Serwis Pomoc Dziecku


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej
Koźmińska 7; Śródmieście
00-448 Warszawa
Tel: 0226291610
Email:
kozminska@kozminska.edu.pl
WWW: www.kozminska.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Ośrodek dla dzieci słabo widzących został utworzony w 1950 roku. Osobą, która najbardziej przyczyniła się do powstania i rozwoju ośrodka była wspaniała okulistka, osoba o wielkim sercu - doktor Zofia Galewska.

Głównym celem naszej pracy jest kształcenie przygotowujące uczniów w pełni do egzaminów zewnętrznych. We wszystkich naszych szkołach realizowana jest podstawa programowa szkół ogólnodostępnych. Dzięki temu dzieci i młodzież ucząca się w naszym ośrodku może kontynuować naukę w szkołach integracyjnych lub ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym, a maturzyści rozpocząć studia wyższe.

Wszystkie zajęcia lekcyjne i egzaminy w naszym ośrodku przebiegają w warunkach dostosowanych do potrzeb osób słabo widzących.

NASZA OFERTA EDUKACYJNA TO:

szkoła podstawowa

gimnazjum

liceum ogólnokształcące

zasadnicza szkoła zawodowa (kierunki: kucharz małej gastronomii, sprzedawca)

punkt wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku 3-6 lat

nauczanie indywidualne 

 WE WSZYSTKICH NASZYCH SZKOŁACH§          uczniowie pracują w zespołach o małej liczebności (8-10 osobowych) umożliwiających indywidualne wsparcie ze strony nauczyciela§          panuje przyjazna rówieśnicza atmosfera §          zajęcia prowadzi życzliwa kadra pedagogiczna ze wszechstronnym specjalistycznym przygotowaniem§          wykorzystywane są metody i formy dostosowane do potrzeb uczniów słabo widzących§          uczniowie korzystają z podręczników zaadaptowanych do potrzeb osób słabo widzących i pomocy tyflotechnicznych (m.in. lup i różnego rodzaju powiększalników)§          stosowana jest zasada indywidualizacji zadań§          na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum istnieje klasa, w której kształcić się mogą uczniowie upośledzeni w stopni lekkim§          prowadzone są indywidualne konsultacje przedmiotowe dla uczniów§          zajęcia prowadzone są w świetnie wyposażonych pracowniach (m.in. komputerowej, plastycznej, muzycznej, fizyczno-chemicznej, przyrodniczej)§          zapewniamy ułatwiony dostęp do literatury poprzez bibliotekę szkolną dysponującą bogatym zbiorem książek z powiększonym drukiem, książek mówionych, filmów na kasetach VHS i DVD§          wszyscy uczniowie są w ośrodku objęci stałą opieką pielęgniarską, mogą też skorzystać z konsultacji u lekarza okulisty.

Wykorzystujemy usytuowanie naszej placówki w Centrum Warszawy do szerokiego uczestnictwa wychowanków w życiu kulturalnym stolicy:

- w spektaklach teatralnych, koncertach, pokazach filmowych,

- w zajęciach edukacyjnych na temat historii filmu organizowanych min. przez kino Muranów,

- w wystawach i lekcjach muzealnych w Zamku Królewskim, Łazienkach Królewskich, Pałacu Kultury i Nauki,  Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowym, Muzeum Wojska Polskiego i wielu innych,

- w imprezach plenerowych.

 

Pracujący w ośrodku zespół otacza wieloaspektową opieką terapeutyczną dzieci z dysfunkcją wzroku, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej. 

PROPONUJEMY:  *  terapię widzenia * orientację przestrzenną*  integrację sensoryczną*  usprawnienie manualne*  przygotowanie do nauki czytania i pisania brajlem*  zajęcia w sali doświadczeń świata*  zajęcia ogólnorozwojowe*  pomoc psychologiczną*  pomoc pedagogiczną*  doradztwo dla rodziców 

UCZNIOWIE OŚRODKA OBJĘCI SĄ INDYWIDUALNIE SPECJALISTYCZNYMI ZAJĘCIAMI REHABILITACYJNYMI

Zajęcia związane ściśle z dysfunkcją wzroku:  *terapia widzenia – nauka jak najpełniejszego wykorzystywania możliwości wzrokowych oraz dobranie optymalnego oprzyrządowania*orientacja przestrzenna – nauka bezpiecznego samodzielnego poruszania się *nauka pisma Braill’a – zajęcia dla dzieci zagrożonych znacznym pogorszeniem lub całkowitą utratą wzroku* nauka pisania na klawiaturze metodą bezwzrokową*rehabilitacja podstawowa – nauka umiejętności posługiwania się pomocami kompensującymi, pozwalające osobie słabo widzącej na samodzielność w różnych sytuacjach życiowych.

Zajęcia obejmujące wyrównywanie innych dysharmonii rozwojowych:*terapia logopedyczna*terapia integracji sensorycznej*zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze*terapia metodą Tomatisa – stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, kształcenie uwagi słuchowej*zajęcia w sali doświadczeń świata -  aktywizowanie zmysłów dziecka za pomocą świadomie proponowanych bodźców*rehabilitacja ruchowa* gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna*terapia pedagogiczna * pomoc psychologiczna. 

Ośrodek dysponuje internatem, w którym bezpłatnie mogą zamieszkać uczniowie  spoza Warszawy. Dzieciom dojeżdżającym codziennie do szkoły zapewniona jest opieka na świetlicy. 

INTERNAT zapewnia:  * całodobową opiekę wykwalifikowanych wychowawców * przyjazną atmosferę* pomoc w nauce* atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu* pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań* dobrze wyposażone, estetyczne i funkcjonalne pomieszczenia. 

Poza ofertą edukacyjną proponujemy też liczne, ciekawe zajęcia w różnego rodzaju kołach działających w szkole i internacie, w ramach których uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

KOŁA:

Przedmiotowe: polonistyczne, literackie, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, geograficzne, historyczne, ekonomiczne, biologiczne, koło wiedzy biblijnej, plastyczne.

Sportowe:  aerobik, taniec towarzyski, kręgle, pływalnia, gry zespołowe, zajęcia na ergowiosłach, szachy, warcaby.

Zainteresowań:  zespoły wokalne dla dzieci w różnym wieku, teatr „Krzesiwo”, nauka gry na gitarze, klub modelarski, klubik plastyczny, klub młodego Europejczyka, zajęcia kulinarne, koło sztuki użytkowej.

Ponadto: uczniowie sami redagują i wydają gazetki uczniowskie „Wena” i „Od A do Z”, moderują stronę internetową ośrodka, działają w drużynach ZHP i ZHR, prowadzą wolontariat na rzecz osób potrzebujących. 

Wśród naszych uczniów znajdują się zwycięscy olimpiad przedmiotowych. W roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 nasi uczniowie – finaliści Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości otrzymali indeksy wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 Nasi uczniowie są również zdobywcami wielu nagród w konkursach i przeglądach (m.in. przedmiotowych, wokalnych, recytatorskich), gdzie rywalizują również z młodzieżą w pełni sprawną. Szczególnie dumni jesteśmy z sukcesów Teatru „Krzesiwo”, który jest zdobywcą ponad 20 nagród i wyróżnień na festiwalach i przeglądach teatrów amatorskich. 

Mają też liczne osiągnięcia sportowe. Są zdobywcami wielu medali w zawodach organizowanych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku (m.in. w pływaniu, suchym wioślarstwie i tańcu towarzyskim).  

Ośrodek bierze udział w programie „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” realizując projekty i programy mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie pasji naukowych lub artystycznych, współpracę z innymi szkołami w kraju i za granicą.  W ramach programu „Sokrates Comenius” nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Niemczech, Czechach, na Łotwie. Od lat prowadzimy też wymienne wyjazdy uczniów do Holandii.

 

Kadra: W ośrodku pracuje kadra pedagogiczna ze specjalistycznym przygotowaniem - tyflopedagodzy, psycholog, pedagog, logopeda, reedukator, terapeuta widzenia, lekarz okulista, nauczyciel orientacji przestrzennej, rehabilitant rychu, terapeuta integracji sensorycznej, trener kształcenia uwagi słuchowej metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL).
Dojazd: Ośrodek zlokalizowany jest w Śródmieściu, w pobliżu Trasy Łazienkowskiej (przystanek Rozbrat). W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek autobusowy linii 171 i 155.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny