Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Instytut Głuchoniemych
Plac Trzech Krzyży 4/6; Śródmieście
00-499 Warszawa
Tel: 226280431
Email:
instytutgluch@post.pl
WWW: www.instytut-gluchoniemych.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie to najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Instytut powstał 23 pażdziernika 1817r. z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego pierwszego nauczyciela i rektora. Obecnie obchodzimyJubileusz 200-lecia naszej szkoły.

Przyjmujemy dzieci i młodzież z całej Polski.

Nasz ośrodek zapewnia:

*wczesne wspomaganie,

*edukację przedszkolną,

*edukację na poziomie szkoły podstawowej,

*edukację na poziomie szkół ponadpodstawowych

- liceum ogólnokształcące dla młodzieży po szkole podstawowej

- liceum ogólnokształcące na bazie branżowej szkoły

- technikum przygotowujące do zawodu:

technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych

- branżowa szkoła przygotowująca do zawodu:

piekarz, ogrodnik oraz od 1 IX 2016r pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

- szkoła przygotowująca do pracy - PDP

*nauczanie indywidualne dla dzieci niesłyszących ze sprzężeniami

*internat.

Nasze przedszkole gwarantuje:

Naszym uczniom zapewniamy:

 

Świetlica terapeutyczna powstała dla potrzeb dzieci niesłyszących z dodatkowymi zaburzeniami rozwojowymi, które w IG objęte są nauczaniem indywidualnym.

W świetlicy stosowane są nowoczesne metody pracy z dziećmi:

Świetlica w znacznym stopniu wspiera rozwój swoich podopiecznych, a dzieci czują się w niej wspaniale.

Dla gimnazjalistów z wadami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu umiarkowanym otworzyliśmy szkołę przygotowująca do pracy - PDP. W klasie tej uczniowie przygotowują się do samodzielnego życia oraz nabywają kwalifikacje do zawodu ogrodnik i piekarz.

Wykorzystujemy usytuowanie w centrum Warszawy do szerokiego uczestnictwa naszej młodzieży w życiu kulturalnym stolicy:
-  w wystawach czasowych w muzeach
- w ekcjach muzealnych na Zamku Królewskim, Muzeum Powstania warszawskiego, Muzeum Narodowym
- w lekcjach w pałacu w Wilanowie i Łazienkach Królewskich
- w spektaklach teatralnych
- w lekcjach tematycznych związanych z ważnymi obiektami historycznymi
- w zajęciach edukacyjnych na temat historii filmu organizowanych np w kinie Muranów

Osiągamy wysoki poziom nauczania, stwarzając młodzieży możliwość uzyskania Świadectw Dojrzałości i dalszego kształcenia policealnego.
Najzdolniejsi spośród absolwentów, którzy ukończyli Liceum w Instytucie Głuchoniemych, studiowali/studiują na:

 • Politechnice Warszawskiej
 • APS w Warszawie
 • Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie
 • UMCS w Lublinie
 • Akademii Podlaskiej w Siedlcach

 • Instytut Głuchoniemych jest miejscem konferencji naukowych organizowanych przy współpracy z Komitetem Audiofonologii oraz Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ambicją placówki jest bycie centrum edukacyjnym i kulturalnym ludzi niesłyszących.
  Wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, opracowując nowe metody pracy nauczyciele i wychowawcy starają się pomóc swym wychowankom w znalezieniu własnego miejsca, wybraniu odpowiedniego zawodu, ukierunkowaniu zainteresowań.
 • Z myślą o rodzicach dzieci niesłyszących nasza placówka organizuje kursy języka migowego.
  Kursy prowadzone są przez niesłyszących nauczycieli. Kolejne edycje kursów rozpoczynają się wraz z początkiem nowych semestrów .

  Od 1 września 2007 r. w Instytucie Głuchoniemych działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pracownia obejmuje opieką specjalistyczną dzieci niesłyszące od urodzenia do trzeciego roku życia. Indywidualne zajęcia logopedyczne i dydaktyczne odbywają się 2 x w tygodniu. Istnieje możliwość dojazdu nauczyciela do domu rodzinnego dziecka. Udział w zajęciach, korzystanie z konsultacji specjalistycznych i pomocy psychologicznej są bezpłatne.

  Podczas wakacji rodzice razem z dziećmi mogą wziąć udział w dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niesłyszącego.” Zapewniamy intensywną terapię słuchu i mowy, naukę języka migowego, hipoterapię, zajęcia ruchu rozwijającego wg W. Sherborne, warsztaty psychologiczne dla dzieci i rodziców, atrakcyjne wycieczki i imprezy integracyjne. Turnus dla dziecka i opiekuna jest bezpłatny.

  Internat zapewnia:

  Współpracujemy ponadto (na miejscu) z ZOZ - OTICON Polska, która zapewnia badanie słuchu, dobór najnowocześniejszych aparatów słuchowych oraz fachową opiekę otolaryngologiczną.

  Wybrane osiągnięcia naszych uczniów z ostatnich lat:

   


  Kadra: O edukację i wychowanie dzieci i młodzieży dba wykwalifikowana, systematycznie dokształcająca się kadra surdopedagogów, psychologów i pedagogów. W 90% są to nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu-nauczyciel dyplomowany.

  Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce zajmują się:

  _ kształceniem dzieci niesłyszących
  _ opracowywaniem i recenzowaniem podręczników i programów nauczania
  _ nawiązywaniem kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą
  _ współpracą z masowymi szkołami ponadpodstawowymi
  _ doskonaleniem metod pracy
  _ prowadzeniem zajęć dla studentów

  Godziny pracy:
  * Zajęcia w szkole prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

  * Świetlica Terapeutyczna działa od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 14:30.

  * Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00

  * Internat otwarty jest całą dobę od poniedziałku do piątku + dyżury sobota-niedziela

  * Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

  Kontakt z dyrekcją Ośrodka - codziennie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

  Dyrektor Instytutu: dr Tadeusz Adamiec
  tel: 628 04 31/32/33 wew. 200 lub 628 63 08

  Wicedyrektor Instytutu: mgr Agata Porazińska
  tel: 628 04 31/32/33 wew. 222

  Kierownik Internatu: mgr Tomasz Wardziak
  tel: 664 001 677 SMS, videokonferencje
  Zapisy:

  Zasady przyjmowania do przedszkola, szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych:

  Wymagane dokumenty:

  1. Orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
  2. Odpis aktu urodzenia z numerem PESEL.
  3. Aktualny audiogram.
  4. Podanie o przyjęcie do przedszkola lub szkoły.
  5.  skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych dla dzieci spoza Warszawy.
  6. 2 fotografie.
  7. Podanie o przyjęcie do internatu.
  8. Orzeczenie o niepełnosprawności.

  Zapisy do liceum. 

  O przyjęciu do liceum decyduje suma uzyskanych punktów podczas egzaminu

  Wymagane dokumenty do liceum:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Życiorys.
  3. Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem na odwrocie o stałym miejscu zamieszkania i numerem PESEL.
  4. Orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
  5. Aktualny audiogram.
  6. 3 fotografie.
  7. Odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  8. Odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu po kl. VIII SP.
  9. Podanie o przyjęcie do internatu.
  10. Po decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu ucznia do szkołydla uczniów spoza Warszawy skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych.
  11. Orzeczenie o niepełnosprawności.

  Zasady przyjmowania do technikum 

  Aktualnie przygotowujemy uczniów do zawodu - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych.

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Zyciorys.
  3. Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem na odwrocie o stałym miejscu zamieszkania i numerem PESEL.
  4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-peadagogiczną.
  5. Aktualny audiogram.
  6. 3 fotografie.
  7. Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  8. Potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu po VIII kl. SP.
  9. Podanie o przyjęcie do internatu.
  10. Aktualne badania lekarskie.
  11. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o barku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w danym kierunku.
  12. Orzeczenie o niepełnosprawności.

  Zasady przyjmowania do branżowej szkoły:

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Życiorys.
  3. Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem na odwrocie o stałym miejscu zamieszkania i numerem PESEL.
  4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
  5. Aktualny audiogram.
  6. 3 fotografie.
  7. Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  8. Potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu po kl. VIII SP.
  9. Podanie o przyjęcie do internatu.
  10. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w okreśłonym zawodzie.
  11. Po decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu ucznia do szkoły dla uczniów spoza Warszawy skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych.
  12. Orzeczenie o niepełnosprawności.

  Dojazd:

  Z Dworca Centralnego autobusem 127  tramwajem 7,8,22, 24.

  Tu jesteśmy :)

  http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=instytut+g%B3uchoniemych&loc=Warszawa%2C+plac+Trzech+Krzy%BFy+&Submit=Szukaj&cId=&sId=  Wyślij wiadomość do administratora
  Panel administracyjny