Serwis Pomoc Dziecku


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów M.st. Warszawy
Falęcka 10; Mokotów
02-547 Warszawa
Tel: 02284958870228494466
Email:
sekretariat@opsmokotow.waw.pl
WWW: www.opsmokotow.waw.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
-Podstawa do świadczeń pomocy społecznej.


Podstawą przyznania świadczeń przez Ośrodki Pomocy Społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

• ubóstwa;
• sieroctwa;
• bezdomności;
• bezrobocia;
• niepełnosprawności;
• długotrwałej lub ciężkiej choroby;
• przemocy w rodzinie;
• alkoholizmu lub narkomanii;
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im, w miarę możliwości, doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna wspiera potrzebujących w różny sposób, w tym między innymi:
- udziela pomocy finansowej i rzeczowej m.in. na dożywianie, odzież, zakup opału, na opłatę energii i czynszu oraz na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się, na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
- udziela schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym;
- świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania;
- pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej;
- prowadzi dzienny dom pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy;
- udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne,
- zajmuje się sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje - z pewnymi zastrzeżeniami - osobom i rodzinom w przypadku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego kryterium dochodowego. Poza spełnianiem kryterium dochodowego, konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Ustawie o pomocy społecznej lub też innych okoliczności, uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Godziny pracy: Poniedziałek- Piątek 8-16
Dojazd:

Filia I

 

Ulica i numer:
ul.Iwicka 19
02-735, Warszawa
Województwo mazowieckie
Polska

http://opsmokotow.x-cms.pl/?sec=contacts&sn=Plac%F3wki&action=show&Itemid=2

 Filia II

Ulica i numer:
ul.Bałuckiego 5
02-557, Warszawa
Województwo mazowieckie
Polska
 
http://opsmokotow.x-cms.pl/?sec=contacts&sn=Plac%F3wki&action=show&Itemid=3


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny