Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 w Warszawie
Czarnieckiego 49; Żoliborz
01548 Warszawa
Tel: 22 8392252
Email:
z.s.s.100@neostrada.pl
WWW: www.zss100.waw.pl facebook szkola podstawowa nr 123

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
Szkoła Podstawowa nr 123 została powołana w 2017r. po zmianie ustroju szkolnego w miejce Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 i kontynuuje tradycje szkoły podstawowej istniejącej od 1968 r. Kształcimy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością, z wyjątkiem osób poruszających się na wózkach. Nauczanie odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, w klasach liczących od 6 do 8 uczniów, w warunkach zapewniających komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji-dających gwarancję nawiązywania pozytywnego kontaktu emocjonalnego ucznia z nauczycielem. Edukacja uczniów ukierunkowana jest na budowanie ich tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności , wdrażanie do funkcjonowania społecznego a w szczególności wyposażanie w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą na korzystanie- na miarę indywidualnych możliwości- z wolności i praw człowieka a także pomogą na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Stosujemy szereg metod skutecznie wspierających rozwój każdego ucznia. Wszyscy nauczyciele oraz pomoce nauczyciela przygotowani są do stosowania systemu komunikacji pozawerbalnej "MAKATON"oraz innych alternatywnych metod komunikacji. Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami.Uczniowie uczestniczą w lekcjach przyrodniczych,historycznych,bibliotecznych, muzealnych, porankach muzycznych, warsztatach plastycznych i ceramicznych. W ciągu roku szkolnego uczniowie wyjeżdżają do "zielonej szkoły". Wszystkim uczniom zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej , obiady oraz codzienną opiekę pielęgniarską. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, gazetki szkolnej, rytmiczno-muzyczne oraz wspomagajace komunikację, funkcje ponawcze i naukę czytania metodą J. Cieszyńskiej
Psycholog i pedagog szkolny udzielają wszelkiej pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.Wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę logopedyczną.

Aktywnie współpracujemy z Rodzicami- w szkole działa Rada Rodziców, włączając się w projektowanie oraz realizację nowych kierunków rozwoju placówki.

Naszym celem jest stała troska o jak najlepszą komunikację pomiędzy wszystkimi osobami związanymi ze szkołą.Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami oraz ich pomysły i propozycje.W działaniach tych opieramy sie na strategii, która nazwaliśmy "Razem możemy wiele".Zawsze kierujemy się poszanowaniem godności każdego człowieka, przełamywaniem stereotypów oraz tolerancją.W szkole panuje kameralna, rodzinna atmosfera.Każde dziecko otoczone jest sympatią i troską całego personelu.

Kadra: Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają przygotowanie do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim- wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie oligofrenopedagogiki.
W szkole zatrudniony jest także logopeda, psycholog oraz pedagog szkolny.
W młodszych zespołach klasowych pracują asystenci jako pomoc nauczyciela.
Zespół nauczycielski charakteryzuje twórczy zapał, niekonwencjonalność w działaniu i duża aktywność w poszukiwaniu nowych, skutecznych metod pracy z każdym uczniem.
Nauczyciele naszej placówki opublikowali wiele artykułów dzieląc się z innymi pedagogami i rodzicami własnymi doświadczeniami z codziennej pracy oraz przemyśleniami dotyczącymi skutecznych metod rozwiązywania rożnych problemów edukacyjnych.
Godziny pracy: Zajęcia w szkole odbywają się od godz. 7.00 do 17.00 (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne)
W godz.od 7.00-8.30 - zajęcia w świetlicy dla uczniów, którzy potrzebują opieki przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

Po zakończeniu zajęć lekcyjnych każdy uczeń uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych do godz. 17.00

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz.od 8.00-16.00
Zapisy:

Zapisu do szkoły dokonują Rodzice.Szkoła nie jest szkołą rejonową- do placówki uczęszczać mogą zarówno dzieci zameldowane w Warszawie jak i w miejscowościach podwarszawskic, z tym że pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie zamieszkujacy m.st. Warszawa.Warunkiem przyjęcia do szkoły jest aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.Pierwszego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmująca swoim rejonem miejsce zamieszkania dziecka, kolejne orzeczenie może być wydane przez poradnię obsługującą naszą placówkę (PPP Nr 3,ul.Felińskiego 15- wejście od ul. Bitwy pod Rokitną ).

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły proszeni są o kontakt telefoniczny ze szkołą(022 8392252) w celu ustalenia terminu spotkania - w czasie którego uzyskać można wszelkie informacje dotyczące szkoły. W spotkaniu z rodzicami uczestniczy psycholog lub pedagog lub dyrektor szkoły.Na kolejne spotkanie zapraszamy rodziców z dzieckiem- stwarzając okazję do bliskiego poznania przez nowego ucznia warunków szkoły, nauczycieli i rówieśników, uczestniczenia w wybranych zajęciach edukacyjnych.

Rokrocznie organizujemy dla kandydatów do naszej placówki "DZIEŃ OTWARTY" (kwiecień lub maj).Pełną informację o terminie dnia otwartego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej oraz facebooku

Czekamy i serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 


Dojazd:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 mieści się w zabytkowym budynku otoczonym zielenią parku im.Stefana Żeromskiego na Żoliborzu, przy ul. Stefana Czarnieckiego 49

Dojazd: do Placu Wilsona- metrem, autobusami: E-4, 110, 121, 132, 181, 185, 508, 511, 524, tramwajami: 6, 15, 36

 

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny