Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Specjalne potrzeby edukacyjne

Data dodania piątek, 8 sierpnia 2014

 

Specjalne potrzeby edukacyjne – sytuacja, w której uczeń nie jest w stanie sprostać wymaganiom szkolnego uczenia się bez specjalnej pedagogicznej pomocy.

 

Źródło: Szumski G. (2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej. (s.105)Warszawa: PWN

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: ich celem jest uzupełnienie znaczących luk w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, a zatem likwidacja rozbieżności między wymaganiami programowymi szkoły a wiedzą dziecka. W szczególności chodzi oczywiście o pomoc w opanowaniu tych partii materiału, których znajomość jest warunkiem koniecznym efektywnego uczenia się na dalszych etapach.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: przeznaczone są dla uczniów z nieprawidłowościami rozwojowymi utrudniającymi opanowanie określonych umiejętności. Bezpośrednim celem tych zajęć nie jest zatem pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej, , lecz usprawnienie funkcji mających wpływ na efektywność uczenia się w szkole.

 

Zajęcia reedukacyjne: mają szczególny charakter, gdyż ich celem jest także usprawnianie zaburzonych funkcji, jednak tych tylko, które są istotne dla opanowania trzech kompetencji kluczowych – pisania, czytania i liczenia.

 

Zajęcia logopedyczne: organizuje się dla uczniów, którzy posiadają opóźnienia rozwoju mowy i/lub zaburzenia mowy. Ich celem jest zatem podniesienie sprawności komunikacyjnej dziecka przez przyspieszenie rozwoju jego mowy lub usunięcie jej zaburzeń.

 

Gimnastyka korekcyjna: polega na usuwaniu istniejących nieprawidłowości w rozwoju fizycznym dziecka oraz zapobieganiu takim nieprawidłowościom, zwłaszcza w zakresie wad postawy ciała.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne: nadrzędnym celem zajęć socjoterapeutycznych jest usuwanie, szeroko pojętych, zaburzeń w zachowaniu, które utrudniają dzieciom i młodzieży przystosowanie społeczne, w tym sprostanie wymaganiom szkolnym. Korekcji poddawane są wszelkie zachowania trudne, a zatem zarówno te, których głównym następstwem jest cierpienie samego dziecka. (ss.99-102)

 

Źródło: Dyduch E. (2002). Pomoc specjalna uczniom niepełnosprawnym w praktyce szkolnej,  (w:) Wyczesany J., Mikrut A. (red.), Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej

 

Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji nt. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Portal ORE dotyczący uczniów z SPE