Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Bema 91; Wola
01-233 Warszawa
Tel: 0225715000
Email:
sekretariat@ops-wola.waw.pl
WWW: www.ops-wola.waw.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

Szczegółowe informacje na temat oferty i działalności OPS Dzielnicy Wola znajdują się na stronie internetowej htpp://www.ops-wola.waw.pl


 

* Działy Pomocy Środowiskowej nr I,II,,III,IV ul. Gen.J. Bema 91 *

 


W Działach Pomocy Środowiskowej OPS Dzielnicy Wola pracuje 46 pracowników socjalnych i specjalistów pracy socjalnej. Zadaniem pracownika socjalnego jest profesjonalne pomaganie- podstawową formą pomocy jest praca socjalna, która ma na celu wspieranie osób i rodzin we wzmacanianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Z pomocy w formie pracy socjalnej może skorzystać każda osoba lub rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie samodzielnie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Ponadto pracownicy socjalni prowadzą postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej. Głównym elementem postępowania jest przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z osobą potrzebującą pomocy w jej miejscu zamieszkania. W efekcie przeprowadzonego postępowania wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazła. Współpraca może być oparta o kontrakt socjalny- tj. pisemną umowę osoby korzystającej z pomocy i pracownika socjalnego określającą cele oraz sposoby ich realizacji wraz z harmonogramem.

Świadczenia pomocy społecznej przyznawane są osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej- szczególne okoliczności życiowe uprawniające do korzystania ze świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej. Są wśród nich m. in.: ubóstwo, sieroctwo, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności, długotrwała choroba i inne.

W zależności od okoliczności stwierdzonych podczas przeprowadzonego postępowania- w szczególności w trakcie wywiadu środowiskowego może być przyznanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych ( różnego rodzajów zasiłków- przede wszystkim: stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych) lub świadczeń niepieniężnych.

Do podstawowych rodzajów świadczeń niepieniężnych należą:

 • pomoc w formie gorącego posiłku- m.in. sfinansowanie obiadów dla dzieci w szkole
 • pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania ( dla osób, które wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione)
 • pomoc rzeczowa np. w formie talonów do sklepów, paczek itp.
 • organizacja pogrzebu
 • inne

Pracownicy socjalni prowadzą także postępowania w sprawie umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej oraz współpracują z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Wola m.in. w zakresie organizacji wspracia dla rodzin, interwencji i wspracia w przypadku pomocy rodzinie.


* Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Karolkowa 58a *


1. Programy pomocy dziecku i rodzinie - dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających kryzys, napotykających na problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich (aktualnie warsztaty umiejętności wychowawczych, program dla samotnych matek, program wsparcia rodzin w których ma urodzić się dziecko, dla rodzin wielodzietnych, dla rodziców niepełnosprawnych intelektualnie, dla rodziców naturalych itp)
2. Program wsparcia dla rodzin zastępczych (m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych, spotkania edukacyjne, integracyjne, zajęcia dla dzieci )
3. Program "Rodzina bez przemocy " - ( interwencje- procedura "Niebieska Karta w pomocy społecznej", grupa wsparcia, poradnictwo indywidualne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, program "Starszy Pan, Strsza Pani" - dla osób starszych doświadczajacych przemocy i ich opiekunów).
4. Program dla osób uzaleznionych- klientów OPS i członków ich rodzin (poradnictwo, edukacja, grupa wsparcia, grupa dla członków rodzin, klub abstynenta "Karol".
5.Program socjoterapeutyczny dla młodzięży dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.
6. Klub "Ku Aktywności Zawodowej" - oferta wsparcia i pomocy dla osób bezrobotnych, poszukujących i chcących zmienić pracę. Udostępnianie ofert pracowych, komputerów, Internetu, Faxu, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy aktywności. itp
7. "Wolontariat w OPS" - program aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz potrzebujących mieszkańców dzielnicy (pomow nauce, opieka i wspirawnie rozwoju dzieci, kursy językowe, komputerowe dla różnych grup odbiorców, towarzyszenie samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym a także okazjonalnie - wsparanie pracowników OPS w organizacji fetynów, imprez rekreacyjno-kulturalnych, konferencji itp)

* Dział Oparcia Społecznego ul.Żytnia 75/77 *


Dział Opracia Społecznego tworzy zintegrowany system oparcia społecznego na który składają się takie elementy jak:

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych psychicznie ( ŚDS)
2.Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie świadczone w miejscu zamieszkania Klienta.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńczo- readaptacyjne dla osób powyżej 60 r. życi z zaburzeniami psychicznymi, otępniennymi świadczone w miejscu zamieszkania Klienta.
4. Klub " Pod Daszkie" dla osób z dysfunkcją zdrowia psychicznego
5. Świetlica Opiekuńcza dla Osób z chorobą Alkzheimera
6. Profesjonalne poradnictwo, informacje i konsultacje udzielane Klientom i Pracownikom OPS.
7. Współpraca z służbą zdrowia, przede wszystkim z PZP oraz oddziałami rejonowych szpitali psychiatrycznych.
8.Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi świadczącymi pomoc chorym psychicznie.
Działania systemowe funkcjonują w oparciu o lokal przy ul. Żytnie 75/77, w którym znajduje się ŚDS, Klub "Pod Daszkiem" i Świetlica Opiekuńcza dla Osób z chorobą Alzheimera i w który jest siedziba koordynatora specjalistycznych usług i specjalistycznych usług opiekuńczo- readaptacyjnych.

* Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Zawiszy 5

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy umożliwia starszym mieszkańcom Dzielnicy Wola korzystanie z różnego rodzaju usług świadczonych przez placówkę.
Celem działalności Ośrodka jest:
 • poprawa sytuacji życiowej osób starszych
 • przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia samootnienia osób starszych
 • umożliwienie osobom starszym prowadzenie aktywnego i twórczego życia
Ośrodek oferuje Seniorom pobyt dzienny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 w ramach, którego można między innymi:
 • korzystać z dwóch posiłków dziennie
 • uczestniczyć w zajęciach: usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną i psychiczną, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, klubowych i dyskusyjnych
 • brać udział w : spacerach, zabawach tanecznych, imprezach okolicznościowych
W Ośrodku działa również Klub "Kłębuszek" w ramach, którego można zaprezentować swoje umiejętności i osiągnięcia rękodzialnicze / dziewiarstwo, haft, makrama/, wymienić siędoświadczeniem, poznać nowe techniki i osoby o podobnych zainteresowaniach. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 - 17:30.
Ponadto w OWS realizowany jest Program "Aktywny Senior" oraz prowadzony jest Punkt Informacyjny dla Seniorów, w którym można dowiedzieć się o programach aktywizacyjnych dla Seniorów, ofercie opiekuńczej i usługowej oraz ulgach i uprawnieniach dla osób starszych.

 

 


 

Kadra: Dyrektor: Bogusława Biedrzycka;
Z-ca Dyrektora: Olga Filipiak - Wadas;

Działy Pomocy Środowiskowej:

kierownicy : dział I- Katarzyna Szumiła
dział II - Teresa Lipowska;
dział III - Krystyna Chromińska;
dział IV - Monika Sarzała;

- pracownicy socjalni pracujący zgodnie z podziałem Dzielnicy na rejony działania / dokładny podział rejonów znajduje się na stronie internetowej OPS/

Dział Pomocy Specjalistycznej:

kierownik - Elżbieta Lesiak

- pedagodzy, psycholodzy, mgr resocjalizacji, socjoterapeuci, specjaliści ds uzależnień, specjaliści ds przemocy, specjaliści pracy z rodziną, doradca zawodowy;

Dział Oparcia Społecznego:

kierownik- Grażyna Adamaszek- Kubaszewska

- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

kierownik - Anita Kucharska
Godziny pracy: Wszystkie działy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola są czynne: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00- 16:00
z wyjątkiem:
Działu Pomocy Specjalistycznej: poniedziałek- piątek: 8:00-16:00 oraz dodatkowo w godzinach popołudniowych i w soboty /programowe zajęcia grupowe/
Zapisy: Zapisy obowiązują jedynie do dyrektora OPS tel 022 571 50 24
Dojazd:

Dyrekcja i Działy Pomocy Środowiskowej ul. Bema 91

Tramwaje: 8; 10; 26; 27

Autobusy: 105; 125; 136; 154; 159; 167; 178; 184; 186; 404; 408; 414; 506; 507; 523; N43

Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Karolkowa 58a

Tramwaje: 1; 13; 22; 24; 26; 27; 32; 46,

Autobusy: 522; 171; 190

Dział Oparcia Społecznego ul. Żytnia 75/77

Tramwaje: 8; 10; 13; 24; 26; 27;

Autobusy: 136; 155; 171; 190; 197; 410; 501; 522;

Ośrodek Wspracia dla Seniorów ul. Zawiszy 5

Tramwaje:  13, 23, 24 / przystanek - Młynów/

Autobusy : 103, 151, 136 / przystanek - Młynów/Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny