Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych nr 102
Przedwiośnie 1; Wawer
04-748 Warszawa
Tel: 226130638
Email:
zs102@edu.um.warszawa.pl
WWW: zs102.bip.um.warszawa.pl/

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 179     z klasami gimnazjalnymi Gimnazjum Specjalnego Nr 107 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 8. Do placówek przyjmujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, także ze sprzężeniami i chorobami somatycznymi /cukrzyca, epilepsja/. Jesteśmy placówką oświatową działającą na rzecz dzieci i  zamieszkałych na terenie Warszawy i gmin ościennych.Celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do życia w społeczności, w której przyjdzie im funkcjonować, poprzez wyposażenie ich w bagaż wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego egzystowania i podjęcia pracy dostosowanej do możliwości absolwenta. Wartoscią nadrzędną w naszej szkole jest wychowanie w duchu poczucia godności osobistej i respektowania indywidualnych potrzeb.

 Przy szkole podstawowej organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych obejmujący:

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, takie jak:

Jesteśmy pierwszą szkołą w Warszawie, która objęła zespołowymi i indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dysponujemy dużym doświadczeniem w tym zakresie. Organizujemy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży przsbywających w klinice Budzik. Specjaliści z odpowiednim przygotowaniem rozwijają możliwosci podopiecznych, wykorzystując:

Jesteśmy dumni z naszych sukcesów m.in. z :

 

Nasza szkoła mieści się w Warszawie - Międzylesiu, na terenie Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Przedwiośnie 1. Budynek bez barier architektonicznych jest usytuowany na terenie leśnym, na obrzeżach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w bezpiecznej odległości od ruchliwych ulic.

Na przełomie roku 2018/2019 planowane jest przeniesienie placówki do nowej - budowanej obecnie siedziby przy ulicy Halnej 32. 

Szkoła wzbogaci się o salę do zajęć fitness, salę doświadczania świata(Snoezelen) i salę do zajęć SI oraz salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, siłownię zewnętrzną, ścieżkę do nauki jazdy rowerem , ogród sensoryczny i zewnętrzne stoły do ping-ponga. Uczniowie będą mieć do swojej dyspozycji ogród warzywny i sad. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą w pracowniach tematycznych – pracowni gospodarstwa domowego oraz pracowniach: plastycznej, technicznej, muzycznej, wielobranżowej. Będą gabinety specjalistyczne: psychologa, logopedy, pedagoga, pielęgniarski, oraz sala do zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju i dwie sale świetlicowe. W szkole będzie  Internet światłowodowy i alarmowy system przyzywania. Budynek wyposażony będzie w windę i podjazdy dla wózków inwalidzkich.


 

 

Kadra: Pracownicy zespołu to wysoko wyspecjalizowana kadra z przygotowaniem do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym: 16 dyplomowanych, 14 mianowanych, 5 kontraktowych. Wszyscy w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w kursach, warsztatach i konferencjach.
Nasi nauczyciele to ludzie wykonujący swój zawód z pasją , poszanowaniem praw dzieci i troską o ich bezpieczeństwo. Naszym uczniom i ich rodzinom zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga, rehabilitanta i logopedy i neurologopedy.
Godziny pracy: Szkoła jest czynna w godzinach 7.10-17.00.Po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. W szkole działa świetlica.
Zapisy:


Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice.Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną w rejonie szkoły obwodowej lub w rejonie zamieszkania dziecka. Na spotkanie z dyrektorem placówki w sprawie przyjęcia dziecka należy umówić się telefonicznie: 22 613 06 38. Podczas spotkania dyrektor, psycholog i pedagog szkolny udzielą wszelkich informacji o szkole. Uczniowie spoza Warszawy przyjmowani są po uzyskaniu skierowania z Biura Edukacji m.st. Warszawy.

 


Dojazd: Dojazd do pętli w Międzylesiu autobusami 119, 125, 305, 525 .


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny