Serwis Pomoc Dziecku


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 15
Dzieci Warszawy 42; Ursus
02-495 Warszawa
Tel: 228867328kom503160099
Email:
poradnia15@wp.pl
WWW: www.poradnia15.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczającym do placówek oświatowych,  / bądź nie objętych opieką żadnych instytucji / mających siedzibę na terenie dzielnicy Warszawa - Ursus oraz ich rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom.

dla dzieci i młodzieży:

 dla rodziców:

dla nauczycieli:

OFERTA ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH  I TERAPEUTYCZNYCH:

Dla dzieci zakwalifikowanych po diagnozach ubiegłorocznych już prowadzimy:

·         Terapię korekcyjno-kompensacyjną

 

·         Terapię trudności matematycznych – dyskalkulii

·         Terapię ręki – warsztaty dla dzieci i rodziców

o   prowadzą: mgr Magdalena Białecka

·         mgr Magda Czajkowska

·         mgr Magdalena Ulman – Soczko 

·         Terapię logopedyczną i neurologopedyczną                 

·         Psychoterapię indywidualną

o   prowadzą: mgr Małgorzata Bańczak

·         mgr Agnieszka Gładysz

·         mgr Izabela Kopeć – Korzybska

·         mgr Weronika Bieńkowska – Kostrzewa

·         Terapię metodą BIOFEEDBACK

o   prowadzą: mgr Małgorzata Bogiel                               

·         mgr Magdalena Przymus

 

ZAPRASZAMY TEŻ NA:

·         Zajęcia Ruchu Rozwijającego dla dzieci 3-7 letnich Metodą  W. Sherborne oraz rodziców

o   prowadzi  mgr Anna Gawlicka

·         Warsztaty terapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami lękowymi "Zajrzeć lękowi w oczy"

o   prowadzą mgr Celina Tymińska

·         mgr Agnieszka Gładysz

 

·         Warsztaty kreatywności – zajęcia w szkole

o   prowadzi mgr Magdalena Przymus

 

·         Warsztaty psychoedukacyjne dla klas IV SP 11 „Jak uczyć się skutecznie”

o   prowadzi mgr Małgorzata Bogiel

 

·         Warsztaty doradztwa zawodowego prowadzi  mgr Anna Błaszczyk:

 

o   „Wielcy ludzie, kiedy byli mali” kl. V-VI

o   „Moja osobowość zawodowa” kl. VII-VIII

o   „Bądź architektem swojego szczęścia” kl. VI-VIII

o   „Ten ważny wybór” kl. III gim. I kl. VIII

o   „Rynek pracy” kl. II szkół ponadpodst.

o   „Rekrutacja na wyższe uczelnie” szkoły ponadpodst.

 

·         "Odkryj siebie, zaplanuj przyszłość" - warsztaty dla uczniów gimnazjum i liceum

o   prowadzą mgr Anna Błaszczyk

·         mgr Małgorzata Bańczak

 

·         Spotkania z rodzicami małych dzieci na temat wspierania rozwoju Integracji Sensorycznej poprzez aktywności codzienne

o   prowadzi mgr Elżbieta Miłosz

 

·         Badania i terapię wyższych funkcji słuchowych z wykorzystaniem systemu NEUROFLOW - Aktywnego Treningu Słuchowego

o   prowadzi mgr Anna Zielińska

 

·         Terapię z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

§  mgr Magda Czajkowska, pedagog specjalny, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej

§  mgr Dorota Leśniczuk, neurologopeda

§  mgr Magdalena Białecka, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej

§  mgr Dorota Kosno, pedagog specjalny

§  mgr Elżbieta Miłosz, psycholog

§  mgr Anna Regner, pedagog specjalny

§  dr Jakub Skrzek, neurologopeda

§  mgr Magdalena Ulman – Soczko, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH:

Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe prowadzą psychologowie opiekujący się przedszkolami

 

Grupowe zajęcia terapeutyczne z elementami    bajkoterapii prowadzi  mgr Celina Tymińska

 

Warsztaty dla dzieci i rodziców „Mamo, tato pobaw się ze mną” prowadzi: mgr Celina Tymińska

Warsztaty „Kiedy złość przychodzi” dla dzieci              5-letnich prowadzą: mgr Celina Tymińska

                                

DLA  RODZICÓW:

„Szkoła dla rodziców”       

prowadzą mgr Magdalena Przymus

mgr Celina Tymińska

Doradztwo rodzinne

prowadzą psychologowie opiekujący się placówką                                                         

Prelekcje i warsztaty na  wybrane tematy      zorganizowane na prośbę konkretnej placówki

prowadzą psychologowie opiekujący się placówką

„Moje dziecko kiedyś będzie dorosłe” – warsztaty dla rodziców dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych prowadzi mgr Anna Błaszczyk

 

„Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka” informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

prowadzi mgr Anna Błaszczyk

 

DLA  NAUCZYCIELI: 

Zapraszamy do członkostwa w Sieci Współpracy i Samokształcenia Kreatywnych Doradców Zawodowych prowadzonej przez koordynatora doradztwa zawodowego z naszej Poradni mgr Annę Błaszczyk. Uczestnictwo w Sieci to cykliczne spotkania doradców, którzy jak najlepiej chcą wspierać swoich uczniów w dokonywaniu wyborów zawodowych.

Serdecznie zapraszamy także do włączenia się w działania Sieci Współpracy dla Logopedówktórą prowadzi dr Jakub Skrzek. W każdym roku szkolnym odbywa się zazwyczaj 5 spotkań. Celem Sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza dobrych praktyk, pozyskiwanie merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników oraz wspólne rozwiązywanie problemów związanych z terapią i diagnozą logopedyczną. 

UDZIAŁ PORADNI W PROGRAMACH BIURA EDUKACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY: 

1.      Dzielnicowe Centrum Integracji.   Celem działalności Centrum jest stworzenie spójnego systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie. Koordynatorem programu z ramienia Poradni jest psycholog Elżbieta Miłosz.

2.     Wars i Sawa. Wars i Sawa to Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych, który został wdrożony przez Biuro Edukacji w 2009 roku. Głównymi celami programu są: budowanie systemowych rozwiązań wspierania uzdolnień, towarzyszenie w rozwoju uczniom wybitnie zdolnym oraz podnoszenie efektywności kształcenia. Koordynatorem programu z ramienia Poradni jest mgr Magdalena Przymus.

3.     Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom. Biuro Edukacji wraz z fundacją DZIECI NICZYJE tworzy sieć placówek, w których będzie można uzyskać pomoc dla dziecka i jego bliskich w przypadkach wykorzystywania seksualnego (diagnozę, interwencję, wsparcie dla rodzin i pomoc profesjonalistów). Koordynatorem powołanym do działań w tym zakresie jest  mgr Małgorzata Bogiel.

4.     Warszawski System Doradztwa Zawodowego 

        koordynator – mgr Anna Błaszczyk

5.     Interwencja kryzysowa. Celem programu jest wsparcie dyrektorów szkół w budowaniu systemu strategii antykryzysowej na terenie szkoły, rozwiązywanie konfliktów, zapewnienie wsparcia psychicznego społeczności szkolnej w sytuacji kryzysu, poważnych wypadków losowych, tragedii. Koordynatorem programu w Poradni jest mgr Magdalena Przymus

 

6.     Mediacje. Mediacja to interwencja w toczące się negocjacje lub konflikt, podjęta przez akceptowaną trzecią stronę, która nie ma autorytatywnej władzy pozwalającej na podjęcie decyzji   rozstrzygającej   spór,   lecz   pomaga   stronom   w 

dobrowolnym osiąganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w sprawach spornych. Spotkania mediacyjne odbywają się na terenie Poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu. Czas sesji mediacyjnej to 60 – 90 minut. W zależności od postępów i zaangażowania w wypracowanie porozumienia potrzeba 4 – 7 spotkań. Mediatorem w naszej Poradni jest mgr  Celina Tymińska

 

 

W Poradni działają Zespoły: 

 

1. Orzekające , które wydają orzeczenia:

Posiedzenia Zespołów odbywają się  w piątki w godz. 8.00-10.00

 

2. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole /dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawności intelektualna, ruchową, sprzęzonymi niepełnosprawnościami, niesłyszące i niedosłyszące, autyzm/.

 

 

Zespół Orzekający naszej Poradni wydaje:

 

v  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

Ø  niepełnosprawność dziecka lub ucznia:

- niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu

   umiarkowanym

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym

- niepełnosprawność sprzężoną

Ø  niedostosowanie społeczne 

Ø  zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 

v  Orzeczenia w sprawie nauczania indywidualnego

 

v  Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 

v  Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaje się dzieciom od urodzenia do ukończenia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ze względu na niepełnosprawność dziecka:

·         niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu

umiarkowanym

·         niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym

·         niepełnosprawność sprzężoną

 

 

W Poradni pracuje wysoko wykwalifikowana kadra  specjalistów – psychologów i pedagogów, która ma ukończone studia podyplomowe oraz różne kursy specjalistyczne.

Jesteśmy placówką, która  chętnie jest wybierana przez studentów w celu odbycia  praktyk zawodowych.

 

 

Wszystkie wizyty, zajęcia w Poradni są bezpłatne.

Przyjmujemy każde dziecko, każdego rodzica i nauczyciela z terenu Warszawa-Ursus.

 

 

 


 

Kadra: Mamy stałą, doświadczoną kadrę w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Kadra: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, logopeda, neurologopeda, lekarz psychiatra.fizjoterapeuta
Godziny pracy: poniedziałek 8.00-20.30 wtorek-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-12.00
Kontakt telefoniczny i przez sekretariat poniedziałek-piątek 8.00 - 17.45, sobota 8.00-12.00
Zapisy:

Przyjmowane są telefonicznie, należy prosić właściwego specjalistę.

Zapraszamy do nas osobiście rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, pełnoletnią młodzież lub prosimy o umówienie się na spotkanie telefonicznie - 022 886-73-28 lub 503-160-099.

Mamy także stronę internetową : www.poradnia15.pl


Dojazd: SKM, autobusy: 517, 191, 129, 187, 401, 178


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny