Serwis Pomoc Dziecku


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
Przyczółkowa 27A; Wilanów
02-968 Warszawa
Tel: 022 648 22 26
Email:
wilanow@ops.waw.pl
WWW: www.opswilanow.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy rozpoczął swoją działalność w 1995r. Swoje zadania realizuje w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
W ramach Ośrodka funkcjonuje Dział Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej

I. Dział Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej
ul. St. Kostki Potockiego 20, pok. 23
tel. 022 425 61 52, 498 19 51

W skład zespołu tego działu wchodzi trzech pracowników socjalnych, specjalista pracy socjalnej oraz specjalista pracy z rodziną i eurokoordynator. Zespół działa w środowisku lokalnym na terenie dzielnicy Wilanów.

1 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, kłopotach w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dotyczy to zwłaszcza rodzin niepełnych i wielodzietnych oraz osób dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęskami żywiołowymi  lub ekologicznymi.

2 Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej (ogłasza je Minister Pracy i Polityki Społecznej) i jednocześnie znaleźli się oni w jednej z wymienionych powyżej sytuacji.
Ośrodek zajmuje się także wnioskowaniem i kompletowaniem dokumentów niezbędnych do otrzymania skierowania do Domu Pomocy Społecznej.
W ramach swoich zadań i kompetencji, pracownicy OPS:
-    przeprowadzają wywiady środowiskowe, które pozwalają na diagnoz środowiska rodzinnego;
-    przygotowują plan pomocy;
-    udzielają informacji o przysługujących świadczeniach;
-    prowadzą pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód;
-    monitorują efekty podjętych działań;
-    pomagają w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
-    udzielają poradnictwa specjalistycznego lub wskazują instytucje, które takiej pomocy udzielają osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych;
-    współpracują z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rodziny;
-    powiadamiają organy ścigania i sąd rodzinny, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 
Najserdeczniejszą opieką otoczeni są ludzie starsi, chorzy, samotni o najniższych dochodach oraz dzieci. Temat naszego zainteresowania i działania stanowi:
-    dożywianie dzieci w szkołach;
-    finansowanie w części lub całości wyjazdów dzieci na kolonie letnie;
-    pomoc dla rodziców w wyposażeniu dzieci do szkoły;
-    pomoc pieniężna na zakup odzieży, leków i opału na zimę;
-    pomoc niezbędna w przypadku zaistnienia wydarzeń losowych określonych przepisami;
-    świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych samotnym i chorym mieszkańcom naszej dzielnicy;
-    ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami sądowymi, Policją, Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
-    Współpraca z Policją w ramach procedury „Niebieska Karta”;
-    motywowanie do podjęcia działań pozwalających na poprawę swojej sytuacji bytowej;
-    praca z rodzinami doznającymi przemocy domowej;
-    udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom przejawiającym problemy wychowawcze;
-    pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
-    kompletowanie dokumentacji do Domów Pomocy Społecznej;
-    kierowanie mieszkańców w celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności;
-    obejmowanie pomocą osób bezdomnych i opuszczających zakłady karne;
-    pomoc usługowa i materialna dla kombatantów;
kierowanie osób do korzystania z usług i zajęć w Dziennych Domach Samopomocy Środowiskowej;
-    współpraca z organizacjami działającymi na terenie dzielnicy Wilanów (spółdzielnia mieszkaniowa, przychodnie zdrowia, szkoły, Policja, Straż Miejska, parafie).

Filia Nr 1
Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 21
Kontakt: tel. 0 22 651 89 27

Dni i godziny otwarcia:
pon.-pt. w godz. 8:30-16:30

Filia Nr 2
Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Adres: 02-958 Warszawa, ul. St. Kostki Potockiego 20
Kontakt: tel.  022 423 57 88;  022 498 19 51 w. 16

Dni i godziny otwarcia:
pon.-pt. w godz. 8:00-16:00

Filia Nr 3
Dzienny Dom Samopomocy

Adres: 02-956 Warszawa, ul. Lentza 35
Kontakt: tel. 0 22 651 79 92

Dni i godziny otwarcia:
pon.-pt. w godz. 8:30-16:30


Kadra: Dyrektor Ośrodka Katarzyna Krupowicz - Kuzińska

Dział Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej

Kierownik Działu Kinga Danaburska
Specjalista pracy socjalnej Monika Tomala
Starszy pracownik socjalny Sławomir Jaronowski
Pracownik socjalny Alicja Marczuk
Pracownik socjalny Anna Chosia
Specjalista pracy z rodziną Agnieszka Koczyk
Pracownik socjalny - eurokoordynator Bernard Wróblewski


- Dział księgowy

Główna Księgowa Hanna Sotomska
Starzy inspektor ds. finansowo - płacowych Halina Zientara
Księgowa Izabela Papierska


- Pozostali
Inspektor ds.realizacji świadczeń Henryka Zaniewska
Inspektor ds. kadrowo - administracyjnych Joanna Stępniewska
Radca Prawny Małgorzata Borkowska


Filia Nr 1
Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Kierownik placówki Beata Haas
Konsultant rewalidant Katarzyna Dobies
Starszy opiekun Józef Gutkowski
Konsultant ds. rewalidacji Wanda Egert
Terapeuta muzykoterapii Teresa Wiśniewska
Pracownik socjalny Karolina Rapacka


Filia Nr 2
Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Kierownik placówki Małgorzata Kowalewska
Terapeuta Sylwia Wójcikowska
Terapeuta Jacek Daszewski
Instruktor terapii zajęciowej Grzegorz Patyna
Starszy instruktor terapii zajęciowej
+ konsultant psycholog-pedagogiczny Teresa Sałyga Dolega
Pracownik socjalny Anna Chosia


Filia Nr 3
Dzienny Dom dla Osób Starszych

p.o. Kierownika placówki Katarzyna Lisowska
Opiekun kwalifikowany (zastępstwo) Magdalena Molęda
Instruktor terapii zajęciowej Barbara Szewczuk
Terapeuta muzykoterapii Teresa Wiśniewska
Robotnik gospodarczy Agnieszka Gajowiak
Godziny pracy: poniedziałek 8-16 (pracownicy socjalni 8 - 18)
wtorek 8-16
środa 8-16
czwartek 8-16
piątek 8-16
Zapisy:

radca prawny dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje w każdą środę po uprzedni zapisie u pracowników socjalnych tel. 022 648 22 26


Dojazd:

autobusy nr 710, 724, 139, 700, 742 z pętli przy stacji metra wilanowskaWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny