Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Trudności w uczeniu się matematyki

Data dodania poniedziałek, 4 sierpnia 2014

 

Dyskalkulia – strukturalne zaburzenia zdolności matematycznych, mające źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które stanowią fizjologiczne podłoże dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Występuje bez zaburzenia ogólnych zdolności umysłowych. Przejawia się zaburzeniem różnych zdolności matematycznych i trudnościami dziecka w opanowaniu różnych operacji matematycznych i zakresów myślenia matematycznego. W przeciwieństwie do globalnych trudności dzieci w uczeniu się matematyki występujących u nich z powodu obniżonego poziomu inteligencji czy opóźnienia rozwoju, dyskalkulia przejawia się specyficznymi trudnościami, np. w opanowaniu rachunku pisemnego (dyskalkulia graficzna), umiejętności odczytywania liczb, działań matematycznych (dyskalkulia leksykalna), korzystania z liczmanów, dokonywania operacji matematycznych na figurach geometrycznych itp. Dyskalkulia często jest sprzężona z innymi zaburzeniami fragmentarycznymi (percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, lateralizacji) i tworzy z nimi złożony zespół zaburzeń, który wielorako i w różnych zakresach utrudnia dziecku uczenie się w szkole.

 

Źródło: Maciarz A. (2005). Mały leksykon pedagoga specjalnego. (s.37) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls