Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Opóźnienie rozwoju psychoruchowego

Data dodania poniedziałek, 6 stycznia 2014

 

Opóźnienie rozwoju – poziom rozwoju niższy od przeciętnego, który jest ustalony dla danego wieku życia, i od tego, który posiada większość populacji dzieci w danym wieku życia. Może występować w jednej lub kilku sferach rozwoju (np. ruchowy, społeczny, emocjonalny) bądź we wszystkich sferach – globalne opóźnienie rozwoju. Opóźnienie rozwoju może powstać na różnym tle, np. na skutek zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, przewlekłej choroby z wielokrotną hospitalizacją dziecka, nadopiekuńczości rodziców itp. Długo utrzymujące się opóźnienia mogą być konsekwencją niezadowalającej rehabilitacji dziecka dotkniętego niepełnosprawnością.

 

Źródło: Maciarz A. (2005). Mały leksykon pedagoga specjalnego. (s.85) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

 

 

Dysharmonia rozwoju – zaburzenie rozwoju dziecka w postaci różnego tempa i nierównomierności jego rozwoju w poszczególnych sferach. Dziecko osiąga w danym wieku życia (W.Ż.) różny wiek rozwoju (W.R.) w poszczególnych sferach. W niektórych sferach jego rozwój może być adekwatny do ustalonych norm dla danego wieku (W.R =W.Ż..), w innych jest opóźniony (W.R.< W.Ż), a jeszcze w innej przyspieszony. (W.R. > W.Ź.). Nierównomierne tempo rozwoju wyraża się więc rozbieżnością osiągniętych przez dziecko poziomów rozwoju w poszczególnych sferach. Przykładem może być dziecko o przyspieszonym rozwoju sfery poznawczej i mowy, przeciętnym (w normie wieku) rozwoju fizycznym i opóźnionym rozwoju emocjonalno-społecznym. Niekiedy dzieci przejawiają opóźnienia rozwojowe w wąskich zakresach, np. w sferze koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, koncentracji uwagi. Wówczas opóźnienia te określamy jako fragmentaryczne deficyty rozwojowe. Opóźnienie i przyspieszenie rozwoju dzieci w danych sferach najczęściej uwarunkowane jest brakiem, niedoborem lub nadmiarem stymulacji rozwoju tych sfer poprzez oddziaływania społeczno-kulturowe, wychowawcze, edukacyjne. Długo utrzymujące się opóźnienia i deficyty rozwojowe u dzieci, które mają zapewnione właściwe dla ich wieku warunki rozwoju, zwykle występują na podłożu uszkodzeń i zaburzeń konstytucyjnych, np. ośrodków wzroku, słuchu, koordynacji ruchowej, mowy – w centralnym układzie nerwowym. Są to np. dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, zaburzoną lateralizacją.

 

Źródło: Maciarz A. (2005). Mały leksykon pedagoga specjalnego. (s.36-37) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls