problemu osób niedosłyszących  kadra zatrudniona w naszej placówce ukończyła kurs języka migowego dla nauczycieli i terapeutów – I stopień.

Placówka podejmuje wszelkie działania  zmierzające do integracji rodziny, przedszkola  i  środwiska. Służą temu spotkania w ramach organizowanych zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości i imprez przedszkolnych, festynu rodzinnego.

Celem głównym przedszkola jest respektowanie podmiotowości dziecka, widzenie w nim osoby, której przysługuje autonomia, która ma prawo do samostanowienia, która ma określone potrzeby i dążenia.

 

 


 

Kadra: Nauczyciele, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. W oddziałach integracyjnych z dziećmi z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracuje dodatkowo pedagog wspierający. Cała kadra posiada wyższe wykształcenie.
Godziny pracy: 6.30 – 17.30
Zapisy:


 

W okresie marzec – kwiecień, zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji. Dzieci z orzeczeniami o  specjalnych potrzebach edukacyjnych   przyjmowane są poza systemem rekrutacji – zapisy osobiste w sekretariacie przedszkola przez cały rok w miarę wolnych miejsc.  


Dojazd:

 Linie autobusowe: 133,144, 503,508, 509, 510, 516Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny