Serwis Pomoc Dziecku


I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.Bolesława Limanowskiego
Felińskiego 15; Żoliborz
01-513 Warszawa
Tel: 228394813
Email:
jedynka@jedynka.org
WWW: www.jedynka.org

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

Klasy integracyjne:

Jeśli w twoim życiu ważne są: życzliwość, współpraca, zaangażowanie w relacjach     z innymi ludźmi i chęć niesienia pomocy, to klasa integracyjna jest właśnie dla Ciebie ☺ W mniej licznej klasie (15-20 osób) masz możliwość zaistnienia na forum, rozwijania własnych umiejętności, indywidualnego kontaktu z nauczycielem. Możesz też korzystać z pomocy nauczycieli wspierających, którzy towarzyszą wychowawcy w pracy z klasą.

Cele, które chcemy realizować w klasie integracyjnej:

 • dostrzeganie w każdym uczniów jego mocnych stron oraz ich rozwijanie,
 • bliska współpraca z rodzicami,
 • rozwój pozytywnych postaw i więzi tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, zaufania, zaradności, przekonania, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • rozwój samodzielności ucznia,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia.
 

Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 osób niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni kwalifikowani są do tej klasy na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Pozostali uczniowie dobierani są do zespołu na podstawie deklaracji prawnego opiekuna.

 Program obowiązujący w klasach integracyjnych jest taki sam jak w klasach równoległych. W przypadku osób z orzeczeniem modyfikuje się go, by dostosować wymagania programowe do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Realizowany jest ten sam temat, ale w stopniu zależnym od predyspozycji ucznia. Dzięki temu kształtujesz umiejętność wykonywania pracy indywidualnie i zespołowo.

Cechą charakterystyczną klas integracyjnych jest ścisła współpraca z wychowawcą i szkolnymi specjalistami w zakresie integrowania klasy, tworzenia przyjaznej atmosfery oraz wspomagania w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  potrzebnych w dalszym kształceniu.

      

Kadra: Specjaliści

W naszej szkole możesz liczyć na wsparcie:
☺ pedagoga szkolnego,
☺ psychologa,
☺ logopedy,
☺ pedagogów specjalnych: terapeuty pedagogicznego, rewalidatora,
pedagoga wspierającego w klasie.
Godziny pracy: Szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne w godzinach 8.00-16.30
Zapisy:

http://www.jedynka.org/index.php?page=show&id=382

 

Regulamin rekrutacji

do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, ul. Felińskiego 15

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. Tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. DzU. z 2007r. Nr 83) poz. 582  ze zmianami
 4. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – Tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 99 poz. 674 ze  zmianami
 5. Zarządzenie nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych  na rok szkolny 2011/2012

I.  REKRUTACJA DO SZKÓŁ  DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:

Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012

 Oddział IA –humanistyczno- lingwistyczno-kulturowa  I j. angielski (kontynuacja), II język hiszpański, z rozszerzeniami: j. polski, historia, wiedza o kulturze– przeznaczony dla zainteresowanych historią, kulturą i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Zajęcia kierunkowe z języka polskiego, historii, odbywają się w pracowniach z wykorzystywaniem nowoczesnych metod (praca z tekstami źródłowym). Rozszerzenie z wiedzy o kulturze dotyczyć będzie historii i kultury krajów  hiszpańskojęzycznych. Zajęcia z języka angielskiego w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Atutem tej klasy jest obowiązkowe konwersatorium z języka hiszpańskiego, prowadzone przez lektora hiszpańskojęzycznego.

Oddział IB –informatyczno-matematyczny  I j. angielski (kontynuacja), II język do wyboru z listy  z rozszerzeniami: matematyka i informatyka – uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz pracowni fizycznej, geograficznej i biologicznej. Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem informatycznym, matematycznym i politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach o kierunkach ścisłych. Zajęcia z drugiego języka realizowane będą w grupach międzyoddziałowych na różnych stopniach zaawansowania

Oddział IC –lingwistyczno- kulturowy

I język angielski (kontynuacja), II język do wyboru z listy z rozszerzeniem w zakresie   I języka: angielskiego i  II języka obcego, wiedzy o kulturze

Oferujemy kandydatom  możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wykorzystaniem nowoczesnych podręczników, autentycznego materiału językowego oraz sprzętu multimedialnego. Proponujemy również zajęcia o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Zachęcamy kandydatów pasjonujących się językiem angielskim. Proponujemy również  naukę II języka w zakresie programu podstawowego i rozszerzonego.

Zajęcia z drugiego języka realizowane będą w grupach międzyoddziałowych .

 

Oddział ID –ogólny ( integracyjna)  I język: angielski (kontynuacja), II język do wyboru z listy, z rozszerzeniami w zakresie języka polskiego, geografii  oraz  II język obcy.
Oddział integracyjny liczy do 20 uczniów w tym 5 z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), przeznaczony dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapraszamy uczniów, którzy są wrażliwi i otwarci na niesienie pomocy innym, wolontariuszy i tych, dla których wskazana jest praca w mało licznej grupie. Zapraszamy zainteresowanych studiowaniem w przyszłości pedagogiki, pedagogiki specjalnej i nauk socjologicznych. Zajęcia z drugiego języka realizowane będą w grupach międzyoddziałowych na różnych stopniach zaawansowania

 

 

Oddział IE –geograficzno-społeczny I język angielski (kontynuacja), II język do wyboru z listy z rozszerzeniami w zakresie geografii, wiedzy o społeczeństwie Absolwenci klasy geograficzno-społecznej kontynuują naukę głównie na uniwersytetach, SGGW na kierunkach geograficznych i społecznych, na  wydziałach związanych z turystyką oraz na studiach w  Akademiach Wychowania Fizycznego. Zajęcia z drugiego języka realizowane będą w grupach międzyoddziałowych na różnych stopniach zaawansowania

 

Oddział I F- biologiczno-chemiczny I język angielski( kontynuacja), II język do wyboru z listy z rozszerzeniami w zakresie biologii, chemii i języka łacińskiego.

Absolwenci  klasy biologiczno-chemicznej to kandydaci na kierunki medyczne ale również przyszli studenci uniwersytetów , SGGW lub szkół pedagogicznych.

Zajęcia z drugiego języka realizowane będą w grupach międzyoddziałowych na różnych stopniach zaawansowania

 

Oddział IG – humanistyczno- społeczny  I j. angielski,( kontynuacja) II język do wyboru z listy

 z rozszerzeniami: j.polski, historia, WOS i językiem łacińskim– przeznaczony dla zainteresowanych historią, kulturą i antykiem grecko-rzymskim. Zajęcia kierunkowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Absolwenci klasy humanistycznej kontynuują naukę głównie na uniwersytecie na kierunkach humanistycznych, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Międzywydziałowym Studium Humanistycznym (MiSH), Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego i tp..


Oddział I H- ogólny ( integracyjny)- I język angielski( kontynuacja) II język obcy do wyboru z listy, z rozszerzeniami j. polski, geografia, II język obcy

Oddział integracyjny liczy do 20 uczniów w tym 5 z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), przeznaczony dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapraszamy uczniów, którzy są wrażliwi i otwarci na niesienie pomocy innym, wolontariuszy i tych, dla których wskazana jest praca w mało licznej grupie. Zapraszamy zainteresowanych studiowaniem w przyszłości pedagogiki, pedagogiki specjalnej i nauk socjologicznych. Zajęcia z drugiego języka realizowane będą w grupach międzyoddziałowych na różnych stopniach zaawansowania

 

 

UWAGA – Lista języków do wyboru : francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:

 1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,
 2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 3 fotografie,
 5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych oraz osiągnięć sportowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim określone w  Zarządzeniu Nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
 6.  Zaświadczenie konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych przez regulamin, do oddziału integracyjnego I D (i) w ramach 5 miejsc dla kandydatów z orzeczeniem wydanym przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 7. Pisemne oświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).

III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

o                    kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,

o                    każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

o                    jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,

o                    kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,

o                    kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa tyle kopii tych dokumentów ile szkół wybrał.

 1. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym w rozdziale V Regulaminu.
 3. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

 

 

 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:

a.   podaje informację o warunkach rekrutacji,

b.   przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,

c.   ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,

d.   ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,

e.   podaje informację o wolnych miejscach w szkole,

f.   rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej,

g.   sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut, Program nauczania), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.

IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

1.     O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej, zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej I LO, może ubiegać się absolwent gimnazjum, który uzyskał co najmniej 100  punktów

2.      O przyjęciu kandydata do oddziału  klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły, w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.

3.     Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i centralnym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.

4.        Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:

 

L.p.

 

Oddziały

 

Kryterium pierwszeństwa

 

Pierwszeństwo określa się na podstawie:

 

1

 

  wszystkie

 

 sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów  dziecka i rodzin zastępczych,

 

Oświadczenie potwierdzone przez dyr. gimnazjum

 

2

 

  wszystkie

 

kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki,

 

Wpis na świadectwie gimnazjalnym

 

3

 

  wszystkie

 

 

kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia,

 

Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 

4

 

  1a, 1c, 1g,

kandydaci z większą liczbą punktów z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego,

 

Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

 

5

 

  1b, e, f

kandydaci z większą liczbą punktów z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego,

 

Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

 

6

 

  1c,

Kandydaci legitymujący się certyfikatem językowym

 

Poświadczona kopia dokumentu

7

1d, 1 h

w części dla ucz. niepełnosprawnych

Kryterium szkolne(zameldowani  w Dzielnicy Żoliborz)

 

Dokument  potwierdzający meldunek

         

5.     O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.

6.     Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.

7.     Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1)-3) spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, a odnośnie p. II.5),6) - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.

8.     Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt). 

9.     Punkty przyznawane są za:

a.        egzamin gimnazjalny (max. 100 pkt)

b.       za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów wybranych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 100 pkt.)

10.     Za egzamin gimnazjalny uczeń otrzymuje punkty w takiej liczbie, jaką otrzymał na egzaminie. W przypadku zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego kandydatowi podwaja się liczbę punktów uzyskaną z części „b”, na podstawie świadectwa gimnazjalnego – z ocen i innych osiągnięć kandydata.

11.  Przez określenie "przedmioty wybrane dla klasy" rozumie się: za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w IV.18, uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:

ocena

liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

14

dobry

10

dostateczny

6

dopuszczający

2

12.  Kandydaci - finaliści co najmniej jednego konkursu, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanego przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub laureaci i finaliści innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, a także uczestnicy II etapu olimpiady przedmiotowej  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -otrzymują 14 punktów (punktów się nie sumuje).

13.  Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 2 punkty.

14.  Za inne osiągnięcia odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty

15.  Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim, kandydat otrzymuje 4 punkty.

16.  Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, kandydat otrzymuje   2 punkty.

17.  Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na  szczeblu  powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim  wynosi 4.

 

 

18.  Przedmioty punktowane: j. polski we wszystkich klasach oraz  z przedmiotów wymienionych w tablicy :

I a i g

historia, wos, ,  j. obcy, geografia

Ib

informatyka, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, j. obcy

I c,

biologia, geografia, historia, wos, , języki obce,

Id ,e,  f i h

geografia, historia, chemia, biologia, informatyka, fizyka, matematyka, j. obcy,

 

19.  Za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech  miejsc po przecinku (do 6 punktów) z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne. W przypadku braku oceny z wymienionych wyżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej.

20.  Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

6 pkt. - ocena: celujący
5 pkt. - ocena: bardzo dobry
4 pkt. - ocena: dobry
3 pkt. – ocena: dostateczny
2 pkt. – ocena: dopuszczający.
 (np. za średnią 4,751 przyznane będzie 4,751 pkt.)

21.  O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w p. IV.4 umieszczani są w pierwszej kolejności.

22.  Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

V.   SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2010/2011

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2011 roku rekrutację przeprowadza się według przedstawionego tam  harmonogramu.

Szczegółowe warunki rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej określa SKRK i podaje do wiadomości kandydatom ubiegającym się o przyjęcie.

VI.  UWAGI KOŃCOWE

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje SKRK w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

                                                                                                                              

 

 

 


Dojazd: http://www.jedynka.org/index.php?page=show&id=390


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny