Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Specjalnych nr 63
Elektoralna 12/14; Śródmieście
00-139 Warszawa
Tel: 226203931
Email:
sekretariat@zss63.pl
WWW: www.zss63.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją, położoną w centrum Warszawy.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 wchodzą:

 

Zapewniamy każdemu uczniowi warunki wspomagania we wszechstronnym rozwoju, przygotowujemy do możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz wyrównujemy i kompensujemy dysfunkcje rozwojowe poprzez:

W realizacji celów szkoła ściśle współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów. Dodatkowo wzbogaca i rozszerza skuteczność realizacji zmierzeń poprzez współpracę z  organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub dydaktyczna oraz instytucjami państwowymi: Straz Miejska, Policja, Straz Pożarna. 


Kształcimy uczniów z:


Nasza szkoła zapewnia wysokie warunki w zakresie: 


 1. edukacji, wychowania i opieki:


2 . bazy lokalowej i dydaktycznej:

Staramy się wspierać indywidualny rozwój dziecka poprzez róznorodne terapie:

Rozwijamy zainteresowania dzieci dzięki organizacji atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych:


Zapewniamy :SUKCESY SZKOŁY:

Kadra: Placówka zatrudnia nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, a także nauczania przedmiotowego.


Kadrę pedagogiczną tworzą: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi, nauczyciel bibliotekarz, logopedzi, reedukator, terapeuci SI, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, rehabilitanci, psycholodzy, pedagog, terapeuci metody Johansena i Biofeedback'u, Integracji Sensorycznej. Wszyscy nauczyciele mają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki.


Zespół naszych specjalistów charakteryzuje kreatywność w poszukiwaniu najlepszych metod pracy z każdym uczniem, zaanagażowanie, otwartość oraz wzajemna współpraca nad tworzeniem Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych.
Godziny pracy: Placówka czynna jest od godz. 7.00 do godz. 17.00. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00. Po zajęciach dydaktycznych i rewalidacyjnych, uczniowie uczestniczą w wybranych formach zajęć pozalekcyjnych oraz zajęciach świetlicowych.
Zapisy:

Do naszej szkoły dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zgłoszenia i zapisu do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Zapisy trwają cały rok. Przyjmujemy uczniów z terenu całej Warszawy i jej okolic.

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka mogą  spotkać się  z dyrektorem placówki i psychologiem. Umożliwiamy indywidualne przyjście z dzieckiem, poznanie szkoły, nauczycieli i rówieśników, uczestniczenie w wybranych zajęciach edukacyjnych.

Co roku organizujemy dzień otwarty dla  rodziców zainteresowanych naszą placówką, spotkania integracyjne oraz zajęcia adaptacyjne dla przyszłych uczniów kl. 1 SP. 


Dojazd:

Placówka zlokalizowana jest między pl. Bankowym a pl. Mirowskim. Wejście na teren szkoły znajduje się przy ul. Orlej (pomiędzy ul. Elektoralną i Al. Solidarności).

Lokalizacja i możliwości dojazdu: http://mapa.targeo.pl/ZSS_nr_63,19,636343,488019?l=baba1448ea0319b6Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny