Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177
Szczęśliwicka 45/47; Ochota
02-353 Warszawa
Tel: 228220642224623139
Email:
zss92@wp.pl
WWW: www.szczesliwa-szkola.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W skład szkoły wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177 
 • Gimnazjum Specjalne Nr 98
 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

100-letnia tradycja i bogate doświadczenia pedagogiczne w połączeniu z nowoczesnymi działaniami edukacyjnymi są gwarantem wysokiej jakości kształcenia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z autyzmem w placówce.

Oferta placówki:

Do szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież:
 • z niepełnosprawnością sprzężoną 
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • z autyzmem

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Wczesnym wspomaganiem objęte są najmłodsze dzieci od 1,5 do 6 roku życia (rozpoczęcia nauki w szkole). Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspoagania jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie wydawane są przez publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne. 

Szkoła kształci w oparciu o idee:

          indywidualizacji  

 • nieliczne klasy  - do 4 uczniów (z autyzmem), 6–10 uczniów (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim), 6–8 uczniów (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym)
 • indywidualne programy edukacyjne
 • programy dobrane do potrzeb psychofizycznych dziecka
 • programy autorskie
 • innowację pedagogiczną programowo - organizacyjną z zakresu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 •        

  specjalne i przemyślane sposoby oraz metody pracy

   

 • dobrane programy profilaktyczne
 • uwzględnianie zasad bezpieczeństwa i samodzielności
 • profilaktyka zdrowia
 • spójne oddziaływanie edukacyjne i terapeutyczne
 • przyjazny klimat:dziecko czuje się bezpiecznie i osiąga sukcesy
 • Szkoła opiekuje się i wychowuje

 • program wychowawczy
 • zajęcia świetlicowe: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie społecznej postawy, kształtowanie kulturalnych i higienicznych nawyków
 • indywidualna pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
 • Klub Rodzica, który ma głównie na celu wspieranie rodziców jak również wspieranie inicjatyw podejmowanych przez rodziców na rzecz funkcjonowania szkoły
 • różnorodna oferta stołówki szkolnej: smaczne dwudaniowe obiady, możliwość jedzenia własnych obiadów, obiady uwzględniające indywidualną dietę,akcja „Pij mleko”                                                             
 • opieka pielęgniarska
 • Szkoła zapewnia bezpieczne i odpowiednie warunki bazowe

 •  przyjazna dziecku indywidualnie aranżowana przestrzeń w klasach
 •  nowoczesne pomoce dydaktyczne współfinansowane ze środków EFS
 • wyposażone pracownie przedmiotowe: komputerowa, przyrodnicza, geograficzna, polonistyczna, matematyczna, gospodarstwa domowego, sala gimnastyczna
 • wyposażone pracownie specjalistyczne: logopedyczna, SI, sala doświadczania świata, pracownia M. Montessori, pracownia stymulacji słuchowej Johansena, pracownia EEG-Biofeedback 
 • przestronna i dobrze wyposażona świetlica szkolna, biblioteka, gabinet lekarski
 • duży, bezpieczny i zamknięty teren wokół szkoły
 • plac zabaw
 • Szkoła wspiera indywidualny rozwój dziecka 

 • integracja sensoryczna
 • logopedia
 • EEG - Biofeedback
 • terapia pedagogiczna
 • artterapia
 • gimnastyka korekcyjne
 • rewalidacja
 • terapia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • stymulacja słuchowa metodą Johansena
 • kształtowanie intuicji matematycznej wg prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • kształtowanie poznawczej aktywności wg Marii Montessori
 • indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne
 • stymulacja polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • muzykoterapia
  szkoła inspiruje i rozwija mocne strony dziecka  
 • zespół wokalno-muzyczny "Szczęśliwe rytmy"
 • Koło Młodych Ratowników
 • zajęcia kulinarne "Kuchcikowo"
 • Sekcja Olimpiad Specjalnych„ Szczęściarze”
 • Szkolna Koło Sportowe
 • harcerstwo: 75 Warszawska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Szaraki"
 • zajęcia redakcyjne "Szczęśliwicka TIMES"
 • zespół taneczny "Wirójące Anioły"
 • koło turystyczne
 • koło informatyczne
 • Klub Absolwenta
 • zajęcia z bajkoterapii
 • Klub Przyjaciół Marii Montessori
 • zajęcia na basenie
 • rajdy, wycieczki, zajęcia w terenie
 • konkursy literackie i plastyczne: międzyklasowe, międzyszkolne, ogólnopolskie
 • międzyszkolne i szkolne projekty 

Kadra: Kadrę placówki tworzą nauczyciele z bogatym doświadczeniem pedagogicznym oraz wysokimi kwalifikacjami zawodowymi w zakresie kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z autyzmem.
Zatrudnieni są pedagodzy specjalni: nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi, nauczyciel bibliotekarz, logopeda, reedukator, terapeuci SI, terapeuta rewalidacji ruchowej, terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena, terapeuta prowadzący zajęcia metodą W. Sherborne, terapeuta EEG-Biofeedback, terapeuta wczesnej interwencji, psycholog, pedagog, asystent – pomoc nauczyciela do danego zespołu klasowego.
Godziny pracy: Zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się w godz. 8.00-15.20
Świetlica jest czynna w godz. 7.00-16.30.
Zapisy:

Do szkoły przyjmowane są dzieci na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczenia wydawane są przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne). Przyjęcia dzieci odbywają się (jeżeli zachodzi taka potrzeba) w ciągu całego roku szkolnego. Mile widziane są wstępne zgłoszenia dzieci do szkoły w marcu i w kwietniu. Pełną dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkoły do końca sierpnia.  


Dojazd:  

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177 posiada dogodną lokalizację.

     Dojazd autobusami:

      Dojazd tramwajami:

     Dojazd kolejką podmiejską i kolejką WKD:


 

Na wniosek rodziców złożony do urzędu gminy w miejscu zamieszkania nasi uczniowie dowożeni są do szkoły i do domu – busami (dzieciom towarzyszą asystenci-opiekunowie).

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny