Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Dziecko niepełnosprawne

Data dodania sobota, 30 sierpnia 2014

 

Dziecko niepełnosprawne – dziecko, które ma specjalne potrzeby zdrowotne i edukacyjne z powodu choroby, uszkodzenia i dysfunkcji niektórych organów ciała, czy zaburzenia jednej lub więcej sfer rozwoju. Ze względu na specjalne potrzeby zdrowotne należy objąć je odpowiednio sprofilowaną rehabilitacją, a ze względu na jego specjalne potrzeby edukacyjne należy zapewnić mu odpowiednie warunki i metody edukacji specjalnej. Niepełnosprawność dziecka rozumiana jest jako ograniczenie, zaburzenie lub niemożność wykonywania czynności (realizowania sprawności) nabywanych w procesie rozwoju fizyczno-motorycznego, psychicznego i społecznego. Może ona mieć charakter przejściowy lub względnie trwały, może być jednorodna, obejmując tylko jedną sferę czy tylko niektóre jej procesy i funkcje, lub wieloraka, w postaci ograniczeń i zaburzeń sprzężonych, występujących w wielu sferach rozwoju dziecka. Niepełnosprawność dziecka jest oceniania w kontekście norm rozwoju ustalonych dla danego wieku i okresu rozwojowego. Zgodnie z przyjętym przez Światową Organizację Zdrowia trójwymiarowym ujęciem niepełnosprawności człowieka, można stosować trzy terminy w odniesieniu do niepełnosprawnego dziecka. Są to:

- uszkodzenie (aspekt biologiczny) to strata, wada lub zaburzenie jakiegoś organu ciała czy całego organizmu dziecka na skutek wady wrodzonej, choroby względnie urazu;

- niepełnosprawność (aspekt funkcjonalny) to wynikające z uszkodzenia ograniczenie, zaburzenie lub brak zdolności dziecka do wykonywania czynności i zachowywania się w sposób lub w zakresie uznawanym za normalny w jego wieku;

- upośledzenie (aspekt psychologiczny) to spowodowane uszkodzeniem lub niepełnosprawnością ujemne skutki w sytuacji społecznej dziecka, w postaci izolacji albo odrzucenia go przez osoby dorosłe i rówieśników, ograniczenia lub uniemożliwienia mu uczestnictwa i pełnienia ról w grupach rówieśniczych, zgodnie z jego potrzebami w danym wieku.

Znaczącą rolę w profilaktyce upośledzenia dziecka niepełnosprawnego pełni wychowawcze wspieranie jego społecznej integracji z dziećmi pełnosprawnymi. Potrzebę specjalnej pomocy dla dziecka niepełnosprawnego akcentuje definicja zaproponowana przez WHO (Światową Organizację Zdrowia ONZ), w której podano, że dzieckiem niepełnosprawnym jest takie dziecko, które bez specjalnych ulg i bez specjalnej pomocy z zewnątrz jest długotrwałe, całkowicie lub w znacznym stopniu niezdolne do uczestnictwa w grupie normalnie rozwiniętych i zdrowych rówieśników.

Źródło: Maciarz A. (2005). Mały leksykon pedagoga specjalnego. (s.43-44) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Niepełnosprawność sprzężona - występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem, umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Źródło: Ustawa o systemie oświaty,7.09.1991 r Art. 3 § 18