Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - Filii
Działdowska 1; Wola
01-184 Warszawa
Tel: 0224523294
Email:
zs103@edu.um.warszawa.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

-

Oferta edukacyjna ZSS Nr 103 skierowana jest  do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy stali się pacjentami Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego – Filii przy Działdowskiej 1. Naszymi uczniami są  dzieci z chorobami przewlekłymi typu: cukrzyca, astma i choroby układu oddechowego, zaburzenia gastrologiczne oraz problemami kardiochirurgicznymi. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Lekcje prowadzone są w zespołach klas łączonych 0 – III i IV – VI w szkole podstawowej i I– III   w gimnazjum,  w świetlicy lub przy łóżku chorego dziecka. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie. Po wnikliwym określeniu ( na podstawie rozmów z dzieckiem, rodzicami, lekarzem, a często – psychologiem ) aktualnego stanu psychofizycznego, poziomu wiedzy oraz zainteresowań nauczyciele ustalają indywidualny tok nauczania dla danego dziecka na czas jego pobytu w szpitalu, stosując różnorodne metody pracy i pozwalając mu osiągnąć sukces. Nauczyciele realizują program szkoły macierzystej ucznia i pracują z nim na podstawie jego własnych podręczników. Po zakończeniu nauki w naszej placówce uczeń otrzymuje zaświadczenie z ocenami, które przedstawia w swojej szkole. Na skutek dostosowywania programów nauczania do potrzeb każdego ucznia, wyrównywania braków, bieżącego oceniania i dostrzegania sukcesów uczniowie chętnie podejmują naukę w naszej szkole. Szczególnie – po zapoznaniu ich i ich rodziców z zasadami oceniania, w których duże znaczenie pełni funkcja terapeutyczna.

Zajęcia wychowawcze odbywają się dla pacjentów jednego  oddział u szpitalnego i obejmują opieką  dzieci i młodzież w wieku 3 – 18 lat. Wychowawcy przygotowują propozycje zajęć zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami przejawianymi przez naszych wychowanków. Stosowane przez nich różnorodne metody terapeutyczne (np.  muzykoterapia, bajkoterapia, zajęcia ruchowe ) mają na celu zniwelowanie skutków choroby, ułatwienie procesu leczenia i wprowadzenie „ normalności „ w życie szpitalne.  Wychowankowie uczestniczą w konkursach plastycznych organizowanych przez instytucje zewnętrzne ( np. inne szkoły, Telekomunikację, ZTM ), imprezach okolicznościowych i interaktywnych przedstawieniach teatralnych. Dobór zajęć zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami wychowanków, zachęcanie  i motywowanie do udziału  w nich pozwala uzyskać optymalne efekty i ukierunkowuje dzieci na pozytywne    rozwiązywanie problemów.

Kadra: Nauczyciele i wychowawcy posiadają wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów oraz uprawnienia do pracy z dzieckiem chorym – pedagogika terapeutyczna. Realizując statutowe zadanie szkoły jakim jest zapobieganie ujemnym skutkom, które powstają na tle niekorzystnej sytuacji zdrowotnej i psychicznej dziecka hospitalizowanego, nauczyciele i wychowawcy ściśle współpracują z rodzicami, personelem medycznym, psychologami klinicznymi i szkołami macierzystymi uczniów.
Godziny pracy: Zajęcia wychowawcze odbywają się w godzinach 8.15 – 13.15.
Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 13.20 – 17.25.
Zapisy:

 

Szkoła nie prowadzi naboru, jej uczniami są wyłącznie pacjenci szpitala dziecięcego przy Działdowskiej 1.

 


Dojazd:

 

Szpital położony jest u zbiegu ulic: Wolska i Działdowska. Dojazd tramwajami linii 8, 10, 26, 27 i autobusami 151 i 155. Przystanek – Płocka.    Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny