Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

PROGRAM WALKI Z OTYŁOŚCIĄ U DZIECI

Data dodania środa, 10 lutego 2021
Zaproszenie do udziału w bezpłatnym programie prowadzonym przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego

Zapraszamy dzieci z klas I-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanym przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projekcie pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.
Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego, u których występuje problemem otyłości.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości u uczniów klas I-VI szkół podst. z województwa mazowieckiego w latach 2019-2021.

Programem objętych zostanie 100 dzieci.

Program realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Projekt dofinansowany z UE w kwocie 148 475 PLN
 
Więcej informacji na stronie: https://www.coms.pl/projekty-unijne/otylosc
 

Opis projektu

Do kogo skierowany jest program?
 
Program skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego, u których występuje problem otyłości..
Ponadto Programem zostaną objęci również rodzice/opiekunowie, personel oświaty, personel Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz pracownicy medyczni POZ.
 
Jaki jest cel programu?
 
Celem głównym jest poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości u uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w latach 2019-2021.
 
Celami szczegółowymi są:
 • zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu otyłości,
 • zmniejszenie masy ciała i zwiększenie sprawności fizycznej wśród uczestników programu,
 • zmiana nawyków żywieniowych u uczestników programu,
 • zwiększenie wczesnej wykrywalności otyłości,
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia otyłości w populacji dzieci i ich rodziców/opiekunów uczestniczących w programie oraz osób z otoczenia pacjenta,
 • wzrost poziomu wiedzy, wśród personelu medycznego, na temat wczesnej wykrywalności i leczenia nadwagi i otyłości.
 
Co obejmuje program?
 
Na program składają się następujące zadania:
 
Zadanie 1. Działania informacyjno-promocyjne.
Zadanie przewiduje przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych – plakatów, ulotki informacyjnej oraz zaproszeń do udziału w projekcie.
 
Zadanie 2. Kwalifikacje uczestników do projektów.
Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 
Badanie kwalifikacyjne ma na celu stwierdzeni lub potwierdzenie występowania u dziecka otyłości oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań medycznych do udziału w projekcie.
Badania kwalifikacyjne przeprowadzać będzie lekarz specjalista medycyny sportowej.
Do badania kwalifikacyjnego będą mogły przystąpić dzieci, które spełniły wymogi formalne uczestnictwa w projekcie.
 
Zadanie 3. Badania lekarskie początkowe uczestników.
Zadanie przewiduje przeprowadzenie badań lekarskich osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. 
Badania przeprowadzać będzie lekarz specjalista medycyny sportowej oraz fizjoterapeuta.
 
Zadanie 4. Zajęcia ruchowe dla uczestników projektu.
Dla uczestników projektu przewidziano zajęcia ruchowe w formie grupowej przez cały okres trwania projektu, 2x w tygodniu przez okres 3 miesięcy. 
 
Zadanie 5. Porady dietetyczne.
Każdemu uczestnikowi udzielonych zostanie 5 indywidualnych porad dietetycznych. 
 
Zadanie 6. Badanie lekarskie kontrolne w połowie uczestnictwa w programie.
Zadanie przewiduje przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich w połowie uczestnictwa w programie. 
Badania przeprowadzać będzie lekarz specjalista medycyny sportowej oraz fizjoterapeuta.
 
Zadanie 7. Badanie lekarskie końcowe.
Badania końcowe przeprowadzone zostaną analogicznie jak badania początkowe, w czasie tych badań porównane zostaną wyniki badań końcowych z wynikami badań początkowych i kontrolnych oraz wydane zostaną zalecenia uczestnikom programu.
Badania przeprowadzać będzie lekarz specjalista medycyny sportowej oraz fizjoterapeuta.
 
Zadanie 8. Działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu.
W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w programie. 
 
Zadanie 9. Działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców/opiekunów uczestników programu.
Zadanie przewiduje przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie.
 
Zadanie 10. Działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego.
Przeprowadzonych zostanie 5 konferencji informacyjno-szkoleniowych dla personelu medycznego POZ.
 
Zadanie 11. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia uczestników programu.
 W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia edukacyjne dla nauczycieli, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
 
Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w projekcie?
 
Warunki formalne uczestnictwa w programie:
 1. Dziecko zgłaszane do programu w momencie kwalifikacji musi być uczniem klas I-VI szkoły podstawowej. 
 2. Dziecko zgłaszane do programu w momencie kwalifikacji musi uczęszczać do placówki oświatowej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego. 
 3. Wypełnienie, podpisanie i złożenie u Realizatora „Świadomej zgody na udział w programie” oraz „Oświadczenia że dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział w programie nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz nie bierze i nie brało wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. u innego beneficjenta realizującego program pn.: „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”. Dokument musi być wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgłaszanego do programu. Świadoma zgoda na udział w programie do pobrania w zakładce „Do pobrania”.
 4. Wypełnienie, podpisanie i złożenie u Realizatora projektu „Oświadczenia o danych osobowych”. Oświadczenie musi być wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgłaszanego do programu. Oświadczenie do pobrania w zakładce „Do pobrania”.
 
Warunki medyczne uczestnictwa w programie:
 1. Potwierdzona otyłość u uczestnika programu. Potwierdzenie otyłości może nastąpić bądź przez weryfikację przedstawionej dokumentacji medycznej potwierdzającej otyłość lub/i badania podczas kwalifikacji uczestników. 
 2. U uczestnika programu w momencie aplikowania nie występują medyczne przeciwskazania do pobierania świadczeń udzielanych w ramach programu. 
 
Jak można zgłosić dziecko do programu?
 
Zgłoszenia można dokonać:
 • wypełniając formularz rekrutacyjny on-line (w zakładce formularz on-line), 
 • pobierając formularz rekrutacyjny z zakładki „do pobrania”, wypełniając go, podpisując i przesyłając e-mailem na adres projekty@coms.pl, można go także złożyć w formie papierowej w biurze projektu. Należy pamiętać również o wypełnieniu wymaganych załączników: „Świadomej zgodzie na udział w programie” oraz „Oświadczeniu o danych osobowych”,
 • pobierając formularz w wersji papierowej w biurze projektu, wypełniając go i składając razem z załącznikami w biurze projektu.
 
O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, osoby, które spełniają wymogi uczestnictwa w programie, a nie zostały przyjęte do programu z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 
Jak długo dziecko będzie uczestniczyło w programie?
 
Długość uczestnictwa w programie każdego dziecka wynosi 3 miesiące.
 
Czy uczestnictwo w programie jest bezpłatne?
 
Uczestnictwo w programie zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów jest całkowicie bezpłatne. Bezpłatne jest również uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach organizowanych w ramach programu dla nauczycieli, pracowników OPS, PCPR oraz pracowników medycznych POZ.
 
Gdzie można uzyskać więcej informacji?
 
Więcej informacji znajdziesz:
SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa
(budynek Szpitala Pediatrycznego, poziom -1F)