Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

TUTORING JAKO FORMA PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Data dodania poniedziałek, 11 lutego 2019
Kurs doskonalący dla nauczycieli

 

WCIES, sześć dni szkoleniowych (48 godz. kurs doskonalący), w dniach:

spotkanie 1: 21-23 lutego 2019 r.,

spotkanie 2: 28-30 marca 2019 r., w godz. 9.00 – 15.30

WCIES zaprasza nauczycieli na II edycję szkolenia realizowanego w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.Jego celem jest poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach i potrzebach edukacyjnych.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli poszukujących skutecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb, gotowych w tutoringu znaleźć narzędzie pozwalające odnieść się do każdego z uczniów z osobna i przyczynić do poprawy ich osiągnięć szkolnych (podnoszenie umiejętności i wiedzy, oraz rozwijające kompetencje społeczne).

Adresatami zajęć są przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które chciałyby wdrożyć w szkole tutoring, jako formę pracy z uczniem w nurcie edukacji spersonalizowanej. W tak rozumianym tutoringu chodzi o pełny rozwój potencjału młodego człowieka, o jego integralny wzrost opierający się na relacji mistrz – uczeń.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to: tutoring jako forma wspierania procesu uczenia się; kompetencje tutora; zastosowanie tutoringu;   doświadczenia z tutoringiem – przykłady dobrej praktyki; planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja tutoringu w szkole.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji:

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tutoring-jako-metoda-pracy-z-uczniem-zdolnym-gr2

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą mailową na ok. 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.