Serwis Pomoc Dziecku


Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku.
S. Skarżyńskiego 8; Ochota
02-377 Warszawa
Tel: 228229989
Email:
gi_16@interia.pl
WWW: www.gim16.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Na terenie Gimnazjum nr 16 z Odzdziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku  w roku szkolnym 2010/2011 funkcjonują 3 oddziały integracyjne.

Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego na wniosek rodziców, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania z organu prowadzącego daną placówkę. Zgodnie z regulacją prawną dotyczącą ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. Nr 61, poz.624 z 2001r.) w klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
Dodatkowo w placówkach integracyjnych zatrudnia się specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauczycieli wspomagających, zadaniem których jest wszechstronna pomoc uczniom niepełnosprawnym w realizacji procesu dydaktycznego na lekcjach.

Nasi uczniowie objęci są różnorodnymi zajęciami wspomagającymi ich prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i umysłowy. Są to zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, zajęcia reedukacyjne, zajęcia rewalidacyjne.

Naszym uczniom oferujemy:

Ø      Oferujemy naukę języków: angielskiego,  niemieckiego, rosyjskiego (z podziałem na grupy) oraz  hiszpańskiego.

Ø      Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: ·    koła przedmiotowe: z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, informatyczne, itp.; ·    koła zainteresowań: teatralne, redakcyjne, filmowe, szachowe, plastyczne, chór, gry na gitarze, itp.; ·   konsultacje i zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przedmiotów;     ·    nieodpłatne zajęcia przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych dla uczniów klas trzecich z:  j. polskiego, historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii; ·   wyjścia na wykłady, pokazy doświadczeń m.in. na Uniwersytecie Warszawskim; ·   popołudniowe zajęcia Klubu Gimnazjalisty; ·   zbiórki drużyny harcerskiej.

Ø      Współpracujemy z XXIII Liceum w Iwano-Frankiwsku (dawny Stanisławów) na Ukrainie.

Ø      Gościmy w naszej szkole młodzież z Ukrainy, a także w ramach współpracy wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionych szkół zagranicznych.

Ø      Organizujemy ciekawe zajęcia profilaktyczno- wychowawcze, m.in.: ·       programy oraz prelekcje prowadzone przy współpracy Policji, Straży Miejskiej, a także  prelekcje dotyczące promocji zdrowia; ·       zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej; ·       spektakle teatralne w DK „Rakowiec”.

Ø      W ramach bezpieczeństwa szkoła posiada stały monitoring kamerowy oraz jest dodatkowo monitorowana przez Straż Miejską, a uczniowie posiadają identyfikatory.

Ø      Oferujemy pomoc psychologa, pedagoga szkolnego, pedagogów wspomagających, reedukatora, logopedy, doradcy zawodowego.

Ø      W ramach zajęć lekcyjnych organizowane są: §       zajęcia kina patriotycznego w DK „Rakowiec”, klub dyskusyjny, spotkania z twórcami oglądanych filmów; §       lekcje w bibliotece i czytelni  naukowej; §       lekcje wychowania fizycznego w siłowni, na basenie, lodowisku i na korcie tenisowym; §       lekcje muzealne (m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowym, w Centrum Kultury Żydowskiej, itp.); §       lekcje w Planetarium; §       lekcje rycerskie prowadzone przez „Bractwo Kerin”; §       żywe lekcje biologii; §       zwiedzanie od kulis Teatru Wielkiego, Telewizji Polskiej, Radio; §       wyjścia do teatrów, muzeów, kin (w szczególności wychodzimy na filmy patriotyczne do DK „Rakowiec”) i cmentarze (AK na Woli, Powązki Cywilne i Wojskowe, itp.);

Ø       Prowadzimy akcje charytatywne, np. „Góra Grosza”, „Buda”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Pomóż i Ty”.

Ø      Prowadzimy Wolontariat, w ramach którego rozpoczęliśmy współpracę z Bankiem Żywności.

Ø      Na terenie szkoły działa Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze.

Ø      Zbieramy artykuły wtórne: makulatura, baterie, czyściwo techniczne – bawełna.Ø       

Prowadzimy kiermasz używanych  podręczników. Ponadto:

Ø       W naszej szkole panuje atmosfera przyjazna uczniom, co sprzyja nauce i ich dobremu samopoczuciu.

Ø       Większość naszych absolwentów nie ma problemów

        z dostaniem się do dobrych liceów, a także nie ma problemów z nauką w nich.

 

Kadra: Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin:
-pedagoga szkolnego;
-psychologa;
-reedukatora;
-doradcę zawodowego;
-pedagogów specjalnych (tzw. wspomagających w kl. integracyjnych).

Nasza szkoła może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która ustawicznie doskonali się i dba przede wszystkim o rozwój i dobro ucznia. Tworzy ją zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną i pełną życzliwości atmosferę w szkole. Respektujemy prawa dziecka i szanujemy jego godność. Staramy się otoczyć opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W swojej pracy wdrażamy aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Bierzemy aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Staramy się organizować nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.
Godziny pracy: Zajęcia lekcyjne i poza lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.00

Ponadto:

Pedagog Szkolny (p. Ewa Marciniak)
godziny przyjęć:
pon: 12:00 - 17:00
wt, śr, czw: 9:00 - 13:00
pt: 9:00 - 12:00

Konsultacje psychologiczne (p. Renata Głowińska)
godziny przyjęć:
pon: 13:30 - 16:30
wt: 8:00 - 12:30
czw: 8:00 - 11:30
Zapisy:

                      ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

GIMNAZJUM nr 16 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. OBROŃCÓW BARYKADY WRZEŚNIA 1939 roku.
w roku szkolnym 2013/2014
 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki do 18 roku życia.
 2. Dyrektor gimnazjum może odstąpić od zasady przyjętej w pkt. 1 tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kandydat na ucznia gimnazjum musi postępowac zgodnie z harmonogramem działań KANDYDATA do samorzšdowego gimnazjum w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2013/2014:

  HARMONOGRAM REKRUTACJI 2013/2014

 4. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest:
  1. przynależność do obwodu szkoły,
  2. złożenie następujących dokumentów:
   • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
   • zaświadczenia OKE o przystąpieniu do sprawdzianu.
 5. Uczniowie spoza rejonu szkoły są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w zależności od ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych, na które składają się:
  1. świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt
  2. oceny z przedmiotów:
   • język polski
   • język obcy ( klasa z rozszerzonym programem nauczania)
   • matematyka
   • historia
   • przyroda
   • wychowanie fizyczne ( klasa sportowa)
  3. punktacja za uzyskane oceny i zachowanie:
   ocena z przedmiotu punktacja zachowanie punktacja
   6 6 wzorowe 6
   5 5 bardzo dobre 5
   4 4 dobre 4
   3 3 poprawne 3
   2 2 nieodpowiednie 0
   - - naganne 0
  4. wynik sprawdzianu OKE – punktacja za sprawdzian
  5. osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych – od szczebla dzielnicowego ( zapis na świadectwie lub poświadczenie w postaci dyplomów, itp.):
   osiagniecia punktacja
   laureat lub I miejsce 6
   II i III miejsce 4
   wyróżnienie 2
 6. O kolejności przyjęcia do gimnazjum decyduje suma punktów uzyskanych przez ucznia.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych są przyjmowani do wybranej klasy bez względu na liczbę uzyskanych punktów.
 8. W sytuacjach nieopisanych powyżej decyzję podejmuje dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.

 

 Pobierz formularz zgłoszeniowy.                       

 


Dojazd:

Tramwajem  nr 7, 9, 15 do przystnku Hale Banacha lub Dickensa

Autobusem nr  128, 154, 186,  208, 228, 414  do przystanku Dickensa

Autobusem nr  150, 521 do przystanku Opaczewska

Internetowa mapa WarszawyWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny