Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Powstańców Śląskich 9; Bemowo
01-381 Warszawa
Tel: 0225339500
Email:
sekretariat@opsbemowo.waw.pl
WWW: www.opsbemowo.waw.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo mogą korzystać z następujących form pomocy:

 1) usługowej: –usługi opiekuńcze (dla osób chorych samotnych i niepełnosprawnych); -specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo);

2) rzeczowej: talony obiadowe do baru; obiady dla dzieci w szkołach; wypoczynek letni dla dzieci; pośrednictwo w rozdawnictwie art. spożywczych i higienicznych; pośrednictwo w rozdawnictwie mebli, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego;

3) instytucjonalnej:– kompletowanie dokumentów do domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga – odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej przedstawiciela ustawowego; zapewnienie miejsca w Środowiskowych Domach Samopomocy; pomoc w zapewnieniu schronienia osobom doświadczającym przemocy i samotnym matkom; pomoc w zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym;

4) finansowej: zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza wysokości kryterium dochodowego określonego ww. ustawą. W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza to kryterium. Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc (wyjątkiem jest praca socjalna).

5) pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa świadczonego zarówno w miejscu zamieszkania klienta, jak i w siedzibie Ośrodka: informacja na temat przysługujących uprawnień; baza danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków terapeutycznych i samopomocowych; pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych; kierowanie do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek, hosteli dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych; interwencja kryzysowa; pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna; uczestnictwo w programach realizowanych przez Dział Pomocy Specjalistycznej.

 

 

Kadra: STRUKTURA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:
DYREKCJA OPS:
Dyrektor Ośrodka
· Edyta Więckowska
· tel. 022 664-70-14
· pok. 16
· e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl
· e-mail: dyrektor@opsbemowo.waw.pl
Zastępca Dyrektora
· Krystyna Kott
· tel. 022 533-95-34
· pok. 14
· e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl
· e-mail: vce.dyrektor@opsbemowo.waw.pl

Dział Pomocy Środowiskowej skupia pracowników socjalnych. Każdy, kto znalazł się
w trudnej sytuacji życiowej, której nie jest w stanie pokonać samodzielnie wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, może zgłosić się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
01-381 Warszawa ul.Powstańców Śląskich 9
tel. (0-22) 53-39-500, fax (0-22) 665-89-39
e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 022 533-95-37
Do zakresu działań pracownika socjalnego należy:– rozpoznawanie potrzeb osób
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;– zaspokajanie potrzeb wynikających z diagnozy socjalnej poprzez planowanie odpowiedniej pomocy
(m.in. finansowej, instytucjonalnej, usługowej, itp.);– prowadzenie szeroko pojętej pracy socjalnej (profesjonalna pomoc we wszystkich dziedzinach, z którymi klienci nie są
w stanie poradzić sobie sami: występowanie w imieniu klientów do różnych instytucji, motywowanie do działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania ich trudnej sytuacji życiowej);– współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej;– prowadzenie działań profilaktycznych polegających na zapobieganiu powstawania trudnych sytuacji życiowych. Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej do współdziałania z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązywania własnych problemów. Brak woli współpracy może stanowić podstawę odmowy przyznania bądź wstrzymanie świadczeń.
Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
w poniedziałki pełnione są dodatkowe dyżury w godzinach 16.00 18.00
Dział Pomocy Specjalistycznej
Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej 022 533-95-45
Specjalistycznego wsparcia, porad i pomocy w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów osobistych i rodzinnych udzielają:
Specjalista pracy socjalnej do spraw rodziny, tel: 022 533-95-08; 022 533-95-14 konsultacje psychologiczne i pedagogiczne; prowadzenie programów ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania rodzin, rozwój umiejętności psychospołecznych, w tym umiejętności wychowawczych.
Specjalista pracy socjalnej ds. uzależnień, tel.: 022 533-95-08 - konsultacje indywidualne, grupa edukacyjno-motywujące i grupa wsparcia; prowadzenie działań ukierunkowanych na rozwój motywacji do podjęcia leczenia z uzależnienia, rozwój umiejętności osobistych niezbędnych w utrzymaniu trzeźwego stylu życia.
Pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych, tel.: 022 533-95-14 - konsultacje indywidualne; udzielanie informacji o przysługujących prawach, pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego; pomoc w likwidowaniu barier architektonicznych
Specjalista pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
tel.: 022 533-95-08 - rozmowy w miejscu zamieszkania, motywujące do zmiany u osoby uwikłanej w sytuację przemocowe (w tym do skorzystania z pomocy psychologicznej); konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy; konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc; grupa edukacyjno-rozwojowa dla osób doznających przemocy;
Specjalista pracy socjalnej ds. przeciwdziałaniu bezrobociu, tel: 022 533-95-14 pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, w napisaniu dokumentów aplikacyjnych; możliwość telefonicznego skontaktowania się z potencjalnymi pracodawcami oferującymi miejsca pracy oraz z agencjami pośrednictwa pracy; bezpłatny dostęp do telefonu, komputera i internetu; uzyskanie podstawowych informacji na temat kursów zawodowych i szkoleń;- konsultacje specjalistyczne; warsztaty aktywizujące; realizacja programów wspierających zatrudnienie – Bemowskie Targi Pracy oraz Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.
Środowiskowe Domy Samopomocy
Na terenie Dzielnicy Bemowo działają dwa Środowiskowe Domy Samopomocy .
Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
· Kierownik - Ewa Żochowska
· ul. Rozłogi 10
· tel./faks 022 665-62-02
· e-mail: sds1@autograf.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 to ośrodek wsparcia wszechstronnie zorientowany na działalność zapewniającą:
· rehabilitację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.
· podtrzymanie ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku – działania zmierzające do osiągnięcia przez uczestników poprawy funkcjonowania niezbędnego do możliwie jak najbardziej samodzielnego, aktywnego,
z możliwością pełnienia powszechnie dostępnych ról społecznych życia,
· przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu a tym samym zapobiegający kosztownym hospitalizacjom i długotrwałym pobytom w domach pomocy społecznej.
· dom jest ogniwem oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wymagających pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym”.

Dom przeznaczony jest dla sześćdziesięciorga podopiecznych, z których każdy objęty jest indywidualnym programem wspierająco - rehabilitacyjnym dostosowanym do możliwości psychofizycznych a zorientowanym na podniesienie poziomu funkcjonowania, poprawę przystosowania i funkcjonowania społecznego.
Spełnia również funkcję integrującą i wspierającą środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin a także organizacji pozarządowych nastawionych na tego rodzaju działalność.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
· Kierownik - Elżbieta Kluska
· ul. Wrocławska 19
· tel./faks 022 638-59-43
· e-mail: sds2@neostrada.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 prowadzi działalność zorientowaną na:
· umożliwienie osobom chorym psychicznie przystosowania do samodzielnego życia w środowisku
· przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej
i zdrowotnej
· zapobieganie nawrotom choroby,
· podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego,
· utrzymywanie uczestników w dobrej formie fizycznej, psychicznej i intelektualnej
· wsparcie w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i interpersonalnych,
· rozwijanie zainteresowań u podopiecznych, wskazywanie wartości pracy
· wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, kształtowanie zaradności życiowej, samodzielności w myśleniu i działaniu
· kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy o chorobach psychicznych.
Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Godziny pracy: GODZINY PRACY OŚRODKA

Poniedziałek 8.00-16.00
dyżury 16.00-18.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-16.00
Dojazd:

Autobusy:

106; 149; 184; 189; 506; E-6;

Tramwaje:

8; 10; 26Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny