Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Terapia rodzin

Data dodania poniedziałek, 1 września 2014

 

Rodzina może być zarówno wspaniałym źródłem wsparcia, ale też i cierpienia, niezrozumienia i bólu. Dlatego też, terapia rodzin i praktyka systemowa stają się ważne zawsze wtedy, kiedy celem jest poprawa zdolności członków rodziny do wzajemnego wspierania się. Fakt, iż terapia pomaga poszczególnym członkom rodziny efektywniej wzajemnie się wspierać może okazać się kluczowym w sytuacjach kryzysowych takich jak poważna choroba czy śmierć kogoś bliskiego, jak również pomóc poradzić sobie z innymi problemami pojawiającymi na poszczególnych etapach rozwoju rodziny. 

Generalnie, każda sytuacja czy problem, które mają wpływ na relacje pomiędzy członkami rodziny i jej funkcjonowanie jako komórki społecznej kwalifikują się jako przyczyny do podjęcia systemowej terapii rodzin i czerpania korzyści z jej dobrodziejstw. Podobnie też, każdy problem jednostki, który wpływa na jej życie w odniesieniu do związków z rodziną i szerszymi kontekstami będzie dobrą okazją do skorzystania z korzyści podejścia systemowego. Zaangażowanie krewnych oraz otoczenie pacjenta w proces leczenia może pomóc uchronić pacjenta przed patologizacją, jak również może pomóc efektywniej zidentyfikować istotę problemu.

Terapia rodzin może być użyteczna podczas kryzysu jak również przy długoterminowych problemach. Może również zapobiegać trudnościom wychowawczym, takim jak skłonność do wykroczeń i przestępstw czy załamania nerwowe. Poniżej znajduje się lista niektórych problemów i sytuacji kryzysowych, w leczeniu których terapia rodzinna mogłaby przynieść wymierne korzyści:

 

·        Problemy zdrowotne, zwłaszcza chroniczne choroby i dolegliwości fizyczne

·        Problemy psychosomatyczne

·        Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

·        Zdrowie psychiczne dorosłych

·        Problemy psychoseksualne

·        Nadużywanie alkoholu i innych substancji

·        Problemy małżeńskie obejmujące separację i rozwód

·        Rodzina zastępcza, adopcja i związane z nimi problemy

·        Problemy związane z cyklem życia rodziny oraz poszczególnymi etapami życia jednostki

·        Promocja określonych wzorców wychowawczych i zasad funkcjonowania zdrowej rodziny

·        Problemy związane ze szkołą

·        Problemy związane z pracą

·        Traumatyczne przeżycia, bolesna strata i żałoba

·        Zakłócenia w życiu rodzinnym spowodowane konfliktami politycznymi, społecznymi i religijnymi

Perspektywa systemowa – która jest podstawą praktyki większości terapeutów rodzin – rozpatruje problemy indywidualnych osób w zależności od kontekstu w jakim ona funkcjonuje, np.: jako partner w związku, jako członek rodziny, jako osoba z własnymi indywidualnymi kulturowymi i/lub religijnymi poglądami i zapatrywaniami. Jednocześnie perspektywa ta bierze pod uwagę czynniki społeczno-ekonomiczne oraz procesy polityczne. Praktyka systemowa uznaje ów szeroko pojęty „kontekst” za mający nadrzędne znaczenie dla rozwoju psychologicznego, dobrego samopoczucia i emocjonalnej harmonii jednostki. 

Typowa sesja terapii rodzin zajmuje zazwyczaj 60-90 minut; przerwy między kolejnymi sesjami trwają od jednego do kilku tygodni, w zależności od problemu, potrzeb członków rodziny, etapu terapii i innych czynników. Decyzje dotyczące czasu trwania terapii są podejmowane wspólnie z pacjentem oraz innymi zaangażowanymi w rozwiązanie problemu terapeutami. Wziąwszy pod uwagę trudność w oszacowaniu długości terapii ze względu na jej mocno subiektywny charakter można stwierdzić, iż średnia długość terapii waha się od 6 do 20 sesji terapeutycznych.

Terapeuci rodzin pracują najczęściej z więcej niż jednym członkiem rodziny w tym samym czasie i miejscu, lecz stosowane są również, jeśli zachodzi taka potrzeba, sesje indywidualne lub spotkania z rodzicami bez obecności dziecka. Niektóre modele terapii rodzin obejmują współpracę z drugim terapeutą lub zespołem terapeutów. Zdarza się również, że terapeuci systemowi interweniują w zawodowe i/lub społeczne aspekty życia pacjenta, nie skupiając się wyłącznie na najbliższej rodzinie.

Opracowano na podstawie: „Terapia rodzin i praktyka systemowa”, www.sntr.org.pl, 30.08.2010.