Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23

1 Praskiego Pułku 8, Wesoła

05-075 Warszawa

  • Podmiot publiczny
  • Teren działania Rembertów Wesoła
  • Typ placówki Zdrowie

Specjalizacja instytucji i opis

instytucja

Jesteśmy zespołem specjalistów pracujących na rzecz  dzieci i młodzieży. Wspieramy działania rodziny i szkoły, uznając za wartości nadrzędne dobro dziecka oraz jego prawo do wszechstronnego rozwoju. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, starając się odpowiadać na aktualne potrzeby naszych klientów. Świadczymy pomoc dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu dzielnic Warszawy Wesołej i Rembertowa oraz dzieciom nieobjętym edukacją przedszkolną, a zamieszkałym na terenie działania naszej Poradni.
Wszystkie formy pomocy oferowane przez Poradnię są bezpłatne.

Oferta dla dzieci w wieku 0-6 lat oraz dla dzieci korzystających z WWR:
Diagnoza:
Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku do 3 r.ż.
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza pedagogiczna (od 3 roku życia)
Diagnoza logopedyczna (zaburzeń mowy, wad wymowy)
Diagnoza integracji sensorycznej
Diagnoza gotowości szkolnej
Terapia
Terapia w zakresie wsparcia emocjonalnego dzieci
Terapia logopedyczna
Terapia integracji sensorycznej
Terapia pedagogiczna dzieci z WWR w wieku przedszkolnym
Terapia rodzinna
Interwencja kryzysowa
Zajęcia grupowe
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-3 letnich wraz z opiekunami I zajęcia: październik 2019, czwartki, godz. 12:00-12:45II semestr   
Zajęcia grupowe dla dzieci metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne I grupa: październik 2019 II grupa: II semestr   
Trening pewności siebie z elementami treningu umiejętności społecznych i Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci 5 i 6 letnich I zajęcia: 21.10.2019 r., poniedziałki, godz. 15:00-16:00   
Terapia ręki I zajęcia: październik 2019, piątki, godz. 11:00-12:00 II semestr: środy, godz. 16:00-17:00   
Trening słuchu październik 2019, piątki, godz. 11:00-12:00   
Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 5-7 lat z zespołem Aspergera lub podejrzeniem Z.A.
Konsultacje
Konsultacje psychologiczne
Konsultacje pedagogiczne
Konsultacje logopedyczne (zaburzeń mowy, wad wymowy)
Konsultacje w zakresie integracji sensorycznej

Oferta dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat)
Diagnoza
Diagnoza gotowości szkolnej
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza pedagogiczna
Diagnoza dzieci zdolnych
Diagnoza logopedyczna (zaburzeń mowy, wad wymowy)
Diagnoza integracji sensorycznej (od 4 do 10 roku życia)
Terapia
Indywidualna terapia psychologiczna uczniów z trudnościami emocjonalnymi
Wsparcie psychologiczne nastolatków - cykliczne spotkania
Terapia pedagogiczna uczniów mających trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania
Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
Terapia logopedyczna
Terapia integracji sensorycznej (od 4 do 10 roku życia)
Terapia rodzinna
Interwencja kryzysowa
Zajęcia grupowe
Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 5-7 lat z zespołem Aspergera lub podejrzeniem Z.A. październik 2019, wtorki, godz. 14:00-15:00   
Trening pewności siebie z elementami treningu umiejętności społecznych i Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci 8-9 letnich II semestr: poniedziałki, godz. 15:00-16:00   
Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo I zajęcia: październik 2019, wtorki, godz. 17:00-18:00II semestr   
Warsztat gier planszowych dla dzieci z dyskalkulią/ryzykiem dyskalkulii z klas IV - VI I zajęcia: pażdziernik 2019, wtorki, godz. 18:00-20:00   
Zaradny Kot w Akcji - Nieśmiałość I zajęcia: październik 2019, wtorki, godz. 17:00-18:00   
Arteterapia II semestr, poniedziałki 14:00-16:00   
Konsultacje
Konsultacje psychologiczne
Konsultacje pedagogiczne
Konsultacje logopedyczne
Konsultacje w zakresie integracji sensorycznej

Oferta dla młodzieży w wieku 13-18 lat
Diagnoza
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza pedagogiczna
Diagnoza uczniów zdolnych
Diagnoza logopedyczna (zaburzeń mowy, wad wymowy)
Terapia
Indywidualna terapia psychologiczna uczniów z trudnościami emocjonalnymi
Psychoterapia indywidualna długoterminowa dla młodzieży
Wsparcie psychologiczne - cykliczne spotkania z nastolatkiem
Terapia rodzinna
Interwencja kryzysowa
Zajęcia grupowe
Trening umiejętności społecznych (TUS) dla uczniów z zespołem Aspergera lub podejrzeniem Z.A. w wieku 13-15 lat pażdziernik 2019, wtorki, godz. 15:00-16:00   
Grupa terapeutyczna dla młodzieży z klas VI-VIII II semestr   
Społeczność dla młodzieży z klas licealnych II semestr   
Warsztat antystresowy dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej marzec/kwiecień 2020   
Doradztwo zawodowe
Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
Konsultacje
Konsultacje w zakresie trudności emocjonalnych
Konsultacje w zakresie zaburzeń emocjonalnych
Konsultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców
Konsultacje pedagogiczne

Oferta dla Rodziców
Konsultacje
Konsultacje psychologiczne
Konsultacje pedagogiczne
Konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego
Terapia
Wsparcie indywidualne rodziców i rodziny
Terapia rodzinna
Interwencja kryzysowa
Zajęcia grupowe
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I” - warsztaty umiejętności wychowawczych październik 2019, czwartki, godz. 16:00-20:00 II semestr: I zajęcia: luty 2020, czwartki, godz. 16:00-20:00   
„Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice” - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do 6 r.ż.
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera 14.09.2019 r. godz. 08:00-12:00   
Warsztaty dla ojców II semestr   

Oferta dla Nauczycieli
Praca w terenie
Zakres pomocy bezpośrednio udzielanej nauczycielom w ramach indywidualnej opieki pracowników nad poszczególnymi placówkami
Opiekunowie terenowi
Sieci współpracy
Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych
Sieć współpracy logopedów
Sieć współpracy w zakresie doradztwa zawodowego
Zajęcia grupowe
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I” - warsztaty umiejętności wychowawczych październik 2019, czwartki, godz. 16:00-20:00 II semestr: I zajęcia: luty 2020, czwartki, godz. 16:00-20:00   
Wykład dla wychowawców grup oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego na temat gotowości szkolnej 25.09.2019 r., godz.: 17:00-19:00   
Psychoedukacja, warsztaty, pogadanki dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zgodnie z zapotrzebowaniem
Interwencja kryzysowa

Orzecznictwo
Na terenie Poradni działają Zespoły Orzekające, wydające orzeczenia w sprawach:
 1. kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży: niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 2.  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,
 3.  nauczania indywidualnego.
Zespół Orzekający wydaje także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, u których stwierdzono niepełnosprawność.

 

 


 

godziny przyjec

Godziny pracy Poradni:

Poniedziałek- Piątek: 8.00-20.00

Sobota. 8.00-12.00

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek-Piątek: 8.00-18.00

Sobota: 8.00-12.00

kadra

Pedagodzy, psychologowie, psychoterapeuci, logopedzi, diagności i terapeuci SI.

lokalizacja

Autobusy lini 173, 198 i 514  przystanek: Armii Krajowej

Pociągi w kierunku: Mińsk Mazowiecki, Siedlce lub Skm linii S2 


Powrót do listy