Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Data dodania poniedziałek, 23 listopada 2009
Poradnia dla mojego dziecka najlepsza

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej realizowane są w formie diagnozy, opiniowania, orzekania, terapii, profilaktyki i psychoedukacji, doradztwa, orzecznictwa, mediacji i konsultacji Po kompleksowej diagnozie, w zależności od potrzeb dziecka i rodziny, psycholog prowadzący przygotowuje opinię m.in.  w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną, wcześniejszego przyjęcia  dziecka do szkoły, odroczenia obowiązku szkolnego, pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka, udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do zawodu, dostosowania warunków i formy zdawania egzaminu.

W poradniach  działają  zespoły orzekające, co jest bardzo ważne z punktu widzenia dziecka o zaburzonym rozwoju i spoczywającej na jego rodzinie (lub opiekunach) obligacji dotyczącej  realizacji obowiązku szkolnego. Zespoły te pod kątem takich właśnie dzieci  wydają:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży wymagających stosowania  specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( dotyczy dzieci, które nie podjęły jeszcze nauki w szkole ).

 

W m. st. Warszawie funkcjonuje 21 poradni psychologiczno- pedagogicznych rejonowych i 4 poradnie specjalistyczne o zasięgu ogólnomiejskim, ukierunkowanych na specyficzny, jednorodny charakter  problemów z uwzględnieniem potrzeb środowiska. Ukierunkowana jest zwłaszcza na udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzinom, udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów   okresu dojrzewania, udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia  i planowaniu kariery zawodowej, udzielanie pomocy dzieciom uzdolnionym, profilaktykę problemową w tym profilaktykę uzależnień dzieci i młodzieży, wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.