Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

PRZYCZYNY NADMIERNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

Data dodania poniedziałek, 4 sierpnia 2014
PRZYCZYNY NADMIERNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI, PROBLEM NAKŁADANIA SIĘ PRZYCZYN WTÓRNYCH NA PIERWOTNE, KONSEKWENCJE DŁUŻEJ TRWAJĄCYCH NIEPOWODZEŃ W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki wg. prof. dr hab. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej to trudności, które dzieci pomimo pewnego wysiłku nie mogą samodzielnie pokonać. Należą do nich m.in. nie rozumienie matematycznego sensu i zależności pomiędzy liczbami w zadaniach, brak odporności emocjonalnej, obniżona sprawność manualna potrzebna przy stosowaniu środków graficznych i zapisie działania.

       Jedną z przyczyn nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki jest podjęcie nauki w szkole bez potrzebnej dojrzałości do uczenia się matematyki, czyli potrzebnej podatności w zakresie uczenia się matematyki na sposób szkolny.

Dojrzałość szkolna obejmuje:

1.Dziecięce liczenie:

·        Sprawne liczenie i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.

·        Umiejętności wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania w  zakresie 10 w pamięci lub na palcach

2.Operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym w zakresie:

·        Uznawania stałości ilości nieciągłych (zdolność do wnioskowania o równoliczności mimo obserwowanych zmian w układzie elementów porównywanych zbiorów);

·        Wyznaczania konsekwentnych serii ( zdolność do ujmowania każdego z porządkowany jako mniejszego od nieuporządkowanych elementów i jednocześnie jako największego w zbiorze już uporządkowanym).

3.Zdolność do odrywania się od konkretów i posługiwanie się reprezentacjami       symbolicznymi w zakresie:

·        Pojęć liczbowych ( aspekt językowo-symboliczny);

·        Działań arytmetycznych ( formuła arytmetyczna i jej przekształcenie);

·        Schematu graficznego ( grafy strzałkowe, drzewka, tabele i inne uproszczone rysunki)

4.Dojrzałość emocjonalna wyrażająca się w:

·        Pozytywnym nastawieniu do samodzielnego rozwiązywania zadań;

·        Odporność emocjonalna na sytuacje trudne intelektualnie (zdolność do kierowania swym zachowaniem w sposób racjonalny mimo przeżywanych napięć).

5.Zdolność do syntetyzowania oraz zintegrowania funkcji percepcyjno-motorycznych, która wyraża się w sprawnym odwzorowywaniu złożonych kształtów, rysowaniu i konturowaniu. (E. Gruszczyk - Kolczyńska 1997)

PRZYCZYNY TRUDNOŚCI O CHARAKTERZE INTELEKTUALNYM

1PRZYCZYNY DOTYCZĄCE NISKIEJ SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ

         PRZYCZYNY EMOCJONALNE, PROBLEM NAKŁADANIA SIĘ, PRZYCZYN WTÓRNYCH NA PIERWOTNE, KONSEKWENCJE DŁUŻEJ TRWAJĄCYCH NIEPOWODZEŃ W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

             Przyczynami pierwotnych trudności w uczeniu się matematyki jest brak dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. Dziecko nie potrafi samodzielnie uporać się ze stawianymi zadaniami. Rozpoczęcie nauki w tym okresie może zakończyć się katastrofą. Nim zdąży się dziecku pomóc to na przyczyny pierwotne nałożą się wtórne. Dziecko traci motywację do nauki, nie lubi szkoły i wszystkiego, co się z nią wiąże. Unika podejmowania i rozwiązywania zadań matematycznych, powoduje blokady w uczeniu się matematyki, a co gorsza dociera do niego mniejsza ilość doświadczeń logicznych, w konsekwencji przynosi zwolnienie tempa rozwoju umysłowego dziecka.

       Bibliografia:

Gruszczyk - Kolczyńska E (1989)   Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się           matematyki, Warszawa

Gruszczyk - Kolczyńska E (1997) Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny ,diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, Warszawa

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E. (1997) Dziecięca matematyka, Warszawa

Gruszczyk - Kolczyńska E (1998) Diagnozowanie dziecięcej kompetencji. Uwagi metodyczne, Warszawa

źródło: http://www.modn.elk.edu.pl/publikacje/2004/bialek%20.