Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

PROJEKT S.O.S. RODZINA

Data dodania środa, 9 listopada 2016
Projekt SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy.

 

Jeśli...

 • jesteś nieaktywny zawodowo lub bezrobotny,
 • korzystasz ze wsparcia i świadczeń z pomocy społecznej,
 • masz trudności opiekuńczo-wychowawcze,

oraz chcesz

 • zdobyć doświadczenie zawodowe,
 • podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe,
 • rozwinąć umiejętności społeczne swoje i swoich bliskich,
 • zapewnić swoim dzieciom pomoc w rozwoju i nauce,
 • uzyskać wsparcie dla swojej rodziny i dzieci,
 • rozwiązać problemy finansowe.

to zapraszamy Ciebie i Twoją rodzinę do udziału w naszym projekcie!

Projekt trwa od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r. 

Przygotowaliśmy dla Was:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji (ŚR), na podstawie której będzie realizowane wsparcie (średnio 3 godziny na 1 Uczestnika). W ramach diagnozy określona zostanie sytuacja Uczestnika pod względem m.in.:
  1. umiejętności społecznych,
  2. umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
  3. umiejętności społeczno-zawodowych,
  4. wewnętrznej motywacji do zmiany.
 2. Asystent rodziny. W ramach zadania wsparciem zostanie objętych 15 rodzin w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Zgodnie z założonym modelem asystent będzie współpracował z OPS. Większość kontaktów z rodziną objętą wsparciem będzie miała miejsce w ich domu. Spotkania będą odbywały się 1-2 razy w tygodniu i trwały 1-2 godziny. Asystent będzie pomagał w poprawie sytuacji życiowej. Będzie towarzyszyć w kontaktach z instytucjami i służbami, edukował oraz wspierał w korzystaniu z przysługujących praw, form pomocy, leczenia, opieką nad dziećmi. Miejscem dodatkowych spotkań będzie siedziba Powiślańskiej Fundacji Społecznej.
 3. Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W ramach zadania wsparciem zostanie objętych 5 rodzin zagrożonych odebraniem dziecka, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, które nie zostały objęte wsparciem Asystenta rodziny. Praca z rodzinami opierała się będzie na autorskim programie „Odzyskać dziecko” Fundacji Wspierania Rodzin „Korale”. Celem jest podniesienie kompetencji rodzin, budowanie kontaktu rodzica z dzieckiem, badanie potrzeb dziecka w zakresie ogólnorozwojowym i psychologicznym przez terapeutę dziecięcego.
 4. Prowadzenie zintegrowanego poradnictwa rodzinnego. W ramach zadania w zależności od potrzeb, zapewnione będzie poradnictwo rodzinne uwzględniając równość płci w wymiarze psychologicznym, szczególnie poprzez wzmacnianie poczucia autonomii i separacji u kobiet oraz kształtowanie prospołecznych zachowań i empatii i mężczyzn. W zależności od potrzeb zorganizowane będą również zajęcia logopedyczne oraz reedukacyjne dla dzieci od 7 do 18 r.ż. Zajęcia będą miały formę indywidualną oraz grupową. Wsparcie zaplanowano dla 68 Uczestników.
 5. Doradztwo prawno-finansowe w zakresie zapobiegania zadłużaniu rodzin. Zadanie skierowane dla wszystkich rodzin – średnio 20 godz. / rodzinę. Celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy (prawnej i finansowej) w celu efektywnego gospodarowania własnymi środkami, umiejętnego rozpoznawania dostępnych na rynku usług finansowych i korzystania z nich.
 6. Trening kompetencji edukacji finansowej w zakresie zapobiegania zadłużaniu rodzin. W ramach zadania 60 uczestników zostanie wyposażonych w wiedzę prawno-finansową oraz w umiejętności niezbędne dla racjonalnego gospodarowania własnymi środkami i terminowego reagowania w sytuacjach kryzysu finansowego. Trening trwa 10h.
 7. Działania aktywizujące/wspierające młodzież/młodego dorosłego do podjęcia/kontynuacji nauki. Zadanie skierowane do osób wieku 15-26 lat. Prowadzone będą: terapia indywidualna dla osób z problemami psychologicznymi – 600 godz. (średnio 25 godz./os.); dwie grupy terapeutyczne dla młodzieży (max. 12os. w grupie) – 120 godz. (średnio 60 godz./1 gr.; warsztaty kompetencji społecznych – 70 godz.; warsztaty profilaktyczne – 24 godz.
 8. Coaching zawodowy. Zajęcia indywidualne dla 30 uczestników (w wieku 31-65 lat) prowadzone przez jobcoacha (6 godzin dla każdego Uczestnika).
 9. Doradztwo zawodowe. Program aktywizowania na rynku pracy 20 osób w wieku 18-30 lat. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową obejmuje: warsztat diagnostyczno-motywacyjny (40 godz.), warsztat aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy (40 godz.), warsztat przedsiębiorczości (40 godz.), indywidualny jobcoaching w wymiarze 6 godz. na 1 Uczestnika, grupa motywująco-ćwiczebna (16 godz.).
 10. Szkolenia zawodowe. Zadanie skierowane do 25 dorosłych osób nieaktywnych zawodowo. Celem zadania jest zdobycie, uaktualnienie lub poszerzenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Szkolenia będą realizowane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze ścieżką reintegracji). 
 11. Staże (staże 3-miesięczne). Zadnie skierowane do 18 dorosłych osób nieaktywnych zawodowo. Celem jest nabycie doświadczenia zawodowego na konkretnym stanowisku pracy. Za staż uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe.
 12. Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 7-17 lat. Działania będą realizowane w 4 modułach tematycznych: innowacyjne gry symulacyjne typu business play, spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin i zawodów, plenerowe zajęcia fotograficzne, zajęcia sportowe wg. „Lions&Wolves”. Zadaniem objętych będzie 25 Uczestników z podziałem na dwie grupy wiekowe: 7-11 lat i 12-17 lat.
 13. Międzypokoleniowe działania integrujące rodziny. Cykl rodzinnych warsztatów i spotkań, które mają charakter edukacji i rozwoju poprzez twórczą zabawę: integrują i wzmacniają umiejętności społeczne całych Rodzin.  Zadanie składa się z 5 warsztatów opartych na wspólnej pracy (ok. 12 osób) oraz 5 spotkań międzypokoleniowych (min. 25 osób). Działania obejmują uczestników projektu wraz z otoczeniem.
 14. Indywidualne zajęcia reedukacyjne. W ramach zadania kontynuującym naukę dzieciom i młodzieży zostanie udostępniona możliwość skorzystania ze wsparcia edukacyjnego, realizowanego bezpośrednio w ich domach. Z indywidualnych, dodatkowych zajęć skorzystają uczniowie z niskimi ocenami, zagrożoną promocją do następnej klasy, niską frekwencją na lekcjach oraz utrudnionym dostępem do usług edukacyjnych. W ramach zadania planowane są korepetycje z przedmiotów wzmacniających co najmniej dwie kompetencje kluczowe, głównie: język polski, matematyka, język angielski. W razie potrzeby będą także udostępniane inne przedmioty. Planowanych jest łącznie 1320 godz. korepetycji – średnio 4 godz. miesięcznie na jednego uczestnika (tj. 33 dzieci i młodzież w wieku 7/17 lat.).
 15. Wsparcie dodatkowe – zapewnienie okresowej Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM) (na potrzeby dojazdu na szkolenia zawodowe oraz na staż), zapewnienie opieki nad dziećmi na czas trwania stażu (w zależności od potrzeby uczestnika).

 

Jakie korzyści przyniesie to Tobie i Twojej rodzinie:

 • możliwość bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonych
  w indywidualnym planie,
 • otrzymanie materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • otrzymanie karty miejskiej (bilet warszawiaka) dla osób skierowanych na szkolenia zawodowe i staże;
 • możliwość skorzystania z opieki nad dziećmi na czas trwania stażu w ramach możliwości zaplanowanych w projekcie;
 • otrzymanie wynagrodzenia za trzymiesięczny staż zawodowy;
 • otrzymanie certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danej formie wsparcia
  w ramach projektu;
 • otrzymanie pisemnej opinii z pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka,
 • otrzymania informacji na temat indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz uzyskanych kompetencji i kwalifikacji.

Formularze zgłoszeniowe można wypełnić i złożyć w Punktach Przyjmowania Zgłoszeń:

1. Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Dobra 3 lok. 12/16, 00-384 Warszawa

 • godziny otwarcia: poniedziałek i czwartek w godzinach 10:00-12:00,

2. Fundacja Wspierania Rodzin „Korale”, ul. Narbutta 27A oficyna – wejście od ul. Melsztyńskiej,  02-536 Warszawa, tel. 508 071 047, 693 339 335

 • godziny otwarcia: środa w godzinach 15:30-19:00

3. Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

 • godziny otwarcia: wtorek w godzinach 16:30-20:00 i piatek w godzinach 17:00-19:00,

4. Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa, tel. 22 632 09 09

 • godziny otwarcia: wtorek w godzinach 12:00-14:00.

Po złożeniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawę w partnerstwie z:

 • Powiślańską Fundacją Społeczną,
 • Fundacją Wspierania Rodzin "Korale",
 • Stowarzyszeniem ASLAN,
 • Stowarzyszeniem OD-DO,
 • Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej  CIS,
 • Fundacją Miejsce Kreatywne.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej: http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/sos-rodzina-przeciwdzia-anie-wykluczeniu-spo-ecznemu-mieszka-c-w-mst-warszawy