Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

Data dodania środa, 22 lutego 2017
Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

 

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydane na podstawie art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) – zachowują ważność.
Do postępowań dotyczących wydania opinii o wczesnym wspomaganiu wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lutego 2017 r. – stosuje się przepisy dotychczasowe.
Zostały określone nowe warunki organizowania wczesnego wspomagania – w  art. 127 ust. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 18 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
W przepisach tych stwierdza się m.in., że wczesne wspomaganie organizuje się w jednym zespole, który ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o wczesnym wspomaganiu. Część wskazań może realizować z dzieckiem inny zespół wczesnego wspomagania, konieczne jest jednak zawarcie w tym celu porozumienia między podmiotami, które organizują wczesne wspomaganie. Porozumienie określi w szczególności: liczbę godzin zajęć dziecka, podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach dziecka, zgodnie z przepisami o systemie informacji oświatowej oraz sposób rozliczeń między podmiotami, zawierającymi porozumienie.


Art. 127 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe zawiera katalog podmiotów, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania. Są nimi jednostki oświatowe publiczne i niepubliczne:
- przedszkola i szkoły podstawowe, w tym specjalne,
- inne formy wychowania przedszkolnego,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- specjalne ośrodki wychowawcze,
- ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
-poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.


Zgodnie z danymi w Systemie Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2016 r.) w zespołach wczesnego wspomagania, zorganizowanych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę – jest 708  dzieci. 280 dzieci jest objętych wczesną rewalidacją w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 137 dzieci korzysta z wczesnego wspomagania w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. W szkołach specjalnych – jest 146 dzieci, w przedszkolach specjalnych – 71, w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych – 74.
W sposób znaczący ofertę miasta w zakresie wczesnego wspomagania współtworzą niepubliczne zespoły wczesnego wspomagania. W grudniu 2016 r. było w nich usprawnianych 2247 dzieci. Miasto dotowało ich terapię (w zakresie zadań gminnych lub powiatowych) w pełnej subwencyjnej kwocie.


Miejski system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – działa na dotychczasowych zasadach. Integruje on informację nt. oferty zespołów organizowanych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Wykaz zespołów wczesnego wspomagania z opisem adresata pomocowych działań jest publikowany dla rodziców na stronie Biura Edukacji i w Serwisie Pomoc Dziecku. Obecnie miejski system wczesnego wspomagania stanowi 36 zespołów wczesnego wspomagania realizujących wczesne wspomaganie bądź wyrażających gotowość do jego realizacji w oparciu o złożony w Biurze Edukacji, jednolity dla całego miasta – standard wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji