Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych nr 90
Kordeckiego 54; Praga Południe
04-330 Warszawa
Tel: 0226103421
Email:
zs90@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.zss90.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W skład Zespołu wchodzą:

Nasza placówka istnieje ponad 40 lat. Została powołana w 1966r. jako druga  tego typu w Warszawie.         Jesteśmy "Szkołą z Klasą" w której pracują "Nauczyciele z Klasą". Placówka wyróżniona została "Honorowym Medalem Mazurka Dąbrowskiego", posiadamy "Certyfikat Jakości Edukacyjnej".

Szkoła kształci, wychowuje i sprawuje opiekę nad dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy integrując realizację funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia w środowisku na miarę ich możliwości. Osiągamy ten cel poprzez integrację ze środowiskiem, kształtowanie umiejętności samoobsługi i komunikacji z otoczeniem, korzystanie z osiągnięć techniki, dbałość o rozwój kulturalny, współpracę z rodzicami.

Program edukacyjny realizowany jest poprzez:

Szkoła dysponuje nowoczesnymi, specjalistycznymi salami i pracowniami wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i sprzęt (finansowany również ze środków EFS):

Po zajęciach szkolnych uczniowie mogą w sposób ciekawy i twórczy rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach świetlicowych, które dostępne są dla każdego wychowanka. Świetlica oferuje profesjonalną opiekę nad uczniami w godzinach 6.45 – 17.15. Zespół nauczycieli-wychowawców wspomaga rozwój osobowości ucznia rozwijając wyobraźnię, kształcąc umiejętności komunikacyjne, poznawcze, budząc zainteresowania. Dzieci utrwalają różne kategorie wiadomości, uczą się samodzielnej pracy, aktywności, zaradności. W ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej odbywają się zajęcia: czytelnicze, języka angielskiego, muzyczno-ruchowe, plastyczno-techniczne, relaksacyjne, matematyki „Na wesoło”, komputerowe. Uczniowie korzystają również z przygotowywanych przez nasze panie kucharki pysznych, domowych obiadów w szkolnej stołówce (dofinansowanie obiadów ze środków Miasta Stołecznego Warszawy). Czas relaksu i odpoczynku odbywa się również na placu zabaw w naszym szkolnym ogrodzie.

W czasie ferii zimowych i letnich w szkole organizowana jest corocznie akcja lato i zima w mieście dla uczniów naszej szkoły i dzieci niepełnosprawnych z dzielnicy Praga - Południe.  

   Realizując nadrzędne cele wychowania patriotycznego, obywatelskiego i społecznego oraz kultywowania tradycji narodowych - w placówce prężnie działa 427 drużyna harcerska "Nieprzetartego Szlaku". Uczniowie aktywnie uczestniczą w cotygodniowych zbiórkach, biorą udział w przeglądach, konkursach, imprezach, spotkaniach, integrują się ze społecznością harcerską z innych placówek realizując główne zadania Namiestnictwa oraz zdobywając sprawności harcerskie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w placówce organizowane są dla dzieci zajęcia w ramach akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście" przy ścisłej współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem utrzymujemy od lat ścisłe kontakty z uczelniami wyższymi m.in. Akademią Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP.

Nasze priorytety:

Wartości jakimi kierujemy się w naszej pracy to:

Atutem naszej szkoły jest:

 

Kadra: Zatrudniamy wysokowykwalifikowaną kadrę pedagogów, dla których najważniejszym celem jest dobro każdego dziecka. Psycholog i pedagog szkolny udzielają wszelkiej pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom. W szkole zatrudnieni są specjaliści terapii integracji sensorycznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki. Kadrę pedagogiczną wyróżnia aktywność, zaangażowanie, innowacyjność w działaniu i poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań pedagogicznych oraz skuteczność w komunikacji ze środowiskiem szkolnym i lokalnym.
Godziny pracy: Placówka czynna jest od godz. 6.45 do godz. 17.15. Godziny pracy ustalane są w zależności od potrzeb i priorytetów rodziców. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00.
Po zajęciach uczniowie uczestniczą w wybranych zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach świetlicowych.
Zapisy:

     Do szkoły uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zgłoszenia i zapisu do szkoły dokonują rodzice, opiekunowie prawni dziecka. W placówce nie obowiązuje rejonizacja co umożliwia uczęszczanie do szkoły uczniów z terenu całej Warszawy i jej okolic. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły mają możliwość spotkań z dyrektorem placówki, pedagogiem, psychologiem. W ramach realizacji programu promocji systematycznie organizujemy dni otwarte placówki, pikniki, spotkania integracyjne jak również różne imprezy okolicznościowe.


Dojazd:

Nasza Szkoła położona jest na Pradze Południe w okolicach Ronda Wiatraczna i Placu Szembeka, przystanek „Wspólna Droga”.

Dojazd tramwajami nr 3, 24 i 9 oraz autobusami 115, 123, 125, 141, 142, 145, 148, 173, 183, 315, 523, 521, 702, 704, 720, 722.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny