Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - OD TEORII DO PRAKTYKI

Data dodania środa, 30 października 2019
Zaproszenie na I Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Metod Pomocy Psychologicznej

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

Metod Pomocy Psychologicznej

"Promocja Zdrowia Psychicznego - od teorii do praktyki"

 

7-8 listopada 2019

 

UWAGA: Wykłady z języku angielskim będą tłumaczone na język polski.

Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej.

Promocja zdrowia psychicznego jest jedną z form pomocy psychologicznej wymienianych obok poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej czy psychoterapii. Coraz częściej jest rekomendowana jako ważna forma przeciwdziałania występowaniu zaburzeniom psychicznym oraz niezbędny sposób wzmacniania zdrowia psychicznego.

Celem pierwszej konferencji, zaplanowanej na 2019 rok, jest prezentacja sposobów promocji zdrowia psychicznego w różnych kontekstach, m.in.:

1.    w środowisku szkolnym i akademickim – wobec dzieci, młodzieży i studentów;

2.    w środowisku pracy;

3.    wobec osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin;

4.    wobec pacjentów chorujących przewlekle somatycznie;

5.    wobec grup zagrożonych wykluczeniem m.in. mniejszości seksualnych, migrantów, seniorów.

W wielu krajach Europy (m.in. Norwegia, Finlandia) oraz świata (Australia, Kanada) promocja zdrowia psychicznego ma własną wieloletnią tradycję. W Polsce wciąż brakuje systemowych rozwiązań dotyczących wprowadzania efektywnych programów promocji zdrowia psychicznego, zasad realizacji oraz weryfikacji ich skuteczności. Szereg dokumentów krajowych, jak i europejskich zaleca wprowadzanie oraz realizację programów promocji zdrowia psychicznego.   Zatem ważna, interesująca i kształcąca jest prezentacja dobrych praktyk i ich efektów, które realizowane są zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do spotkania się praktyków i badaczy, możliwością wymiany doświadczeń oraz szansą na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.

 W imieniu Organizatorów,

Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

dr Lidia Zabłocka-Żytka

Szczegółowy program konferencji

Dzień 1 - 7 listopada 2019

8:30 – 16:00 Rejestracja Uczestników

9:30 – 9:45 Powitanie Uczestników

9:45 – 11:15 Promocja zdrowia psychicznego – idee i obszary działania – wykłady plenarne, Aula B

9:45 – 10:15 Czesław Czabała, Promocja zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Polityka dla Europy

10:15 – 10:45 Tim Greacen, Mental Health Promotion in Europe: are we getting there?

10:45 – 11:15 Bojan Šošic, Promoting Mental Health: Science and Human Values

11:15 – 11:45 Kristian Wahlbeck, Public health interventions to promote mental health across the lifespan

11:45 – 12:00 Dyskusja

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 Promocja zdrowia psychicznego – przykłady działań – wykłady plenarne, Aula B

12:30 – 13:00 Rhonda Wilson, The safe and precise use of digital therapeutics for people with mental health conditions

13:00- 13:30 Lilija Ye. Klos, Possibilities for solving mental health problems in the conditions of the Lviv Polytechnic Community Health Clinic

13:30 – 14:00 Alicja Długołęcka, Profilaktyka w obszarze zdrowia psychoseksualnego

14:00 – 14:30 Elżbieta Nerwińska, Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole – na przykładzie programów „Przyjaciele Zippiego” i „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

14:30- 15:30 Przerwa obiadowa

 15:30 – 17:00

Warsztaty (równoległe, do wyboru, zapisy na miejscu w dniu konferencji, podczas rejestracji)

1. Krzysztof Skarzyński, Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w policji

2. Stanisław Radoń, Obszary aplikacji i specyfika strategii interwencji opartych na uważności

3. Emmanuelle Jouet, Enter Mental Health Network- przykład działań międzynarodowych w obszarze promocji zdrowia psychicznego (warsztat w jęz. angielskim)

4. Ewa Sokołowska, Lidia Zabłocka-Żytka, Sylwia Kluczyńska, „PsychoŻak” – program promocji zdrowia dla młodzieży i studentów

5. A. Chmielnicka- Plaskota, R. Kompowska-Marek, Portret w arteterapii- przykład działań w promocji zdrowia psychicznego

6. Iwona Koszewska, Od budowania lokalnego programu zapobiegania depresji i samobójstwom „Aby halny nikogo nie zabrał“ w powiecie tatrzańskim do tworzenia podstaw i uczestnictwa w procesie tworzenia Narodowego Programu Zapobiegania Samobójstwom – doświadczenia własne

17.10 – 18:30 Zespół Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju, „Sesja T.” – spektakl teatralny i wprowadzenie teoretyczne na temat wykorzystania metody Teatru w Edukacji w profilaktyce PTSD

18:30 Rozmowy przy lampce wina

Dzień 2 - 8 listopada 2019

9:00 – 11:00 Promocja zdrowia psychicznego – perspektywa badawcza – wykłady plenarne, Aula B

9:00 – 9:30 P. Chondros, M. Lavdas, Ch. Tatsi, Promoting refugees/asylum seekers resilience through community based mental health and psychosocial support interventions in Greece

9:30 – 10:00 Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska- Szkutnik, Monitorowanie stanu zdrowia psychicznego nastolatków na podstawie wyników badań HBSC

10:00 – 10:30 Krzysztof Ostaszewski, Różnice między promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń / problemów zdrowia psychicznego. Wskazania dla praktyki i ewaluacji

10:30 – 11:00 Lidia Cierpiałkowska, Emilia Soroko, Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi – diagnoza i prewencja z perspektywy psychopatologii rozwojowej

11:00 – 11:15 Dyskusja

11:15 – 12:00 Kawa i sesja posterowa

12:00 – 13:30

Równoległe sesje referatowe (do wyboru)

I Promocja zdrowia psychicznego w szkole i na uniwersytecie

1. Katarzyna Kocoń-Rychter, Anna Kwatera, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Good behaviour game – gra w dobre zachowania – alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. Doniesienie z badań ewaluacyjnych w Polsce

2. Marlena Stradomska, Profilaktyka presuicydalna w uniwersytecie – na przykładzie projektu „Dobre Życie UMCS”

3. Radosława Herzog-Krzywoszańska, Zależności między prokrastynacją snu, poczuciem zmęczenia a poziomem dobrostanu psychicznego u studentów

4. Katarzyna Chotkowska, Skutki zaniechania prowadzenia promocji zdrowia psychicznego w edukacji uczniów i studentów

II Promocja zdrowia psychicznego wśród różnych grup odbiorców

1. Paweł Bronowski, Odzyskiwanie zdrowia przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. Nowe kompetencje i zasoby

2. Małgorzata Bandach, Promocja zdrowia psychicznego jako element wsparcia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin

3. Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska, Program wspierania odporności psychicznej i płynności mowy dla dzieci jąkających się i ich rodziców

4. Dominika Wiśniewska, Promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci niesłyszących – przegląd oddziaływań podjętych w Polskiej Fundacji Pomocy y Dzieciom Niedosłyszącym Echo

III Promocja zdrowia psychicznego w grupach o różnej specyfice potrzeb

1. Małgorzata Skwierczyńska, Promocja zdrowia psychicznego w wojsku

2. Mojca Urek, Mental health promotion in refugees and migrants

3. Agnieszka Hennel-Brzozowska, Wsparcie psychologiczne dla cudzoziemca pracującego w Polsce studium przypadku

4. Łukasz Baka, Czy pomaganie szkodzi? Obciążenia emocjonalne w pracy a zdrowie psychiczne pracowników z misją społeczną

13:30 – 14:00 – Lunch

14:00 – 15:30 Promocja zdrowia psychicznego – różne perspektywy – wykłady plenarne, Aula B

14:00 – 14:30 Dorota Merecz, Ochrona zdrowia psychicznego pracowników jako zadanie społecznie odpowiedzialnego biznesu

14:30 – 15:00 Stanisława Steuden, Godność jako czynnik chroniący zdrowie psychiczne

15:00 – 15:30 panel dyskusyjny z udziałem gości – Promocja zdrowia psychicznego- sukcesy, klęski i wyzwania

15:30 Zakończenie konferencji