Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Ramy organizacyjne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Data dodania poniedziałek, 4 sierpnia 2014
Na potrzeby małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością w placówkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawę funkcjonuje sieć zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pierwsze zespoły wczesnego wspomagania powstały we wrześniu 2007 r. Obecnie jest ich 17. Prowadzą je poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola specjalne, szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Każdy z miejskich zespołów wczesnego wspomagania specjalizuje się w korygowaniu konkretnego rodzaju zaburzeń dziecka, i są to m.in. dysharmonia rozwojowa, dysfunkcje słuchu i widzenia, upośledzenie umysłowe, autyzm (różne postaci), mózgowe porażenie dziecięce, choroby przewlekłe i o podłożu genetycznym.
 
Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleks działań podejmowanych w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Zespół wczesnego wspomagania to osoby mające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym; to pedagodzy specjalni posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin. Prowadzi się je indywidualnie lub w bardzo małej grupie (najwyżej troje dzieci) w pracowania i salach zespołu wczesnego wspomagania  lub – jeśli jest taka konieczność – w domu dziecka.

 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

·      opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania,

·      uczy rozpoznawania  zachowania dziecka i właściwych reakcji na to zachowanie,

·      udziela porad w zakresie przystosowania otoczenia domowego do potrzeb dziecka oraz pozyskania i wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,

·      prowadzi konsultacje w zakresie bieżącej pracy z dzieckiem,

·      udziela rodzinie dziecka wsparcia psychologicznego,

·      analizuje skuteczność prowadzonej terapii i objaśnia perspektywy rozwojowe dziecka.

 

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.

 

Adresy zespołów wczesnego wspomagania. Nie obowiązuje rejonizacja!

 

 

1.            Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20, ul. Powstańców Śląskich  17 – Bemowo, tel. 22 666 17 73; dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym  i intelektualnym.

2.            Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10, ul. Grębałowska 14 – Bielany, tel. 22 835 03 48; dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, trudnościami w komunikacji, autyzmem, zaburzeniami  genetycznymi.

3.            Przedszkole Specjalne nr 208, ul. Dzielna 1a – Śródmieście, tel. 22 831 39 23; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

4.            Przedszkole Specjalne nr 213, ul. Teligi 1 – Ursynów, tel. 22 643 75 59; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

5.            Przedszkole Specjalne nr  393 , ul. Podchorążych 31– Mokotów, tel. 22 845 05 77; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym i  niepełnosprawnościami sprzężonymi.

6.            Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, ul. Zakroczymska 6 - Śródmieście; tel. 22 831 32 00; dla dzieci słabosłyszących i z  niepełnosprawnościami sprzężonymi.

7.            Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. Zofii Galewskiej,  ul. Koźmińska 7 - Śródmieście; tel. 022 621 68 44; dla dzieci słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

8.            Instytut Głuchoniemych; pl. Trzech Krzyży 4/6 - Śródmieście; tel. 22 628 04 31; dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

9.            Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1, ul. Bełska 5 - Mokotów; tel. 22 848 55 30; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami w komunikacji i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

10.        Zespół Szkół Specjalnych nr 109, ul. Białobrzeska 44 - Ochota; tel. 22 659 56 75; dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz złożoną pochodzenia neurologicznego, zaburzeniami mowy,  autyzmem,  zaburzeniami zachowania, różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, ze stanami pośpiączkowymi.

11.        Zespół Szkół Specjalnych nr 97, ul. Tarchomińska 4 – Praga Północ; tel. 22 619 05 05; dla dzieci z autyzmem;

12.        Zespół Szkół Specjalnych nr 85, ul. Elektoralna 12/14 - Śródmieście; tel. 022 620 57 72; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

13.        Zespół Szkół Specjalnych nr 100,  ul. Czarnieckiego 49; tel. 22 839 22 52; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

14.        Zespół Szkół Specjalnych nr 78, Aleja Dzieci Polskich 20 - Wawer, tel. 22 815 11 23; dla dzieci przewlekle chorych, pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka.

15.        Przedszkole Specjalne nr 249, ul. Umińskiego W. 11 – Praga Południe, tel. 22 613 91 65; dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i  niepełnosprawnościami sprzężonymi;

16.        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71 – Mokotów, tel. 22 849 99 98, dla dzieci autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Zespołem Aspergera.

17.        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Kaspijska 16A – Mokotów, tel. 22 642 69 20, dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

 

Jakie są warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach wczesnego wspomagania?

 

Dzieci są przyjmowane do zespołów wczesnego wspomagania na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz poradnie specjalistyczne o statusie jednostek  ponaddzielnicowych; wśród poradni o statusie jednostek ponadzielnicowych jest to m.in.  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP, specjalizująca się w diagnozowaniu wad słuchu i wzroku.

 

Podstawy prawne

 

·      rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.09.23.133)

·      uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawie

Żródło: Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy