Serwis Pomoc Dziecku


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
Wiatraczna 11 Warszawa; Praga Południe
04-366 Warszawa
Tel: 0225171490
Email:
sekretariat@ops-pragapoludnie.pl
WWW: www.ops-pragapoludnie.civ.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

        Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących form pomocy: 

1) usługowej:       usługi opiekuńcze (dla osób chorych samotnych i niepełnosprawnych);      specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo); 

2) rzeczowej:       talony obiadowe do baru;      obiady dla dzieci w szkołach;      wypoczynek letni dla dzieci;      odzież i obuwie w odpowiednim rozmiarze;      pośrednictwo w rozdawnictwie art. spożywczych i higienicznych;      pośrednictwo w rozdawnictwie mebli, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego; 

3) instytucjonalnej:      kompletowanie dokumentów do domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga – odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej przedstawiciela ustawowego;      zapewnienie miejsca w prowadzonych przez Ośrodek Dziennych Domach Pomocy Społecznej;      zapewnienie miejsca w Środowiskowych Domach Samopomocy;      pomoc w zapewnieniu schronienia osobom doświadczającym przemocy i samotnym matkom;       pomoc w zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym; 

4) finansowej:       zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza wysokości kryterium dochodowego określonego ww. ustawą. W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza to kryterium. Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc (wyjątkiem jest praca socjalna). 

5) pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa świadczonego zarówno w miejscu zamieszkania klienta, jak i na terenie Ośrodka:      informacja na temat przysługujących uprawnień;      baza danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków terapeutycznych i samopomocowych;      pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych;      kierowanie do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek, hosteli dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;      pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych;      interwencja kryzysowa;      psychoterapia indywidualna;      pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna;      uczestnictwo w programach realizowanych przez Dział Pomocy Specjalistycznej.

 STRUKTURA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

¨  DYREKCJA OPS :

ul. Wiatraczna 11, tel.: 517 14 90, 517 14 63, 810 50 65, 517 14 64 fax.: 517 14 89  

¨  FILIE OPS:

·         Filia Nr 1, ul. Wiatraczna 11, tel.:   517 14 72, 514 14 71, 514 14 70 obejmująca rejon osiedli Kamionek i Grochów; 

·         Filia Nr 2, ul. Walecznych 59, tel.:   616 31 39514 63 00514 63 11 obejmująca rejon osiedli Saska Kępa, Przyczółek Grochowski i Gocław – Lotnisko W skład Filii wchodzą Działy Pomocy Środowiskowej skupiające pracowników socjalnych. Każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jest w stanie pokonać samodzielnie wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, może zgłosić się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w odpowiedniej pod względem miejsca zamieszkania filii.

Do zakresu działań pracownika socjalnego należy:      rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;      zaspokajanie potrzeb wynikających z diagnozy socjalnej poprzez planowanie odpowiedniej  pomocy (m.in. finansowej, instytucjonalnej, usługowej ,itp.);      prowadzenie szeroko pojętej pracy socjalnej (profesjonalna pomoc we wszystkich dziedzinach, z którymi klienci nie są w stanie poradzić sobie sami: występowanie w imieniu klientów do różnych instytucji, motywowanie do działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania ich trudnej sytuacji życiowej);      współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej;      prowadzenie działań profilaktycznych polegających na zapobieganiu powstawania trudnych sytuacji życiowych. Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej do współdziałania z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązywania własnych problemów. Brak woli współpracy może stanowić podstawę odmowy przyznania bądź wstrzymanie świadczeń.   

¨  DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ ul. Paca 42 wejście Ctel.:  517 69 40fax.: 517 69 41 Specjalistycznych porad i pomocy w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów udzielają: 

·      Zespół ds. rodziny, tel.: 517 69 46, 517 69 47-       konsultacje psychologiczne i pedagogiczne;-       mediacje rodzinne;-       terapia rodzinna;-       prowadzenie programów ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania rodzin, rozwój umiejętności psychospołecznych, w tym umiejętności wychowawczych. 

·      Zespół ds. uzależnień, tel.: 517 69 42, 517 69 43-       konsultacje psychologiczne i terapeutyczne;-       grupy edukacyjno-motywujące;-       grupy wsparcia;-       grupy rozwojowe;-       prowadzenie programów ukierunkowanych na rozwój motywacji do podjęcia leczenia z uzależnienia, rozwój umiejętności osobistych niezbędnych w utrzymaniu trzeźwego stylu życia. 

·      Zespół ds. osób niepełnosprawnych, tel.: 517 69 44, 517 69 45-       konsultacje psychologiczne;-       terapia indywidualna i grupowa;-       pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego;-       realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych;-       interwencyjna pomoc dla osób z zaostrzonymi objawami choroby psychicznej;-       prowadzenie programu wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 

·      Zespół ds. współpracy z lokalnym środowiskiem, tel.: 517 69 48; 517-69-52-       współpraca z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi;-       opracowywanie projektów, sprawozdań i innych materiałów dotyczących działalności Ośrodka;-       promocja działań Ośrodka;-       opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej;-       koordynacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;-       koordynacja programów „Wolontariat” i „Wychodzenie z bezdomności”; -       realizacja programów na rzecz społeczności romskiej. 

·         Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Fenix” tel.: 517 69 42/43, 517 69 46/47-       rozmowy w miejscu zamieszkania, motywujące do zmiany osoby uwikłanej w sytuację przemocową (w tym do skorzystania z pomocy psychologicznej);-       konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy;-       konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc;-       konsultacje indywidualne dla świadków przemocy;-       grupa edukacyjno-rozwojowa dla osób doznających przemocy;-       grupa terapeutyczno-rozwojowa dla osób stosujących przemoc;-       warsztaty rozwojowe dla uczestników programu („Budowanie poczucia własnej wartości”, „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”). 

·      Zespół ds. przeciwdziałaniu bezrobociu, ul. Grochowska 259 A, tel./fax: 813 88 90-       pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, w napisaniu dokumentów aplikacyjnych;-       możliwość telefonicznego skontaktowania się z firmami oferującymi miejsca pracy oraz z agencjami pośrednictwa pracy;-       bezpłatny dostęp do telefonu, komputera i internetu;-       uzyskanie podstawowych informacji na temat kursów zawodowych i szkoleń;-       konsultacje specjalistyczne;-       warsztaty aktywizujące;-       pośrednictwo pracy;-       realizacja programów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych (Praskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych). 

¨  DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Na terenie Dzielnicy Praga Południe działają dwa Dzienne Domy Pomocy Społecznej:

·                          DDPS przy ul. Walecznych 59, tel.:514 63 29 do 30, 617 74 88

·                          DDPS przy ul. Paca 42 (wejście B), tel.: 517 69 49 do 51.

Placówki powstały z myślą o samotnych lub osamotnionych w rodzinie emerytach i rencistach z Saskiej Kępy i Grochowa. Zadaniem obu Domów jest zapewnienie pensjonariuszom całodziennego pobytu i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, organizacja czasu wolnego i aktywizacja. Dzienne Domy przychodzą z pomocą osobom starszym w zakresie:      organizacji wyżywienia i zaspokajania różnorodnych potrzeb,      organizacji zajęć ruchowych i usprawniających,      zaspokajania potrzeb kulturalno - oświatowo - rekreacyjnych,      terapii zajęciowej,      pomocy psychologicznej,      pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Z usług DDPS korzystają emeryci i renciści skierowani przez pracowników socjalnych OPS. DDPS-y funkcjonują przez 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 16.00 (w przypadku imprez okolicznościowych do godzin późniejszych).  

¨  KLUBY SENIORA Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działają dwa Kluby Seniora, które zapewniają swoim bywalcom wyjazdy na wycieczki, korzystanie z ulgowych biletów do teatrów, muzeów oraz udział w wieczorkach tanecznych i spotkaniach okolicznościowych. 

 

Kadra: Dyrekcja Ośrodka, z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11:
Dyrektor Małgorzata Brzózka
Zastepca Dyrektora Izabela Zwierz
Tel. 517-14-63, 517-14-90


Filie Ośrodka:
- Filia Nr 1 z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 obsługująca mieszkańców osiedli: Kamionek i Grochów.
Kierownik filii: Anna Rosa
Tel. 517-14-70 do 71
- Filia Nr 2 z siedzibą przy ul. Walecznych 59 obsługująca mieszkańców osiedli: Saska Kępa, Przyczółek Grochowski i Gocław Lotnisko.
Kierownik filii: Janusz Stroiński
Tel. 514-63-11

Dział Pomocy Specjalistycznej OPS z siedzibą przy ul. Paca 42 (wejście C):
Kierownik: Ewa Bachanek-Znamierowska
Tel: 517-69-54

Dzienne Domy Pomocy Społecznej:
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Walecznych 59:
Kierownik – Edyta Chomaniuk
Tel. 514-63-30.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Paca 42 (wejście B):
Kierownik – od stycznia 2009 r. - Sylwia Nadolska
Tel. 517-69-49 do 51.

Dział Finansowo-ksiegowy:
Kierownik – Zofia Żochowska
Tel. 517-14-67.

Samodzielne stanowisko do spraw kadr:
Małgorzata Szpalerska
Tel.517-14-85.

Pomocy mieszkańcom dzielnicy udziela 65 pracowników socjalnych oraz 27 specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów itp.).
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00.
Zapisy: Zapisy telefoniczne lub zgłoszenia osobiste.
Dojazd:

Filia nr 1 przy ul. Wiatracznej 11, Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 B oraz Dział Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42 C: autobusy: 188, 123, 115, 523 lub tramwaje: 3,6,8, 9, 22, 24, 25, 26, 44.  

Filia nr 2 przy ul. Walecznych 59 oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59: tramwaj: 9, 22, 24, 44.

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny