Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Kto i jak zdiagnozuje problemy mojego dziecka?

Data dodania wtorek, 8 grudnia 2009
Rola poradni psychologiczno -pedagogicznej.

Rekrutacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej odbywa się na powszechnie obowiązujących zasadach. Podstawą przyjęcia do szkoły i rozpoczęcia z dzieckiem zidywidualizowanego toku nauki, obudowanego zajęciami specjalistycznymi, jest dokonana wcześniej diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i wydane na jej podstawie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera opis deficytów i zaburzeń dziecka, charakterystykę i pomiar   jego potencjału, a także szczegółowe określenie potrzeb edukacyjnych dziecka, ze wskazaniem najbardziej odpowiedniego modelu  edukacji.

Klientem poradni psychologiczno- pedagogicznej jest w pierwszej kolejności dziecko. Rzeczywistość pokazuje jednak, że myśleć o dziecku i pomagać mu nie można w oderwaniu od jego środowiska rodzinnego i szkolnego. Z pomocy poradni poza dziećmi i młodzieżą  mogą równolegle korzystać ich rodzice, opiekunowie, dziadkowie, nauczyciele i szkolni pedagodzy.

Do poradni psychologiczno-pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania. Pomoc poradni jest bezpłatna. Zakres działań poradni psychologiczno-pedagogicznej jest szeroki i uregulowany ustawowo. Zadania najważniejsze, podstawowe to:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, wspomaganie  efektywności  uczenia się, pomoc w nabywaniu umiejętności związanych z komunikacją społeczną (głównie dotyczy to rozwiązywania konfliktów),
  • profilaktyka uzależnień oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
  • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
  • edukacja prozdrowotna,
  • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
  • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
  • pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia,
  • udzielanie pomocy w wyborze i kierunku kształcenia (doradztwo zawodowe).