Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Trudności w nauce matematyki

Data dodania poniedziałek, 4 sierpnia 2014
Trudności pojawiające się w nauce matematyki są rzeczą naturalną, problemem stają się trudności nadmierne , którym uczeń nie może podołać. Rozwiązywanie zadań jest nierozerwalnie związane z pokonywaniem trudności. Zadanie ze swej natury to właśnie pewna trudność, którą dziecko ma pokonać. Oczywiście trudność ma być na miarę dziecka. Natomiast powtarzanie się sytuacji, w której uczeń nie radzi sobie z zadaniem , nie wie, jak je rozwiązać lub robi źle- ma destrukcyjny wpływ na proces uczenia się matematyki.

Pokonywanie trudności stanowi integralną część procesu uczenia się matematyki. Nie jest źle , jeśli dziecko napotyka trudność, ale jest niezmiernie ważne, aby potrafiło przy pewnym wysiłku umysłowym , w miarę samodzielnie pokonać ją. Takie trudności towarzyszą prawidłowemu uczeniu się.

Jeśli dziecko nie potrafi np. zrozumieć zależności między liczbami
w zadaniu z powodu opóźnienia rozwoju rozumowania operacyjnego lub nie potrafi narysować tabelki z powodu niewystarczającej sprawności manualnej,to mamy do czynienia z trudnościami indywidualnymi- potrzebna jest pomoc fachowa np. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Jeśli dziecko nie otrzyma w porę pomocy , to narastające trudności spowodują poważne zaburzenia procesu uczenia się matematyki , a nawet w pewnych sytuacjach mogą doprowadzić do blokady myślenia dziecka w sytuacjach , które skojarzy ono z matematyką.
Trudności w uczeniu się matematyki mogą być spowodowane nieprawidłowym nauczaniem. Podstawową przyczyną złych nawyków nauczania matematyki w klasach niższych jest to, iż szkoła ogranicza się do autorytarnego nauczania, nie doceniając uczenia opartego na samodzielnym myśleniu i eksperymentowaniu. Jeśli przedwcześnie domagamy się od dziecka określonych sformułowań matematycznych, do których jeszcze nie dorosło , to zmuszamy je tym samym do rezygnacji z samodzielnego myślenia i do biernego zapamiętywania i reprodukowania podanych schematów.
Dłużej trwające niepowodzenia szkolne, niezależnie od pierwotnej przyczyny, która je wywołała, stają się z reguły wtórnym czynnikiem patogennym.
Rola tego czynnika jest modyfikowana przez:
- indywidualne właściwości układu nerwowego dziecka
- stopień i rodzaj istniejących u niego tych zaburzeń rozwoju, które współwystępują z zaburzeniami podstawowymi
- układ warunków społecznych , szczególnie zaś relacji domu i szkoły na niepowodzenia szkolne.
Do najczęstszych konsekwencji długo trwających niepowodzeń szkolnych należy:
- potęgowanie się tych zaburzeń, które były pierwotną, główną lub też współdziałającą przyczyną niepowodzeń szkolnych
- wystąpienie nowych zaburzeń , które nie istniały w czasie pojawienia się
pierwszych trudności niepowodzeń szkolnych
- systematyczne pogarszanie się ogólnej sprawności umysłowej uczniów
- obniżenie zainteresowania nauką i spadek motywacji do osiągnięć
szkolnych
- obniżenie ogólnej odporności nerwowej.
- narastanie konfliktów emocjonalno- uczuciowych w środowisku domowym uczniów (na tle złych postępów w nauce ) ;
- narastanie konfliktów w środowisku szkolnym.
CO NALEŻY KSZTAŁTOWAĆ W DZIECIĘCYM UMYŚLE, ABY ZAPOBIEGAĆ TRUDNOŚCIOM UCZENIA SIĘ MATEMATYKI?
Edukacja matematyczna dzieci sześcio i siedmioletnich musi być połączona z intensywnym rozwojem myślenia , z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Istotna jest również świadomość tego, w jaki sposób dzieci się uczą większość dorosłych uważa ,że dobrym sposobem uczenia jest wyjaśnianie , tłumaczenie i opowiadanie o tym, co jest ważne i potrzebne. Uczą dziecko przy pomocy słów.
Literatura: Z. Semadeni Matematyczna edukacja wczesnoszkolna . Problemy i propozycje".
M. Tyszkowa " Problemy odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży".
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska "Edukacja matematyczna dzieci- dziecięca matematyka".

źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-88-trudnosci-w-uczeniu-sie-matematyki.php