Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
Aleja Wojska Polskiego 1a; Żoliborz
01-524 Warszawa
Tel: 228390745
Email:
gim55@poczta.onet.pl
WWW: www.gim55.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
10 lat integracji w Gimnazjum 55 - 2011

Klasy integracyjne w naszej szkole istnieją od 2000 roku. Wraz z dziećmi zdrowymi kształcą się uczniowie z uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną, przewlekłymi chorobami, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami narządu ruchu, zachowania, zespołem Aspergera i autyzmem.

W klasach integracyjnych, obok nauczycieli przedmiotów, w zajęciach współuczestniczą nauczyciele wspomagający. Służą oni pomocą i wsparciem tym dzieciom, które potrzebują pomocy w czasie lekcji.

W celu wyrównywania szans edukacyjnych, pedagodzy specjalni prowadzą także zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych. Celem tych zajęć jest usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowane umiejętności niezbędnych do zdobywania wiedzy.

Pedagodzy specjalni ściśle współpracują z rodzicami. Uczą ich współodpowiedzialności za proces dydaktyczny i wychowawczy oraz pomagają w przezwyciężaniu codziennych trudności, na jakie napotykają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Służą także pomocą w realizacji planów związanych z edukacją dziecka.

Uczniowie z orzeczeniem do kształcenia specjalnego edukowani są w oparciu o program nauczania dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Jest on modyfikowany w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka i czynionych przez nie postępów. Dzieci niepełnosprawne mają możliwość brania udziału w różnych zajęciach i akcjach szkolnych, np. wyjazdach integracyjnych, kółkach zainteresowań, wycieczkach, przedstawieniach i konkursach.

Kadra: Wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem zapewnia uczniom wśród działań opiekuńczo-wychowawczych następujące zajęcia:
- reedukacja
- rewalidacja
- integracja sensoryczna
- interwencja kryzysowa
- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych ruchowo
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
Zapisy: Zapisy odbywają się poprzez osobiste złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów kserokopii orzeczenia do kształcenia specjalnego lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pierwszeństwo mają uczniowie rejonowi.
Dojazd:


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny