Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Trudności w nauce czytania i pisania

Data dodania poniedziałek, 4 sierpnia 2014

 

Dysgrafia – zaburzenie umiejętności poprawnego odtwarzania i tworzenia kształtów w różnych technikach plastycznych oraz w pisaniu. Spowodowana jest obniżona percepcją wzrokową i koordynacją wzrokowo-ruchową. Prace pisemne dzieci z dysgrafią są na niskim poziomie graficznym i estetycznym: litery nierówne, niekształtne, rozłożone w wyrazach w nierównych odstępach, zniekształcone łączenia międzyliterowe lub ich brak, niewłaściwa interpunkcja, opuszczone linie w zeszycie, niemożność zachowania marginesu, wiele skreśleń itp. Prace plastyczne dzieci z dysgrafią są uboższe kompozycyjnie, graficznie i kolorystycznie niż ich rówieśników.

Źródło: Maciarz A. (2005). Mały leksykon pedagoga specjalnego. (s.36) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

W diagnozie dysgrafii bardzo ważne jest stwierdzenie występowania specyficznych deficytów w sferze motorycznej, gdyż obniżony poziom graficzny pisma może również mieć inną etiologię lub wynikać z braku ćwiczenia czy motywacji. Stąd w badaniu tego zaburzenia poszukuje się mechanizmów, takich jak: obniżona sprawność manualna, obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa, zaburzenia napięcia mięśni czy płynności ruchów. (s.336)

Źródło: Wrońska J. Dysleksja i płeć (ss. 323-342). W: G. Krasowicz- Kupis(2009). Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania i pisania leżące u podłoża trudności mogących występować w całym procesie uczenia się szkolnego.(…) Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej  odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonologicznego. Trudności w dekodowaniu poszczególnych słów są zazwyczaj niewspółmierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych; trudności te nie są czynnikiem ogólnego zaburzenia rozwoju ani zaburzeń sensorycznych. Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej; często oprócz trudności w czytaniu dodatkowo pojawiają się poważne trudności opanowaniu czynności pisania i poprawnej pisowni.

 

Źródło: Maciarz A. (2005). Mały leksykon pedagoga specjalnego. (s.39) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

 

  

Dysleksja – ogólne informacje

 

Dysleksja może się charakteryzować różnym stopniem natężenia, od łagodnego do ciężkiego;

Stopień natężenia dysleksji oraz jej wpływ na dziecko może się różnić w zależności od rodzaju wykonywanych zadań oraz kontekstu edukacyjnego;

Problemy wynikające z dysleksji zwykle dotyczą umiejętności czytania i pisania, ale nie jest to regułą;

Osoba dotknięta dysleksją może mieć kłopoty z rozumieniem czytanego tekstu, literowaniem, płynnym czytaniem, czytaniem na głos, pisaniem oraz dokładnym kopiowaniem tekstów;

Dyslektyczne dzieci mogą także doświadczać problemów z koordynacją, pamięcią, rozpoznawaniem kierunków, porządkowaniem elementów, rozpoznawaniem najważniejszych informacji oraz odręcznym pisaniem;

Wczesne rozpoznanie dysleksji jest niezwykle ważne;

Uważa się, że powodem dysleksji są problemy z procesem przetwarzania fonologicznego, czyi rozpoznawaniem i zapamiętywaniem dźwięków oraz wykorzystywaniem ich w słowach;

Istnieją jednak dowody na to, że z dysleksja można kojarzyć także problemy dotyczące postrzegania wzrokowego (utrudniające czytanie tekstów) oraz koordynacji ruchowej i równowagi;

Dysleksji nie da się wyleczyć, jednak dzięki stosowaniu odpowiednich technik edukacyjnych, wprowadzaniu zmian w planie zajęć oraz przystosowywaniu środowiska pracy można zminimalizować jej skutki;

Dyslektyczna osoba może dysponować wieloma cennymi zdolnościami rekompensującymi problemy wynikające z jej schorzenia.

 

Źródło: Reid G. (2005) Dysleksja. (ss. 7-8) Warszawa: Wydawnictwo K.E.Liber