Serwis Pomoc Dziecku


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Św. Wincentego; Targówek
03-291 Warszawa
Tel: 222770250
Email:
ops.tar@ops-targowek.waw.pl
WWW: www.ops-targowek.waw.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Ośrodek jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy działającą na terenie DzielnicyTargówek.

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Katalog zadań realizowanych przez Ośrodek obejmuje zadania własne m.st. Warszawy określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Do zadań własnych należy między innymi:

·   zapewnienie posiłku, udzielenie schronienia,

·   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

·   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,

·   przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

·   przyznawanie pomocy w naturze,

·   udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

·   organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

·   dożywianie dzieci,

·   sprawienie pogrzebu,

·   pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

·   organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,

·   przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy między innymi:

·   przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

·   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ),

·   organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

·   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

·   prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

·   wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

·   udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·   zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

Pomoc finansowa udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela po przeprowadzeniu, w miejscu pobytu osoby zainteresowanej, wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, który ustala z rodziną / osobą formy pomocy.

Równolegle ze świadczeniem pomocy finansowej prowadzona jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc rodzinom i osobom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W celu sprawnej realizacji zadań, w strukturze organizacyjnej Ośrodka działają Filie:

·   Filia Nr 1 (dla mieszkańców Bródna)

  ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

    tel. 22 277 02 00

·    Filia Nr 2 (dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego, Targówka Fabrycznego i Zacisza)

    ul. Stojanowska 12/14 03-558 Warszawa

   tel. 022 679-61-28; 022 679-51-57; 022 678-70-65

Kadra: -DYREKTOR - Alicja Witoszyńska; -Z-CA DYREKTORA - Anna Tofiluk; -Kierownik FILII NR 1 - Ewa Osińska; -Kierownik FILII NR 2 - Marzena Bielawska; -Kierownik DZIAŁU POMOCY SPECJALISTYCZNEJ- Dorota Ziemiańczyk; -Kierownik DZAIAŁU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - Marek Kłunejko; - Starszy pracownik socjalny Domu Dziennego Pobytu - Andrzej Kamiński;
Godziny pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 W sprawach skarg, wniosków i próśb dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek, w godzinach 13:00 – 16:00
Dojazd:

- OPS Św. Wincentego 87(Dyrekcja i Filia Nr 1) - autobusy: Nr 500, 169, 120,

- OPS Filia Nr 2 ul. Stojanowska 12/14 - autobusy: Nr 156, 517, 162, 160Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny