Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Specjalnych nr 100
Czarnieckiego 49; Żoliborz
01548 Warszawa
Tel: 0228392252
Email:
z.s.s.100@neostrada.pl
WWW: www.zss100.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 100 wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 123 i Gimnazjum Nr 66.ZSS Nr 100 został powołany w 2000r. i kontynuuje tradycje Szkoły Podstawowej Nr 123 istniejącej od 1968r. Kształcimy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością, z wyjątkiem osób poruszających się na wózkach. Edukacja odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjne w klasach liczących od 6 do 8 uczniów, w warunkach zapewniających komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji-dających gwarancję nawiązywania pozytywnego kontaktu emocjonalnego ucznia z nauczycielem. W edukacji - zarówno w szkole postawowej jak i gimnazjum stawiamy na takie umiejętności i wiadomości ucznia, aby mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, zdobywał maksymalną niezależność życiową, mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego i kulturalnego na na równi z innymi. Stosujemy szereg metod skutecznie wspierających rozwój każdego ucznia, m.in. metody Kinezjologii Edukacyjnej,M.Montessori, Dobrego Startu, M.i Ch.Knill, pedagogiki zabawy "Klanza", ruchu rozwijającego W.Sherborne, Original Play. Wszyscy nauczyciele oraz pomoce nauczyciela przygotowani są do stosowania systemu komunikacji pozawerbalnej "MAKATON" Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami.Uczniowie uczestniczą w lekcjach przyrodniczych,historycznych,bibliotecznych, muzealnych, porankach muzycznych, warsztatach plastycznych, w ciągu roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcą wyjeżdżają do "zielonej szkoły". Wszystkim uczniom zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej , obiady oraz codzienną opiekę pielęgniarską. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy zajęcia sportowe( tenis stołowy, koszykówka, gimnastyka artystyczna, capoeira), zajęcia plastyczne, taneczne gazetki szkolnej , rytmiczno-muzyczne, teatralne oraz wspomagajace komunikację, funkcje ponawcze i naukę czytanie metodą J. Cieszyńskiej
Psycholog i pedagog szkolny udzielają wszelkiej pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.Prowadzą zajęcia terapeutyczne oraz grupę wsparcia dla rodziców uczniów. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną pełną opiekę logopedyczną.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" realizujemy szereg dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów naszej szkoły.

Aktywnie współpracujemy z Rodzicami- w szkole od lat działa Rada Rodziców, włączając się w projektowanie oraz realizację nowych kierunków rozwoju placówki.

Naszym celem jest stała troska o jak najlepszą komunikację pomiędzy wszystkimi osobami związanymi ze szkołą.Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami oraz ich pomysły i propozycje.W działaniach tych opieramy sie na strategii, która nazwaliśmy "Razem możemy wiele".Zawsze kierujemy się poszanowaniem godności każdego człowieka, przełamywaniem stereotypów oraz tolerancją.W szkole panuje kameralna, rodzinna atmosfera.Każde dziecko otoczone jest sympatią i troską całego personelu.

Kadra: Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają przygotowanie do
pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, znacznym i głębokim- wyższe wykształcenie magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym w zakresie oligofrenopedagogiki.
W szkole zatrudniony jest także logopeda, psycholog oraz pedagog
szkolny
Kilku nauczycieli posiada dodatkowe przygotowanie do prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego oraz fizjoprofilaktyki, korektywy i rehabilitacji
ruchowej.
W młodszych zespołach klasowych pracują asystenci jako pomoc
nauczyciela.
Zespół nauczycielski charakteryzuje twórczy zapał, niekonwencjonalność
w działaniu i duża aktywność w poszukiwaniu nowych, skutecznych metod
pracy z każdym uczniem.
Nauczyciele naszej placówki opublikowali wiele artykułów dzieląc się z
innymi pedagogami i rodzicami własnymi doświadczeniami z codziennej
pracy oraz przemyśleniami dotyczącymi skutecznych metod rozwiązywania
rożnych problemów edukacyjnych.
Godziny pracy: Zajęcia w szkole odbywają się od godz. 7.00 do 17.00 (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne)
W godz.od 7.00-8.00 - zajęcia w świetlicy dla uczniów, którzy potrzebują opieki przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
Po zakończeniu zajęć lekcyjnych każdy uczeń uczestniczy w wybranych zajęciach pozalekcyjnych do godz. 17.00
Sekretariat szkoły czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz.od 8.00-16.00
Zapisy:

Zapisu do szkoły dokonują Rodzice.Szkoła podstawowa i gimnazjum w ZSS Nr 100 nie są szkołami rejonowymi- do placówki uczęszczać mogą zarówno dzieci zameldowane w Warszawie jak i w miejscowościach podwarszawskich.Warunkiem przyjęcia do szkoły jest aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.Pierwszego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmująca swoim rejonem miejsce zamieszkania dziecka, kolejne orzeczenie może być wydane przez poradnię obsługującą naszą placówkę (PPP Nr 3,ul.Felińskiego 15- wejście od ul. Bitwy pod Rokitną ).

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły proszeni są o kontakt telefoniczny ze szkołą(022 8392252) w celu ustalenia terminu spotkania - w czasie którego uzyskać można wszelkie informacje dotyczące szkoły. W spotkaniu z rodzicami uczestniczy psycholog lub pedagog oraz dyrektor szkoły.Na kolejne spotkanie zapraszamy rodziców z dzieckiem- stwarzając okazję do bliskiego poznania przez nowego ucznia warunków szkoły, nauczycieli i rówieśników, uczestniczenia w wybranych zajęciach edukacyjnych.

Rokrocznie organizujemy dla kandydatów do naszej placówki "DZIEŃ OTWARTY" (kwiecień lub maj).Pełną informację o terminie dnia otwartego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej (ocecnie strona w przebudowie)oraz na miesiąc przed planowanym dniem otwartym - w przedszkolach specjalnych i integracyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z którymi wspólpracujemy.

Czekamy i serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 


Dojazd:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 100 mieści się w zabytkowym budynku otoczonym zielenią parku im.Stefana Żeromskiego na Żoliborzu, przy ul. Stefana Czarnieckiego 49

Dojazd: do Placu Wilsona- metrem, autobusami: E-4, 110, 121, 132, 181, 185, 508, 511, 524, tramwajami: 6, 15, 36

 

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny