Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Specjalnych nr 38
Namysłowska 10; Praga Północ
03-455 Warszawa
Tel: 0226197234
Email:
sekretariat@zs38.edu.pl
WWW: www.zs38.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 wchodzą szkoły:

  Branżowa Szkoła I Stopnia przeznaczona jest dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. Kształcimy w zawodach:

- cukiernik

- kucharz

- sprzedawca

- ślusarz

- mechanik pojazdów samochodowych

- fryzjer  

- piekarz

Od września 2019 roku planujemy otwarcie następujacych kierunków:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 

Egzaminy w zawodach: kucharz, cukiernik i fryzjer odbywają się na terenie szkoły.

Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami zewnątrznego egzaminu zawodowego. Programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami.

Uczymy młodzież samodzielności i zaradności życiowej poprzez wieloprofilowe usprawnianie i udział w zająciach z zakresu kompetencji społecznych. Budynek bez barier architektonicznych (podjazdy, łazienki)

 Ofrujemy bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych:

- koło plastyczne

- koło muzyczne

- koło literacko-teatralne

- koła przedmiotowe (gastronomiczne, introligatorskie, sprzedawców, mechaniczne, fryzjerskie, cukiernicze, informatyczne)

- szkolne centrum mediacji

- psychologa

- pedagoga

- doradcy zawodowego

- Specjalistycznego  Punktu Konsultacyjnego

- opiekę pielęgniarską

- materialną, bezpłatne obiady dla wszystkich chętnych uczniów

 

Nowoczesna pracownia piekarnicza, centrum multimedialne, siłownia, sala gimnastyczna, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe.

 

Kadra: W szkole zatrudnionych jest 33 pedagogów. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki i nauczanego przedmiotu. Nauczyciele są współautorami i autorami programów oraz podręczników do przedmiotów zawodowych, egzaminatorami i ekspertami oraz rzeczoznawcami MEN-u. Naszą kadrę pedagogiczną charakteryzują:
- szerokie kompetencje w zakresie dydaktyki i umiejętności wychowawczych,
- rzetelność i życzliwość,
- dobra współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę.
Zapisy: Do zapisu niezbędne jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach dla młodzeży z niepełnosprawnością intelektualną i zaświadczenie od lekarza medycyny pracy  o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w określonym zawodzie(zaświadczenie lekarskie dotyczy tylko szkoły zawodowej).Informujemy kandydatów i ich opiekunów, iż przyjmujemy młodzież w normie intelektualnej z zespołem ASPERGERA
Dojazd:

Szkoła położona jest na Pradze Północ, okolice Ronda Starzyńskiego, Pl. Hallera

dojazd: autobus 127, 135, 199, 176  tramwaj 1 , 28. Do placu Hallera dojeżdzają autobusy 101, 144, 170, 174.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny