Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół nr 6
Zawiszy 13; Wola
01-167 Warszawa
Tel: 226327327
Email:
szkola@zs6.neostrada.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Placówka nasza przeznaczona jest zarówno dla młodzieży zdrowej jak i dla młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przyjmujemy uczniów z rożnymi niepełnosprawnościami, ale z  uwagi na profil (zarządzanie informacją) wymagana jest  sprawność intelektualna (uczniowie w normie intelektualnej).  Istnieje możliwość przyjęcia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do klasy ogólnodostępnej (nieintegracyjnej) zarówno w XLIV Liceum Profilowanym z Oddziałami Integracyjnymi,  Technikum Nr 23 im. Fryderyka Skarbka (kształcącym w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec), Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 56 (zawód: sprzedawca)  - w ramach tzw. edukacji włączającej

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w naszej Szkole Policealnej nr 29 (kształcącej w zawodach: technik informacji naukowej – tylko dla absolwentów LP o profilu zarządzanie informacją, technik BHP, technik ekonomista, technik logistyk).

 

Szkoła posiada:   Szkoła jest częściowo przystosowana do kształcenia uczniów niepełnosprawnych, posiada bowiem:   

 Rodzaje niepełnosprawności, z którą przyjmowana jest młodzież do klasy integracyjnej: 

·        niedowidzenie,

·        niedosłyszenie (z aparatem słuchowym)

·        niepełnosprawność ruchowa (po wcześniejszej rozmowie z dyrektorem szkoły)

·        choroby przewlekłe

·        zagrożenie niedostosowaniem społecznym

·        zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne

·        niepełnosprawność sprzężona (po wcześniejszej rozmowie z dyrektorem szkoły)

 

Charakterystyka oddziału integracyjnego w XLIV Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi: 

profil: zarządzanie informacją – oddział integracyjny

podbudowa programowa: gimnazjum

Cykl nauki:  3 lata

Liczebność oddziałów: 20 osób (w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

Przedmioty specjalistyczne:

·        Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji

·        Przetwarzanie informacji

·        Upowszechnianie informacji

Umiejętności i uprawnienia absolwenta szkoły, zdobywanie dodatkowych uprawnień:

·  Absolwent szkoły jest przygotowany do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

·  Techniki wyszukiwania, gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania informacji przygotowują absolwenta tego profilu do dalszego kształcenia w kierunkach:

ü      Informatyka, systemy bazodanowe

ü      Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa

 

 

 

 

Kadra: Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe
oraz pedagogiczne. Wielu nauczycieli dodatkowo odbyło szkolenia, ukończyło kursy kwalifikacyjne, bądź Studia Podyplomowe - dot. kształcenia integracyjnego.
W szkole zatrudniony jest również pedagog szkolny, psycholog, nauczyciel rewalidator oraz logopeda.


Zajęcia wspomagające rozwój ucznia w roku szkolnym 2010/2011:

• Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela rewalidatora
• Zajęcia wspierające prowadzone przez psychologa
• Zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę
• Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy pierwszej integracyjnej prowadzone przez nauczyciela matematyki
Godziny pracy: mgr inż. Marlena Zaborniak - dyrektor naczelny


Poniedziałek 09:00 - 12:00 - dyżur dla uczniów
Wtorek 09:00 - 12:00 - dyżur dla rodziców
oraz po telefonicznym umówieniu
Czwartek 09:00 - 12:00 - dyżur dla nauczycieli


pokój nr 112, I piętro, tel. 022-632 73 27
Pedagog szkolny - Elżbieta Ślusarska-Wrótny

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 08:00 - 11:00
Środa 12:30 - 15:30


Pedagog szkolny jest także obecny podczas zebrań z rodzicami (pokój nr 112).
Istnieje również możliwość spotkania poza wyznaczonymi godzinami po WCZEŚNIEJSZYM uzgodnieniu telefonicznym.


pokój nr 112, I piętro, tel. 022-632 73 27
Psycholog szkolny - Ewelina Zapała

Godziny przyjęć:

Wtorek, Czwartek: 08:00 - 13:00


pokój nr 212, II piętro, tel. 022-632 73 27
Nauczuciel rewalidator - Agnieszka Dzierzkowska

Godziny przyjęć:

Wtorek 08:45-09:50


Nauczuciel rewalidator jest także obecny podczas zebrań z rodzicami (pokój nr 212).
Istnieje również możliwość spotkania poza wyznaczonymi godzinami po WCZEŚNIEJSZYM uzgodnieniu telefonicznym.

Godziny pracy sekretariatu: pon - pt w godzinach 8.00 - 16.00 tel. 022 - 632 73 27

Godziny przyjęć uczniów:

Poniedziałek 10:25 - 15.30
Wtorek 10:25 - 15.30
Środa Dzień pracy wewnętrznej - sekretariat nieczynny
Czwartek 10:25 - 15:30
Piątek 10:25 - 15:30
Zapisy:

„Dni Otwarte” w szkole:                

Zapraszamy kandydatów oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych do naszej szkoły na  Dni Otwarte Szkoły w następujących terminach:

 

Rekrutacja: 

Rekrutacja do szkoły odbywa się poprzez System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zgodnie ze Szkolnym Regulaminem Rekrutacji, opracowanym w oparciu o harmonogram działań gimnazjalisty przygotowany przez Biuro Edukacji.

Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum, : j. obcy, informatyka, WOS.

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego muszą ponadto w szkole potwierdzić zgodność orzeczenia z charakterem oddziału, wskazane jest również spotkanie rodziców/ opiekunów prawnych tychże uczniów z dyrektorem szkoły.

 


Dojazd:

Dojazd do szkoły:  Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny