Serwis Pomoc Dziecku


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Pl. Czerwca 1976r nr 1; Ursus
02-495 Warszawa
Tel: 0224784111
Email:
opsursus@pro.onet.pl
WWW: www.ops-ursus.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
Praca na rzecz dziecka i rodziny 

1.Diagnoza środowiska rodzinnego pod kątem występowania czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży.

2. Zapobieganie patologii rodziny oraz patologii wychowania dzieci:

a) pomoc rodzinom w eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego i wzmacnianie czynników chroniących przed patologią  (praca indywidualna z rodzicami, dziećmi),b) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

3. Wsparcie rodzin profesjonalną pomocą w zakresie :

-  pomocy   w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych, osobistych, szkolnych, rówieśniczych,-  interwencji kryzysowej w rodzinie,- zapobiegania  pozbawienia   władzy rodzicielskiej i umieszczania  dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -  praca wychowawcza z rodziną,

4. opieka nad rodzinami, które doświadczają poważnych trudności i kryzysów uniemożliwiających im pełnienie swojej podstawowej roli społecznej : rodziny dysfunkcyjne doświadczające przemocy fizycznej i psychicznej, alkoholizmu, narkomanii, poważnych trudności finansowych, przewlekłej choroby, choroby psychicznej,

5.  profilaktyka obejmująca rodziny doświadczające  przejściowych trudności i okresowych kryzysów związanych z utratą pracy, śmiercią w rodzinie, rozwodem lub separacją, trudnościami wychowawczymi,

6. opieka nad matkami z małymi dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlecym i przedszkolnym (wsparcie matek w ich roli i uświadomienie ich o ważności  roli  wczesnodziecięcej więzi, którą tworzą z dzieckiem, znaczenie tej więzi dla późniejszego rozwoju i funkcjonowania społecznego dziecka )

7.  modyfikowanie postaw rodzicielskich, 

 Praca z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi 

- udzielanie rodzinom zastępczym spokrewnionym wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów,

- udzielanie informacji o innych funkcjonujących na terenie instytucjach mogących służyć rodzinie pomocą, tj. grupach wsparcia,  poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz instytucjach pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego,

- kontakt w sprawach dotyczących dziecka ze szkołą do której ono uczęszcza,

- indywidualna praca z rodzinami,

- konsultacje o charakterze wychowawczym,

 

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu wsparcia dziennego o charakterze integracyjnym, terapeutycznym, profilaktycznym specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonej patologią społeczną.

 Integracyjny Ośrodek Wsparcia służy dzieciom i młodzieży szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejsca atrakcyjnego, spokojnego spędzania czasu wolnego w gronie zaufanych przyjaciół.  Praca Ośrodka oparta jest o stały plan dnia, w którym jest przewidziany czas na poszczególne zajęcia, przy czym duży nacisk kładzie się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, czyli uczęszczanie do szkoły, odrabianie zadań, przygotowywanie do lekcji.Celem działalności naszej placówki jest:·        integracja dzieci i młodzieży  polsko – romskiej ·         zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym,·         pomoc psychologiczno - pedagogiczna , działalność wychowawcza i profilaktyczna·        wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych·        indywidualna pomoc specjalistyczna , rozwój zainteresowań, warsztaty twórcze, zajęcia komputerowe, sportowe·        współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka·        wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem·        współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny (szkoły, OPS, WCPR,  sądy, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne)

·        organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw, zajęć sportowych, wycieczek, kolonii, zimowisk i biwaków

Zadania Ośrodka Wsparcia  wynikają z realizacji wyżej wymienionych celów i realizacji następujących potrzeb:
- opiekuńczych;
- wychowawczych;
- terapeutycznych;
- rozwojowych;

- wyrównywania deficytów rozwojowych.
 Działalność placówki  jest uzupełniona pracą wolontariuszy.
Uczestnikami zajęć w Ośrodku mogą być:
- dzieci od 6 roku życia,
- młodzież,

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież:
- na ich prośbę / za zgodą opiekunów/
- na prośbę opiekunów
- na wniosek szkoły , czy innej osoby, instytucji, która stwierdza taką potrzebę
Wskazania do objęcia dziecka zajęciami w placówce może przekazywać także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoła, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także sąd i policja (dotyczy dzieci bez przejawów demoralizacji)

Uczestnictwo w zajęciach Ośrodka jest dobrowolne i nieodpłatne.

Wolontariat

Wolontariat działa w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy działa zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Naszym mottem są słowa Jana Pawła II skierowane do wolontariuszy:

 Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla człowieka do pomocy drugiemu swemu bliźniemu. Jest to bezmała  prawo istnienia. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał” 

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

 

Wolontariuszem może zostać każdy, kto dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie podejmie się wykonywania pracy na rzecz innych ludzi.

  CO MOŻE ROBIĆ WOLONTARIUSZ?

 - pomagać osobom starszym

 - pomagać osobom niepełnosprawnym

 -współpracować z Ośrodkiem wsparcia dla dzieci i młodzieży (pomoc w nauce)

- współpracować  ze Środowiskowym Domem Pomocy

  ZAPRASZAMY DO NASZEGO ZESPOŁU Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. WarszawyPlac Czerwca 1976 r. Nr 102- 495 Warszawatel. 022 478-41-11        022 478-41-00fax  022 478-41-01e-mail: opsursus@pro.onet.pl 

Centrum Aktywności Lokalnej - CAL

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus wprowadza metodę organizowania i aktywizowania środowiska lokalnego. Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej to zmodyfikowana instytucja wyposażona w najnowszą wiedzę dotyczącą sposobów organizowania środowiska lokalnego , wykorzystania jego zasobów oraz tworząca strategię rozwoju lokalnego w oparciu o rozpoznanie potrzeb i problemów.

Calowicze

Zespół CAL tutejszego Ośrodka rozpoczął swoje działania w tzw. Starej części Ursusa - kwadracie składającym się z części ulic : Sosnkowskiego , Pużaka , Plac 1905 roku , Wapowskiego , 1 -go Maja.

W najbliższym czasie CAL zamierza pozyskać partnerów do współpracy na rzecz środowiska lokalnego przy pomocy, których udałoby się poruszyć lokalną społeczność.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Usługi te realizują logopedzi i pedagodzy posiadający międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi metodą komunikacji symbolicznej BLISS, szkolenia dotyczące zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych z dziećmi z autyzmem prowadzone przez Centrum Terapii Sotis, szkolenia specjalistyczne dotyczące rehabilitacji psychiatrycznej i treningów umiejętności społecznych, terapii edukacji dzieci z autyzmem organizowane przez Fundacje Synapsis oraz Warsztaty Edukacyjne dla Rodziców z zakresu metody Integracji Sensorycznej. 

 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób chorych psychicznie w świetle ustaw o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego realizowane są w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Oferta ta kierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi i intelektualnymi wymagających pomocy specjalistycznej w procesie odzyskiwania zdrowia Działania te ukierunkowane są na łagodzenie objawów chorobowych, rehabilitacje, indywidualne prowadzenie klienta, interwencje kryzysowe oraz samopomoc. Pomoc ta obejmuje oddziaływania w zakresie poprawy społecznego przystosowania, kontaktów interpersonalnych, pełnienia ról społecznych i rodzinnych, korzystania z dóbr kultury.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

„Słoneczny Dom”

                                                                                                                                                                                                                                          

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”

ul. Rynkowa 8, 02-495 Warszawatel. (022) 867 65 54 /fax: (022) 867 65 69e:mail : słonecznydom@poczta.onet.pl

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Jesteśmy Domem pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego.

Działamy od maja 2005 r.

Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00Cel:Nasze działania koncentrują się na realizacji nadrzędnego celu jakim jest wartość zajęcia i pracy jako środka leczniczego, a także zapobieganiu degradacji zdrowotnej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez realizację programu wspierająco-rehabilitacyjnego oraz wspólną pracę uczestników i zespołu terapeutycznego na rzecz budowy miejsca o podwyższonej tolerancji na inność oraz motywowanie do zmiany. 

Zespół terapeutyczny Domu to pedagodzy, psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej   ze specjalistycznym przygotowaniem do wykonywania zadań związanych ze wspieraniem uczestników i realizowaniem zadań rehabilitacyjnych.

ŚDS  w ramach realizowanego programu wspierająco-rehabilitacyjnego oferuje:

 

- pomoc w rozpoznawaniu problemów osób będących w kryzysie

- pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i społecznego

- pomoc i motywowanie do leczenia specjalistycznego

- prowadzenie różnego rodzaju form terapii i rehabilitacji usprawniającej codzienne

  funkcjonowanie

- prowadzenie grup wsparcia dla domowników ich rodzin  i opiekunów

- uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów

- współpracę z rodzinami i opiekunami domowników

- współpracę z instytucjami i osobami zaangażowanymi w pomoc i rehabilitację osób z

   zaburzeniami psychicznymi

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i socjalne.

  Prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i zadaniowe uczestników m.in.:  

- trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej w codziennym funkcjonowaniu,

- trening umiejętności organizowania i spędzania wolnego czasu

- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych w tym praca nad poprawą

  funkcjonowania emocjonalnego w praktyce np. praca nad zwiększeniem świadomości uczuć

  oraz otwartości w ich wyrażaniu.

 

Terapia zajęciowa prowadzona jest w oparciu o następujące pracownie:

 

- pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego

- pracownia komputerowa

- pracownia malarska

- pracownia muzyki i relaksu w tym zajęcia gimnastyczne

- pracownia techniczna

- pracownia psychoedukacji

Oraz koła: redakcyjne i dyskusyjne (filmowe i teatralne).

W ofercie znajdują się zajęcia organizowane  poza placówką. Są to całodzienne wycieczki autokarowe w wybrane przez uczestników miejsca. Organizowane są również pikniki i biwaki.

Informacje o sukcesach uczestników Środowiskowego Domu „Słoneczny Dom” Twórczość

Naszym ponadstandardowym działaniem od początku funkcjonowania placówki jest tworzenie i wydawanie kwartalnika Alternatywa. Do chwili obecnej wydaliśmy 14 numerów. Udało nam się również wydać tomik poezji i prozy. Mamy wiele pięknych prac malarskich, które są wystawiane podczas różnych imprez integracyjnych (Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi, Turniej Bowlingowy w Galerii Mokotów, Piknik w Parku Czechowickim).

  Medale i Dyplomy

W ramach integracji z Środowiskowymi Domami Samopomocy nasi domownicy biorą udział w organizowanych przez nie turniejach, zawodach i wystawach.

Uczestnicząc w II Mazowieckim Turnieju Bowlingowym Środowiskowych Domów Samopomocy nasza drużyna zdobyła pierwsze miejsce. Twórczość literacka również została doceniona  – zdobyliśmy trzecie miejsce w Przeglądzie Twórczości Lterackiej. Naszym sukcesem jest też zdobycie pierwszego miejsca w Turnieju Scrabllowym. Udzielaliśmy się w Integracyjnych Warsztatach Plastycznych Strefa Otwarta – Pokonaj Wykluczenie organizowanych przez Dom Kultury Rakowiec.

Pokonywanie barier społecznych

Aktywny udział Domowników w programie wspierająco – rehabilitacyjnym zaowocował zwiększonym poczuciem własnej wartości, pokonaniem lęku i lepszą integracją z otoczeniem, co w efekcie zaktywizowało zawodowo naszych Domowników.

  

Osoby chętne i zainteresowane informacjami o „Słonecznym Domu” zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8oo – 16oo po wcześniejszym kontakcie z Kierownikiem Domu p. Iwoną Hajduk-Horecką.

Ul. Rynkowa 8, 02-495 Warszawa; tel.: (+48-22)867 65 54; tel/fax (+48-22) 867 65 69e-mail: slonecznydom@poczta.onet.pl  

 

 

Kadra: Struktura organizacyjna OPS: Dyrektor - Marzenna Szaniawska - 022 478 41 10 Z-ca Marzenna Bednarczyk - 022 478 41 12 Główny Księgowy Halina Jaśkowiak 022 478 41 08 Dział Księgowości – obsługa finansowo –księgowa Ośrodka - 022 478 41 21 Dział Administracji Kierownik – Mariola Pytlak ¬022 478 41 14 Zamówienia publiczne - 022 478 41 14 Obsługa administracyjna OPS - 022 478 41 11 Kadry - 022 478 41 11 Dział Świadczeń - 022 478 41 20 Kierownik – Iwona Filipczak - 022 478 41 20 - obsługa świadczeń finansowych i w naturze (obiady, pogrzeby) - 022 478 41 19 Dział Pomocy Środowiskowej - 022 478 41 23 Kierownik - Bożena Sobol - 022 478 41 23 Formy pomocy: -pomoc materialna -pomoc w naturze (gorący posiłek) - praca socjalna - pracownicy socjalni – 022 478 41 02. 022 478 41 24, 022 478 41 25, 022 478 41 28 - koordynator ds. usług - 022 478 41 26 Dział Pomocy Specjalistycznej Kierownik - Hanna Godźwa 022 478 41 09 -specjalista ds. osób niepełnosprawnych, bezdomnych i spraw związanych z umieszczaniem w Domu Pomocy Społecznej - 022 478 41 15 - specjalista ds. rodziny 022 478 41 15 - specjalista ds. osób z zaburzeniami psychicznymi - 022 478 41 07 - specjalista ds. wolontariatu i bezrobocia - 022 478 41 07 Samodzielne stanowisko radcy prawnego - 022 478 41 16 Ośrodki Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Słoneczny Dom” (pobyt dzienny dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 022 867 65 54, 867 65 69, Ul. Rynkowa 8 Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży „Stokrotka” - 867 65 62 Ul. Rynkowa 8 W Ośrodku prowadzone są zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, sportowe, informatyczne, ogólnorozwojowe.
Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8,00-16,00 od poniedziałku do piątku dyżury pracowników socjalnych od 16,00 do 18,00
Zapisy: Sekretariat, tel, 022 478 41 11
Dojazd:

Autobusy 149, 194, 716, 177 przystanek Ursus RatuszWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny