Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa nr 368 im. ,,Polskich Olimpijczyków"
Ostródzka 175; Białołęka
03-289 Warszawa
Tel: 0227416045
Email:
sekretartariat@gim164.edu.pl
WWW: www.gim164.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie zostało powołane aktem założycielskim z dnia 18 czerwca 2009 r. 1 września 2009 r. placówka otworzyła swoje podwoje dla uczniów. Gimnazjum mieści się w pięknym, nowoczesnym budynku przy ulicy Ostródzkiej 175, który ma trzy kondygnacje. Do dyspozycji uczniów są:

dwadzieścia dwie sale lekcyjne (w tym dwie sale komputerowe),

biblioteka z czytelnią,

hala sportowa z boiskiem do koszykówki i siatkówki,

stołówka,

gabinet zajęć terapii pedagogicznej,

gabinet pedagoga i psychologa,

gabinet logopedy.

Obok budynku usytuowano boisko do piłki nożnej oraz bieżnię. Szkołę dostosowano również do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Od roku szkolnego 2009/2010 gimnazjum mieści się na II piętrze w części B. Korzysta z sześciu sal lekcyjnych, którymi są:

pracownia fizyczno - chemiczna,

pracownia przyrodniczo - geograficzna,

pracownia lingwistyczna,

pracownia matematyczna,

pracownia humanistyczna,

pracownia komputerowa.

Od roku 2011/2012 gimnazjum bedzie miało już cały budynek szkoły do dyspozycji.

Do nowego gimnazjum uczęszcza 238 uczniów klas pierwszych i klas drugich. W kolejnym roku szkoła powiększy się o nowe roczniki. a w 2012 roku placówkę opuszczą pierwsi absolwenci. Nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego i wychowawczego czuwa dyrektor Krystyna Sosnowska wraz z gronem pedagogicznym.

Kadra: Kadrę placówki tworzą nauczyciele z bogatym doświadczeniem pedagogicznym oraz wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.Zatrudnieni są nauczyciele przedmiotowi, nauczyciel bibliotekarz, psycholog, pedagog,nauczyciel wspomagający.
Godziny pracy: Zajęcia w szkole są prowadzone między godziną 8.00 a 18.15(dwuzmianowo) od roku szkolnego 2011/2012 będziemy pracować już tylko na jedną zmianę od 8:00-16:30.
Zapisy:

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 164

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232), Zarządzenie Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2011/2012. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:

Z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum;

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) –

absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy dysponuje wolnymi miejscami;

Kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum przyjmuje się na podstawie ( konkursu świadectw), kryteriów uwzględniających punkty za oceny z zajęć edukacyjnych: język polski, historia, matematyka, przyroda, język obcy.

Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:

Ocena cel. - 6p.

Ocena bdb. - 5p.

Ocena db. - 4p.

Ocena dst. - 3p.

Ocena dop. - 0p.

Do Gimnazjum nr 164 będą przyjmowani uczniowie, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali ocenę z zachowania dobrą lub wyższą (dotyczy kandydatów spoza obwodu szkoły). Ponadto przy przyjmowaniu uczniów do klas pierwszych (spoza obwodu szkoły) będą brane pod uwagę: Punkty za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczególnych wynikach sprawdzianu; Punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

laureaci konkursów na szczeblu dzielnicowym - 4 pkt.;

laureaci konkursów na szczeblu rejonowym - 7 pkt.;

laureaci konkursów na szczeblu mazowieckim - 10 pkt.;

5. Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymują dodatkowo 5 pkt.

6. Uczniowie spoza obwodu szkoły będą przyjmowani zgodnie z liczbą uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły.

7. Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie do Gimnazjum;

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

Karta zdrowia;

8. Przyjęcie kandydata i przydział do odpowiedniej klasy następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor oraz określa zadania jej członków.

9. Terminy rekrutacji:

do 30 kwietnia 2011 r. składanie podań o przyjęcie do szkoły;

20 maja 2011 r. ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej;

od 22 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 2011 r. do godziny 15.00 składanie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw oraz zaświadczenia o wynikach
ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie 6 oraz kartę zdrowia ucznia.

1 lipca 2011 r. o godz.16.00 zostaje ogłoszona lista uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 164.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ INTEGRACYJNEJ

GIMNAZJUM NR 164

 

1. Do klasy integracyjnej przyjmuje się od 15 – 20 uczniów, w tym od 3 od 5 uczniów niepełnosprawnych zgodnie z określonymi kryteriami. Dobór uczniów pełnosprawnych do oddziału integracyjnego nie jest przypadkowy. W skład zespołu oprócz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wchodzą uczniowie, którzy nie sprawiają problemów wychowawczych. Ocena zachowania co najmniej dobra i średnia ocen powyżej 4,00. Ważnym kryterium są indywidualne predyspozycje (kultura osobista, wrażliwość2. , komunikatywność3. ). Oddział integracyjny jest małą kameralną klasą, w której pracuje dwóch pedagogów, co umożliwia indywidualną pracę z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych, edukacja z zakresu komunikacji społecznej.

4. Do klasy integracyjnej uczniowie przyjmowani są za zgodą rodziców.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów integracyjnych wymagane są następujące dokumenty:

Podanie rodziców/prawnych opiekunów;

Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej kwalifikujące do nauki w klasie integracyjnej (do 30 kwietnia 2011 r.)

Kserokopie lub oryginały zaświadczeń ze specjalistycznych placówek służby zdrowia, pod których opieką pozostaje dziecko;

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

- niepełnosprawne zamieszkałe w rejonie gimnazjum;

- niepełnosprawne ruchowo;

Dzieci niepełnosprawne zamieszkałe poza rejonem szkoły przyjmowane są w miarę posiadanych miejsc;

5.1. W postępowaniu rekrutacyjnym uczniów pełnosprawnych wymagane są następujące

dokumenty:

podanie rodziców o przyjęcie ucznia

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie o wynikach sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej

karta zdrowia

 

4. Przyjęcie kandydata i przydział do klasy integracyjnej następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Gimnazjum i określa zadania jej

członkom.

5. Terminy rekrutacji:

do 30 kwietnia 2011 składanie podań o przyjęcie do szkoły;

20 maja 2011 ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej;

Od 22 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 20011 r. do godziny 1500 składanie
w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw oraz zaświadczenia o wynikach
ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie 6 oraz karty zdrowia.

1 lipca 2011 r. o godzinie 1600 ogłoszenie listy przyjętych do pierwszej klasy integracyjnej Gimnazjum

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 164 W WARSZAWIE

DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I LEKKA ATLETYKA

 

1. O przyjęcie do klasy sportowej Gimnazjum nr 164 może się ubiegać kandydat, który:

posiada zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu lub zaświadczenie uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Teście Sprawności Fizycznej (dotyczy klas sportowych)

uzyska odpowiednią liczbę punktów:

- za wyniki uzyskane ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI,

- za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej oraz osiągnięć sportowych
(w dyscyplinie kierunkowej) wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Zajęcie I-III miejsca w zawodach dzielnicowych – 5 pkt;

Zajęcie I-III miejsca w zawodach Warszawskiej Olimpiady Międzyszkolnej – 10 pkt;

posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)

na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej uzyska średnią ocen co najmniej 4,00, otrzyma bardzo dobrą lub celującą ocenę z wychowania fizycznego i zachowanie, co najmniej dobre.

2. Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie do szkoły;

dwie podpisane fotografie;

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

zaświadczenie o wyniku sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI;

zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu).

3. Terminy rekrutacji:

do 30 kwietnia 2011 r. składanie podań o przyjęcie do szkoły;

termin przeprowadzenia testu sprawności fizycznej upływa w ostatnią sobotę maja godz. 10 00;

trzeciego dnia (licząc dni robocze) po ostatecznym terminie przeprowadzenia prób sprawnościowych, następuje ogłoszenie wyników z testu sprawności fizycznej;

od 22 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 2011 r. do godziny 1500 składanie
w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw oraz zaświadczenia o wynikach
ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie 6 oraz karty zdrowia.

1 lipca 2011 r. o godzinie 1600 ogłoszenie listy przyjętych do pierwszej klasy sportowej w Gimnazjum nr 164.

4. Kryteria rekrutacji do klasy sportowej:

Piłka nożna – kryteria specjalistyczne

Wykazanie się możliwie najwyższymi umiejętnościami piłkarskimi podczas uproszczonej gry w piłkę nożną.

Do takiej oceny posłuży mini turniej, rozgrywany według zasad:

Zmniejszonym polu gry o wymiarach 20 x 40 m;

Bez bramkarzy, bramki o wymiarach 2 x 3 m;

Liczbie zawodników w zespole 5;

Czas gry 10 min.;

Gra systemem każdy z każdym;

Zmianą składów drużyn przed każdym następnym meczem;

Podczas w/w gry punktowane będą:

Umiejętności gry zespołowej w skali od 1 do 25 punktów:

- Skuteczność techniki;

- Skuteczność rozwiązań taktycznych;

Umiejętności indywidualne każdego uczestnika w skali od 1 do 25 punktów:

- Kreatywność;

- technika indywidualna;

- Skuteczność w pojedynkach 1 x 1.

Lekka atletyka – kryteria specjalistyczne.

Punkty przyznawane są na podstawie testu sprawności ogólnej.

Budowa somatyczna (wzrost, waga) w skali od 1 do 10 pkt.

Technika wykonywanych prób w skali od 1 do 10 pkt.

Właściwości motoryczne w trakcie wykonywanych prób sprawnościowych (szybkość, wytrzymałość, siła, koordynacja ruchowa) w skali od 1 do 10 pkt

Poziom zaangażowania w trakcie przeprowadzanego testu w skali od 1 do 10 pkt.

Kryteria sportowe ogólne - test sprawności - link

5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:

w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum, dyrektor szkoły do dnia 28 lutego br. powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Gimnazjum i określa

zadania jej członkom.

zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:

- opracowuje regulamin na dany rok szkolny;

- prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie;

- kwalifikuje kandydatów, ustala listę przyjętych do szkoły;

- sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego;

 

Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje dyrektor szkoły. Decyzja Dyrektora Gimnazjum jest ostateczna.

6. Baza sportowa:

pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną trawą;

bieżnia lekkoatletyczna;

kompleks boisk sportowych do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej;

nowoczesna hala sportowa;


Dojazd:

- autobusem linii 134, 304 przystanek Ostródzka -szkoła

- autobusem linii 527 – przystanek Skarbka z Gór ,potem w linni prostej, pieszo ok.15 minut.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny