Serwis Pomoc Dziecku


Gimnazjum Nr 14 im. Leopolda Staffa
Barska 32; Ochota
02-315 Warszawa
Tel: 228225876
Email:
gim14@gim14.internetdsl.pl
WWW: http://gim14.internetdsl.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
-

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 jest szkołą publiczną. Nosi imię Leopolda Staffa, posiada sztandar oraz własny ceremoniał szkolny.

Organem prowadzącym gimnazjum jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Obwód szkoły stanowi rejon Ochoty zamknięty ulicami: Bitwy Warszawskiej, Grójecką i Alejami  Jerozolimskimi

Gimnazjum liczy 18 oddziałów, na każdym poziomie funkcjonuje jedna klasa integracyjna. Uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań
i talentów podczas zajęć pozalekcyjnych. Do wyboru są: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, koła przedmiotowe. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne i wyrównawcze.

Szkoła realizuje cztery projekty edukacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki:

Ø  Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ø  ODKRYWAĆ NIEZNANE, TWORZYĆ NOWE, program rozwijania zainteresowań fizyką

Ø  E-AKADEMIA

Ø  Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację - Comenius Partnerskie Projekty Regio

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne, nowoczesną halę sportową, bibliotekę oraz czytelnię z bogatym księgozbiorem podręcznym. Wszystkie pracownie mają dostęp do Internetu, mamy 9 tablic interaktywnych. Bezpieczeństwo w szkole zapewnia całodobowy monitoring.

Organizowane są:

Ø  Zielone szkoły;

Ø  Dni integracji;

Ø  Lekcje muzealne;

Ø  Wieczór talentów;

Ø  Święto szkoły;

Ø  Dzień zdrowia;

Ø  Festyn rodzinny.

Placówka  posiada certyfikat  szkoły wspierającej uzdolnienia „Wars i Sawa”.

Cyklicznie promuje uzdolnionych artystycznie uczniów podczas  „Wieczoru  Talentów”.  Uczestnicy tej uroczystości prezentują swój talent w następujących kategoriach: literatura (poezja, proza), aktorstwo (występ indywidualny, grupowy), rysunek, malarstwo, fotografia, muzyka (śpiew solowy, gra na instrumencie).

W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy zostały wręczone utalentowanym uczniom, oprócz stypendiów i dyplomów, specjalne nagrody – Leopoldy. Podczas Wieczoru Talentów także najlepsi sportowcy szkoły otrzymują statuetki.

W marcu 2011 r. w naszej szkole odbyło się IV spotkanie z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy. Zorganizowane zostało dla nauczycieli gimnazjów
i szkół podstawowych z całej Warszawy. Celem jego było dzielenie się dobrymi praktykami w pracy z uczniem zdolnym.

 

Kadra: Dyrektor szkoły - mgr Agata Jabłońska
Wicedyrektor szkoły – mgr inż. Anna Kalbarczyk
Zespół pedagogiczny to 46 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. W pracy dydaktycznej nauczycieli wspierają: psycholog, pedagog, pedagodzy wspomagający w klasach integracyjnych oraz doradca zawodowy.
Godziny pracy: Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.00. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 7.30 - 15.30
Zapisy:

Zasady rekrutacji

1.      Przyjmujemy absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

 1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie karty kandydata złożonej w terminie od 1 do 30 kwietnia w sekretariacie szkoły;
 2. Absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem przyjmujemy na prośbę rodziców w miarę wolnych miejsc.
 3. Liczbę miejsc w klasach I ustala dyrektor gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

Procedura przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

 1. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie OKE oraz kartę zdrowia i 4 zdjęcia legitymacyjne nie później niż do godz. 16 w pierwszy wtorek po dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych do gimnazjum zostanie ogłoszona w pierwszą środę po dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych o godz. 15.00.
 3. Uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są w zależności od liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych obliczonych jako suma następujących składników:
  1. podwojona suma ocen rocznych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z:
   • języka polskiego,
   • matematyki,
   • historii,
   • przyrody,
  2. wynik sprawdzianu po klasie szóstej przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie
  3. za osiągnięcia w konkursach tematycznych umieszczonych na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Asik i Kangur Matematyczny
   • tytuł laureata lub I miejsce – 5 punktów
   • II - III miejsce lub bardzo dobry wynik - 2 punkty
 4. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty są przyjęci do wybranej klasy bez względu na liczbę uzyskanych punktów w procesie rekrutacji.
 5. Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do Gimnazjum na Barskiej, uzyskują dodatkowe 2 pkt. rekrutacyjne
 6. W przypadku kandydatów spoza obwodu, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu suma ocen rocznych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mnożona jest x 4.
 7. W sytuacjach nieopisanych powyżej decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 8. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się na piśmie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora Gimnazjum w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

Dojazd:

Tramwaje i autobusy dojeżdżające do Placu Narutowicza.

Autobusy dojeżdżające do Hali Kopińskiej.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny