Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Miejski system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w m. st. Warszawie

Data dodania niedziela, 6 kwietnia 2014
Spotkanie dotyczące prezentacji i ewaluacji 3-letniej działalności zespołów wczesnego wspomagania

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Biura Edukacji w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych nr 109  w dniu 24 marca 2010 r. Wzięli w nim udział dyrektorzy szkół i placówek, w których zostały powołane zespoły wczesnego wspomagania oraz koordynatorzy zespołów. Biuro Edukacji reprezentowali  Zastępca Dyrektora Biura Edukacji  Mieczysława Nowotniak oraz pracownicy Wydziału Kształcenia Specjalnego.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane doświadczenia i dorobek 12 zespołów wczesnego wspomagania w zakresie usprawniania m.in. dziecka autystycznego, z niepełnosprawnością ruchową, ze sprzężeniami,  zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną, z trudnościami w komunikacji werbalnej, ze schorzeniami genetycznymi bądź chorobami przewlekłymi, także dziecka z dysfunkcją wzroku i wadami słuchu.

Pierwsze zespoły wczesnego wspomagania powstały w m. st. Warszawie w roku szkolnym 2007/2008.  W porównaniu ze skromnymi początkami dziś mogą pochwalić się  solidnym zapleczem materialnym, doświadczoną kadrą, jasno wypracowanymi procedurami świadczenia tego rodzaju pomocy dla dziecka i rodziny  oraz stabilnym finansowaniem. Większość zespołów posiada własną dobrze wyposażoną salę rehabilitacji ruchowej, salę integracji sensorycznej, salę doświadczenia świata, gabinety logopedyczne, a także  bogaty zbiór pomocy dydaktycznych i zabawek. Specjaliści prowadzący zajęcia z dziećmi to psycholodzy, pedagodzy specjalni,  logopedzi i neurologopedzi, rehabilitanci, a także, w wielu przypadkach,  w  proces usprawniania dziecka  włączeni są także lekarze.

Dzieci korzystające ze wczesnego wspomagania posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, która dla terapeutów jest podstawą do skonstruowania  indywidualnego programu pracy z dzieckiem. Postępy dziecka są ewaluowane. Pomoc skierowana jest również do rodziny dziecka. Wiele zespołów przed podjęciem zajęć podpisuje z rodzicami kontrakt terapeutyczny.   Zajęcia z dzieckiem i rodziną są wpisane do arkusza organizacji szkoły/placówki, w której funkcjonuje zespół wczesnego wspomagania.

Trzyletnie doświadczenia  pracy z małym dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością dały już możliwość koordynatorom zespołów prześledzenia  jego początku kariery szkolnej. Wiele dzieci (co najmniej połowa) objętych wczesnym wspomaganiem jest na tyle skutecznie wyrewalidowana, by podjąć  naukę w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych,  inne dzieci, o poważniejszych zaburzenia rozwoju, nadal wymagające wysoko specjalistycznego wsparcia, są uczniami klas pierwszych w szkołach/placówkach  specjalnych.  

- Zbudowaliśmy solidne zręby systemu bardzo ważnego dla małego dziecka i jego rodziny – stwierdziła w podsumowaniu spotkania dyr. Mieczysława Nowotniak. – Wiele rzeczy wymaga dopracowania i modyfikacji, nadal  też muszą być one pilnie monitorowane, niemniej, to wszystko, czym już dziś dysponujemy, jest dużym dorobkiem i bardzo cennym  doświadczeniem.

Obecnie zgodnie z wykazem złożonych w Biurze Edukacji formularzy stanowiących  opis  terapeutycznego wsparcia dla  dziecka i rodziny w m. st. Warszawie funkcjonuje 15 zespołów wczesnego wspomagania, przy czym dwie  kolejne placówki zgłosiły kierownikowi projektu gotowość zestandaryzowania  tego rodzaju edukacyjnej  usługi, świadczonej   małemu dziecku  zagrożonemu niepełnosprawnością (od urodzenia do momentu osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole).

Kontakt z kierownikiem  projektu: 22 44 33 556. W załączeniu: wykaz zespołów wczesnego wspomagania oraz mapka ilustrująca ich lokalizację (stan na  dzień 25 marca 2010 r.). Usługi edukacyjnej wczesne wspomaganie nie dotyczy  rejonizacja.

Autor informacji: Jolanta Markiewicz -Król

ZESPOŁY WCZESNEGO WSPOMAGANIA

szkoła/placówka  adreslokalizacja punktuniepełnosprawność dziecka telefony
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20ul. Powstańców Śląskich  17 Bemowodla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym  i intelektualnym22 666 17 73
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10ul. Grębałowska 14  Bielanydla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, trudnościami  w komunikacji, autyzmem, zaburzeniami  genetycznymi22 835 03 48
Przedszkole Specjalne nr 208 ul. Dzielna 1a Śródmieściedla dzieci z upośledzeniem umysłowym   22 831 39 23
Przedszkole Specjalne nr 393 ul.Puławska 97Mokotówdla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze sprzężeniami 22 854 05 77
Przedszkole Specjalne nr 213 ul. Teligi 1 Ursynówdla dzieci z upośledzeniem umysłowym22 643 75 59
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 ul. Zakroczymska 6Śródmieściedla dzieci słabosłyszących i z  niepełnosprawnościami sprzężonymi22 831 32 00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 ul. Koźmińska 7Śródmieściedla dzieci słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi22 621 68 44
Instytut Głuchoniemychpl. Trzech Krzyży 4/6Śródmieściedla dzieci niesłyszących, słabosłyszących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi22 628 04 31
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1ul. Bełska 5Mokotówdla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami w komunikacji22 848 55 30
Zespół Szkół Specjalnych nr 109ul. Białobrzeska 44Ochotadla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z trudnościami w komunikacji22 659 56 75
Zespół Szkół Specjalnych nr 97ul. Tarchomińska 4Praga Północdla dzieci z autyzmem 22 619 05 05
Zespół Szkół Specjalnych nr 85ul. Elektoralna 12/14Śródmieściedla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym22 620 57 72
Zespół Szkół Specjalnych nr 100ul. Czarnieckiego 49Żoliborzdla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym22 839 22 52
Zespół Szkół Specjalnych nr 78 w Centrum Zdrowia Dziecka al. Dzieci Polskich 20 Wawerdzieci przewlekłe chore, całe spektrum dolegliwości i zaburzeń22 617 60 51
Przedszkole Specjalne nr 249 ul. Umińskiego 11Praga Południedla dzieci z upośledzenim umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 22 613 91 65