Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku
J.Sobieskiego 93; Mokotów
00-763 Warszawa
Tel: 0228413561
Email:
sp302@edu.um.warszawa.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Zajmujemy się kształceniem i wychowaniem uczniów leczonych w oddziale psychiatrycznym dziennym dziecięcym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.Są to uczniowie z klas I - IV z normą intelektualną, mający trudności w funkcjonowaniu w szkołach ogólnodostępnych.Od 35 lat ściśle współpracujemy ze służbą zdrowia w zakresie całościowej terapii dziecka przebywającego w oddziale. Udzielamy pomocy dzieciom z:
·    zaburzeniami nerwicowymi (fobie szkolne, tiki, lęki, moczenie nocne),
·    niedojrzałością emocjonalną,
·    niedojrzałością szkolną i społeczną,
·    nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
·    trudnościami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia).
Prowadzimy zajęcia lekcyjne i wychowawcze pozalekcyjne:
·    w małych grupach (6 - 8 uczniów),
·    zgodnie z programem nauczania dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoedukacyjnych każdego dziecka,
·    z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy aktywizujących i rozwijających uczniów,
·    w oparciu o indywidualne programy wychowawczo - terapeutyczne.
Rozwijamy różnorodne zainteresowania uczniów, dążąc do wzmocnienia ich wiary we własne możliwości i utrwalania nawyków właściwego wykorzystania czasu wolnego.Zapewniamy wszystkim dzieciom zajęcia pozalekcyjne:
·    plastyczne,
·    teatralne,
·    ekologiczne,
·    biblioterapeutyczne,
·    komputerowe,
·    socjoterapeutyczne,
·    pantomimę,
·    muzykoterapię.
Organizujemy, dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze , logopedyczne, zajęcia z integracji sensoryczne i  terapi ręki. 
Szkoła nasza ma uznany dorobek w prowadzeniu edukacji ekologicznaj i kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku naturalnemu. Uczniowie uczestniczą w licznych programach ekologicznych i konkursach zewnętrznych.

Kadra: W szkole pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele i wychowawcy z przygotowaniem z pedagogiki terapeutycznej i nauczanego przedmiotu. Niektórzy z nich posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii, reedukacji, terapii pedagogicznej i sensorycznej. Systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalących z zakresu metodyki nauczanych przedmiotów, pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zaburzeniach emocjonalnych. Osiągnięcia w pracy popularyzują publikując liczne artykuły i scenariusze zajęć.
Godziny pracy: Szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30
Zapisy: Do szkoły zapisywani są wyłącznie uczniowie - pacjenci przyjmowani do oddziału dziennego psychiatrycznego w ciągu całego roku
Dojazd: Ulicą Sobieskiego do przystanku przy ul. Kostrzewskiego autobusami linii: 116, 130, 141, 166, 172 i 195.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny